Baza je ažurirana 17.05.2022. 

zaključno sa NN 55/22

Povezani zakoni

Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o zaštiti od požara Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o kontaminantima Zakon o vodama Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2013-2015 Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o zaštiti zraka Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o zaštiti prirode Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o lovstvu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o morskom ribarstvu Zakon o igralištima za golf Zakon o sredstvima za zaštitu bilja Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o zaštiti okoliša Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima Zakon o šumama Zakon o vatrogastvu Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o poljoprivredi Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o zaštiti od buke Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu 2009-2013 Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o zaštiti životinja Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o duhanu Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.834.2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o vinu Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o zadrugama Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o akvakulturi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Poduzetništvo
Zakon o obveznim odnosima Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o arbitraži Zakon o poticanju ulaganja Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o javnoj nabavi Zakon o platnom prometu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o leasingu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o strancima Zakon o osiguranju Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o obrtu Zakon o radu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o trgovačkim društvima Zakon o trgovini Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o slobodnim zonama Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Ovršni zakon Zakon o zaštiti potrošača Zakon o deviznom poslovanju Zakon o reviziji Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o zadrugama Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Opći porezni zakon Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o zaštiti na radu Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o sudskom registru

Copyright © Ante Borić