Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o upravnim pristojbama Zakon o konvalidaciji Zakon o upravnim sporovima Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o koncesijama Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o državnim maticama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o matičnom broju Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o upravnim sporovima 2024 Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o potpomognutim područjima Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o službenoj iskaznici Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o sustavu državne uprave Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o proračunu Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o obnovi Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o javnoj nabavi Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Ustav Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o vanjskim poslovima Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o općem upravnom postupku Zakon o lobiranju Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o državnim potporama Zakon o komasaciji Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o državnim službenicima Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o političkim strankama Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Nekretnine i gradnja
Zakon o najmu stanova Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o gradnji Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o prostornom uređenju Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o komasaciji Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o igralištima za golf Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o građevnim proizvodima Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Copyright © Ante Borić