Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Povezani zakoni

Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o obrtu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o tržištu rada Zakon o radu Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o zaštiti na radu Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o udomiteljstvu Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o doplatku za djecu od 01.03.2024. Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o azilu Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o minimalnoj plaći Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o doprinosima Zakon o inkluzivnom dodatku Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o osobnom imenu Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o doplatku za djecu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o strancima Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o najvišoj mirovini Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o volonterstvu Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o stečaju potrošača Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zdravlje i zdravstvo
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o liječništvu Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o primaljstvu Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o zaštiti na radu Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o kemikalijama Zakon o lijekovima Zakon o sestrinstvu Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o ustanovama Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o doprinosima Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o zaštiti od buke Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o dentalnoj medicini Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o ljekarništvu Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča

Copyright © Ante Borić