Baza je ažurirana 27.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

Povezani zakoni

Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o azilu Zakon o udomiteljstvu Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o radu Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o tržištu rada Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o najvišoj mirovini Zakon o minimalnoj plaći Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o zaštiti na radu Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o doplatku za djecu Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o stečaju potrošača Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o volonterstvu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o strancima Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o obrtu Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o osobnom imenu Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o doprinosima Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zdravlje i zdravstvo
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o lijekovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o liječništvu Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o zaštiti na radu Zakon o kemikalijama Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o ustanovama Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o primaljstvu Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o ljekarništvu Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o dentalnoj medicini Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o zaštiti od buke Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o sestrinstvu Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o doprinosima Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Copyright © Ante Borić