Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti na radu Zakon o radu Zakon o doplatku za djecu Zakon o strancima Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o doplatku za djecu od 01.03.2024. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o tržištu rada Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o azilu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o udomiteljstvu Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o stečaju potrošača Zakon o volonterstvu Zakon o doprinosima Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o inkluzivnom dodatku Zakon o obrtu Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o minimalnoj plaći Zakon o osobnom imenu Zakon o najvišoj mirovini Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o humanitarnoj pomoći Unutarnji poslovi
Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o azilu Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o državnim službenicima Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o policiji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o javnom okupljanju Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o kaznenom postupku Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o prebivalištu Zakon o strancima Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o obradi biometrijskih podataka Prekršajni zakon Zakon o osobnoj iskaznici Ustav Republike Hrvatske Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o nadzoru državne granice Zakon o osobnom imenu Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o privatnim detektivima Razno
Zakon o poštanskim uslugama Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o računanju vremena Zakon o Spomen-području Jasenovac Zakon o zaštiti od buke Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o vodama Zakon o udrugama Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Zakon o zračnom prometu Zakon o osobnom imenu Zakon o akreditaciji Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o privatnim detektivima

Copyright © Ante Borić