Povezani zakoni

Pravosudna tijela
Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o sudovima 2013-2018 Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o sudskim pristojbama Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o odvjetništvu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o sudovima za mladež Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o sudovima Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o područjima i sjedištima sudova Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o policiji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o javnom bilježništvu Zakon o državnom odvjetništvu Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Ustav Republike Hrvatske Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o matičnom broju Zakon o općem upravnom postupku Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o upravnim sporovima 2024 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o vanjskim poslovima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o lobiranju Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o proračunu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o upravnim sporovima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o upravnim pristojbama Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o državnim maticama Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o državnim potporama Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o potpomognutim područjima Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o političkim strankama Zakon o službenoj iskaznici Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o instrumentima politike boljih propisa Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o javnoj nabavi Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o obnovi Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o konvalidaciji Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o koncesijama Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o sustavu državne uprave Zakon o komasaciji Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja

Copyright © Ante Borić