Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o državnim maticama Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o državnim potporama Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o upravnim sporovima Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o sustavu državne uprave Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o javnoj nabavi Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o općem upravnom postupku (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o potpomognutim područjima Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o vanjskim poslovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o državnim službenicima Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o obnovi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o konvalidaciji Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o proračunu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o komasaciji Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o upravnim pristojbama Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Ustav Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o matičnom broju Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o koncesijama Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o političkim strankama Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Pravosudna tijela
Zakon o sudskim pristojbama Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o javnom bilježništvu Zakon o sudovima Zakon o odvjetništvu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o policiji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o sudovima za mladež Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o pravobranitelju za djecu

Copyright © Ante Borić