Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o javnoj nabavi Opći porezni zakon Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o sudskom registru Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o deviznom poslovanju Zakon o trgovačkim društvima Zakon o poticanju ulaganja Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o radu Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o zaštiti na radu Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o arbitraži Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o slobodnim zonama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o platnom prometu Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o zadrugama Zakon o trgovini Ovršni zakon Zakon o zaštiti potrošača Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o strancima Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o leasingu Zakon o osiguranju Zakon o obrtu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o obveznim odnosima Zakon o reviziji Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o mirovinskom osiguranju Banke, financije i investicije
Zakon o tajnosti podataka Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o državnim potporama Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o igrama na sreću Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o deviznom poslovanju Zakon o tržištu kapitala 1/2 Zakon o trgovačkim društvima Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Pomorski zakonik Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o mjenici Zakon o leasingu Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o obrtu Zakon o reviziji Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o čeku Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o kreditnim institucijama Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o tržištu kapitala 2/2 Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o sudskom registru Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o poticanju ulaganja Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o kreditnim unijama Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o arbitraži Zakon o računovodstvu Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o platnom prometu Stečajni zakon Zakon o faktoringu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o kamatama Zakon o elektroničkom novcu Zakon o trgovini Zakon o zaštiti potrošača Zakon o osiguranju Zakon o financijskom osiguranju Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2012 godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Građansko pravo
Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o parničnom postupku Zakon o najmu stanova Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Obiteljski zakon Stečajni zakon Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o kamatama Zakon o koncesijama Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o nasljeđivanju Zakon o javnobilježničkim pristojbama Ovršni zakon Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o mjenici Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o leasingu Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr Zakon o osiguranju Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o obveznim odnosima Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o zakladama

Copyright © Ante Borić