Baza je ažurirana 20.09.2023. 

zaključno sa NN 107/23

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o osiguranju Stečajni zakon Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Ovršni zakon Zakon o kamatama Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o leasingu Obiteljski zakon Zakon o koncesijama Zakon o parničnom postupku Zakon o najmu stanova Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o obveznim odnosima Zakon o zakladama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o nasljeđivanju Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o mjenici Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o mirnom rješavanju sporova Poduzetništvo
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o arbitraži Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o slobodnim zonama Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o leasingu Zakon o zaštiti potrošača Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o sudskom registru Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o trgovačkim društvima Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o trgovini Zakon o osiguranju Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Opći porezni zakon Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o zadrugama Ovršni zakon Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o platnom prometu Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o poticanju ulaganja Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o obveznim odnosima Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o radu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o zaštiti na radu Zakon o javnoj nabavi Zakon o deviznom poslovanju Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o obrtu Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o nedopuštenom oglašavanju Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o strancima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o reviziji Banke, financije i investicije
Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o tajnosti podataka Stečajni zakon Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o kamatama Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Pomorski zakonik Zakon o tržištu kapitala Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o sudskom registru Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o financijskom osiguranju Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o mjenici Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o trgovini Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o osiguranju Zakon o čeku Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o platnom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o poticanju ulaganja Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o kreditnim institucijama Zakon o deviznom poslovanju Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o elektroničkom novcu Zakon o igrama na sreću Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o državnim potporama Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o faktoringu Zakon o arbitraži Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o leasingu Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o zaštiti potrošača Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o trgovačkim društvima Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o kreditnim unijama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o računovodstvu Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o obrtu Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o reviziji

Copyright © Ante Borić