Baza je ažurirana 05.03.2024. 

zaključno sa NN 24/24

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o državnim službenicima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o potpomognutim područjima Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o upravnim pristojbama Zakon o koncesijama Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakona o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o proračunu Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o državnim potporama Zakon o službenoj iskaznici Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o konvalidaciji Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o javnoj nabavi Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o općem upravnom postupku Zakon o državnim potporama 2014-2017 Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o vanjskim poslovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o komasaciji Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o političkim strankama Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o matičnom broju Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o obnovi Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o upravnim sporovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o državnim maticama Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o sustavu državne uprave Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Ustav Republike Hrvatske Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Porezi i carine
Zakon o financijskoj policiji Zakon o računovodstvu Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o igrama na sreću Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o carinskoj službi Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Opći porezni zakon Zakon o trošarinama Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Carinski zakonik EU Zakon o proračunu Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o fiskalnoj odgovornosti Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o poreznoj upravi Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o lokalnim porezima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o carinskoj tarifi Zakon o doprinosima 2014-2014 Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o porezu na dobit Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o porezu na dohodak Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o doprinosima Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Carinski zakon 1999-2013 Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998

Copyright © Ante Borić