Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o nadzoru državne granice Zakon o privatnim detektivima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o tajnosti podataka Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o kaznenom postupku Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o osobnom imenu Zakon o sigurnosnim provjerama Ustav Republike Hrvatske Zakon o policiji Zakon o javnom okupljanju Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o strancima Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o azilu Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o prebivalištu Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Prekršajni zakon Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o državnim službenicima Zakon o obradi biometrijskih podataka Europska unija
Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Ustav Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o strancima Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o azilu Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o uslugama Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o zaštiti na radu Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o volonterstvu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o osobnom imenu Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o azilu Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o tržištu rada Zakon o doplatku za djecu Zakon o radu Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o stečaju potrošača Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o obrtu Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o doprinosima Zakon o strancima Zakon o minimalnoj plaći Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o udomiteljstvu Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o najvišoj mirovini Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o ravnopravnosti spolova

Copyright © Ante Borić