Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o azilu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o osobnom imenu Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o tajnosti podataka Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Ustav Republike Hrvatske Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o prebivalištu Zakon o kaznenom postupku Zakon o strancima Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o policiji Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o javnom okupljanju Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Prekršajni zakon Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o privatnim detektivima Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o nadzoru državne granice Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o državnim službenicima Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o obradi biometrijskih podataka Europska unija
Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o azilu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o uslugama Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Ustav Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o strancima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći Zakon o mjerama ograničavanja Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o azilu Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o zaštiti na radu Zakon o stečaju potrošača Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o radu Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o doprinosima Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o tržištu rada Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o volonterstvu Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o doplatku za djecu od 01.03.2024. Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o minimalnoj plaći Zakon o najvišoj mirovini Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o doplatku za djecu Zakon o osobnom imenu Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o obrtu Zakon o udomiteljstvu Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o strancima Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o inkluzivnom dodatku Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Copyright © Ante Borić