Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o strancima Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o obrtu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o zaštiti na radu Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o minimalnoj plaći Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o azilu Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o volonterstvu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o doplatku za djecu Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o stečaju potrošača Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o radu Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o tržištu rada Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o doprinosima Zakon o udomiteljstvu Zakon o najvišoj mirovini Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o osobnom imenu Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Europska unija
Zakon o strancima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Ustav Republike Hrvatske Zakon o azilu Zakon o mjerama ograničavanja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Zakon o uslugama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Unutarnji poslovi
Zakon o tajnosti podataka Zakon o policiji Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o strancima Zakon o državnim službenicima Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o nadzoru državne granice Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o sustavu civilne zaštite Ustav Republike Hrvatske Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o azilu Zakon o privatnim detektivima Zakon o javnom okupljanju Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o kaznenom postupku Zakon o prebivalištu Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o osobnom imenu Prekršajni zakon Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva

Copyright © Ante Borić