Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o upravnim sporovima Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o koncesijama Zakon o proračunu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o vanjskim poslovima Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Ustav Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o državnim službenicima Zakon o potpomognutim područjima Zakon o javnoj nabavi Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o državnim maticama Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o državnim potporama Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o matičnom broju Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o komasaciji Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o sustavu državne uprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o obnovi Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o političkim strankama Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o konvalidaciji Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o upravnim pristojbama Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o općem upravnom postupku Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Oružane snage i branitelji
Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o grobljima boraca Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske Zakon o eksplozivnim tvarima 2004-2017 Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata Zakon o civilnoj službi Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o upravnim sporovima Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o općem upravnom postupku Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme domovinskog rata Zakon o obrani Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2014-2017 Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njihovu uništenju Zakon o Zakladi vojne solidarnosti Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti Kazneno i prekršajno
Zakon o kaznenom postupku Zakon o probaciji Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o privatnim detektivima Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o oružju Kazneni zakon Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o policiji Zakon o općem oprostu Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o strancima Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o sudovima za mladež Zakon o zaštiti svjedoka Prekršajni zakon Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o pomilovanju Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Pravosudna tijela
Zakon o odvjetništvu Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o sudskim pristojbama Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o sudovima Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o policiji Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o javnom bilježništvu Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o pravobranitelju za djecu Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o sudovima za mladež

Copyright © Ante Borić