Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o javnoj nabavi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Ustav Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o političkim strankama Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o komasaciji Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o obnovi Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o potpomognutim područjima Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o upravnim sporovima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o državnim maticama (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o službenoj iskaznici Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o koncesijama Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o proračunu Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o općem upravnom postupku Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o konvalidaciji Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o državnim službenicima Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o upravnim pristojbama Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o matičnom broju Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakona o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o vanjskim poslovima Zakon o sustavu državne uprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o strateškim robnim zalihama Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o zaštiti od požara Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o savjetima mladih Zakon o potpomognutim područjima Zakon o proračunu Zakon o lokalnim porezima Zakon o ustanovama Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o upravnim sporovima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o općem upravnom postupku Zakon o vatrogastvu Zakon o otocima Zakon o sustavu državne uprave Zakon o naseljima Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o vodnim uslugama Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o grobljima Porezi i carine
Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Carinski zakonik EU Zakon o proračunu Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o računovodstvu Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o carinskoj službi Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o poreznoj upravi Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o financijskoj policiji Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o igrama na sreću Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Carinski zakon 1999-2013 Opći porezni zakon Zakon o trošarinama Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o lokalnim porezima Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o carinskoj tarifi Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o porezu na dobit Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o doprinosima Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o porezu na dohodak

Copyright © Ante Borić