Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o poticanju ulaganja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o zaštiti na radu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o strancima Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o slobodnim zonama Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o zadrugama Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o radu Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o leasingu Zakon o obrtu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o javnoj nabavi Ovršni zakon Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o trgovačkim društvima Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o reviziji Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Stečajni zakon 2015-2017 Opći porezni zakon Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o zaštiti potrošača Zakon o sudskom registru Zakon o obveznim odnosima Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o arbitraži Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o trgovini Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o osiguranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o platnom prometu Zakon o deviznom poslovanju Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Industrija, kemija i tehnika
Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije Zakon o provedbi Uredbe EU br. 649.2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272.2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1907.2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223.2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima Zakon o normizaciji Zakon o zaštiti od požara Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o mjeriteljstvu Zakon o tržištu kapitala Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS) Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima

Copyright © Ante Borić