Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o leasingu Stečajni zakon Zakon o osiguranju Zakon o zakladama Zakon o parničnom postupku Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o mjenici Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Obiteljski zakon Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o kamatama Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o koncesijama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o najmu stanova Ovršni zakon Zakon o obveznim odnosima Zakon o nasljeđivanju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Nekretnine i gradnja
Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o komasaciji Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o igralištima za golf Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o prostornom uređenju Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o gradnji Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o najmu stanova Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o građevnim proizvodima Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Poduzetništvo
Zakon o leasingu Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o obrtu Zakon o radu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o trgovačkim društvima Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Opći porezni zakon Zakon o slobodnim zonama Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o javnoj nabavi Zakon o arbitraži Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o platnom prometu Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o obveznim odnosima Zakon o zaštiti potrošača Zakon o reviziji Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o zaštiti na radu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o osiguranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o zadrugama Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o deviznom poslovanju Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o poticanju ulaganja Zakon o sudskom registru Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o strancima Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o trgovini Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Ovršni zakon Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Copyright © Ante Borić