Baza je ažurirana 23.09.2023. 

zaključno sa NN 108/23

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o strancima Zakon o obveznim odnosima Zakon o sudskom registru Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o trgovini Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o zaštiti na radu Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o zaštiti potrošača Zakon o radu Zakon o trgovačkim društvima Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o poticanju ulaganja Zakon o reviziji Zakon o slobodnim zonama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o nedopuštenom oglašavanju Opći porezni zakon Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o deviznom poslovanju Zakon o arbitraži Zakon o zadrugama Zakon o javnoj nabavi Zakon o osiguranju Zakon o leasingu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Ovršni zakon Zakon o platnom prometu Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o obrtu Zakon o zaštiti novčarskih institucija Građansko pravo
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o obveznim odnosima Zakon o mjenici Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o javnobilježničkim pristojbama Obiteljski zakon Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o zakladama Zakon o nasljeđivanju Zakon o koncesijama Zakon o parničnom postupku Stečajni zakon Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o osiguranju Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o leasingu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Ovršni zakon Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o najmu stanova Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o kamatama Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Nekretnine i gradnja
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o prostornom uređenju Zakon o građevnim proizvodima Zakon o gradnji Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o komasaciji Zakon o igralištima za golf Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o najmu stanova Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Copyright © Ante Borić