Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Povezani zakoni

Intelektualno vlasništvo
Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o tajnosti podataka Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o patentu Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o žigu Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o sustavu državne uprave Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o službenoj iskaznici Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o matičnom broju Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o upravnim sporovima 2024 Zakon o koncesijama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o državnim službenicima Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o upravnim sporovima Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o obnovi Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o lobiranju Zakon o upravnim pristojbama Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o općem upravnom postupku Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o vanjskim poslovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o konvalidaciji Zakon o potpomognutim područjima Ustav Republike Hrvatske Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o proračunu Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o komasaciji Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o državnim maticama Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o državnim potporama Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o javnoj nabavi Zakon o političkim strankama Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Unutarnji poslovi
Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o tajnosti podataka Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o strancima Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o osobnom imenu Zakon o kaznenom postupku Prekršajni zakon Zakon o policiji Zakon o privatnoj zaštiti Ustav Republike Hrvatske Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o nadzoru državne granice Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o privatnim detektivima Zakon o javnom okupljanju Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o prebivalištu Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o državnim službenicima Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o azilu

Copyright © Ante Borić