Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Arhiva starih zakona
Zakon o prostornom uređenju i gradnji 2011-2011 Zakon o pružanju usluga u turizmu 2020-2021 Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva Zakon o najmu stanova 2006-2018 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 2018-2019 Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika 2019-2023 Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2011-2012 Zakon o poljoprivrednom zemljištu 2018-2018 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 2017-2018 Kazneni zakon 2020-2021 Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta 2020-2022 Zakon o otocima 2018-2020 Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2018-2019 Zakon o trgovini 2020-2023 Zakon o zaštiti okoliša 2007-2013 Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 2015-2018 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2022-2022 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850.2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o sudskom registru 2013-2014 Zakon o državnim službenicima 2017-2019 Zakon o medijima 2013-2022 Zakon o lokalnim izborima 2020-2020 Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru 2015-2019 Zakon o sredstvima za zaštitu bilja Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo Zakon o zaštiti prirode 2019-2019 Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu 2019-2019 Zakon o održivom gospodarenju otpadom 2019-2019 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 2020-2020 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 2019-2020 Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije 2020-2021 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 2019-2019 Zakon o gradnji 2004-2007 Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 2015-2020 Zakon o osobnoj iskaznici 2021-2022 Zakon o kreditnim institucijama 2009-2013 Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o mirovinskom osiguranju 1998-2013 Zakon o zaštiti na radu 2014-2018 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza 2018-2018 Zakon o mirovinskom osiguranju 2019-2019 Zakon o državnom inspektoratu 2014-2019 Kazneni zakon 1997-2012 Zakon o elektroničkim medijima 2011-2013 Zakon o osiguranju 2020-2020 Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2022-2022 Zakon o sudskim pristojbama 2015-2018 Zakon o zaštiti životinja 2017-2019 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211.2011 Europskog parlamenta i Vijaća o građanskoj inicijativi Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu 2017-2022 Zakon o osiguranju depozita 2004 Zakon o osobnom imenu 1992-2012 Zakon o državnom odvjetništvu 2009-2018 Zakon o obrazovanju odraslih 2007-2022 Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 2020-2023 Zakon o poštanskim uslugama 2011-2012 Zakon o prostornom uređenju i gradnji 2011-2012 Zakon o poticanju zapošljavanja 2017-2018 Zakon o socijalnoj skrbi 2015-2017 Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 2015-2018 Zakon o medicinskim proizvodima 2011-2013 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 1995-2013 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza 2023-2023 Zakon o socijalnoj skrbi 2018-2019 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2000-2007 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2019-2024 Pomorski zakonik 2015-2019 Zakon o muzejima 2018-2019 Zakon o kreditnim institucijama 2018-2019 Zakon o Pravosudnoj akademiji 2015-2019 Zakon o zakladama 2020-2022 Zakon o reviziji 2005-2017 Ovršni zakon 2017-2020 Zakon o zadrugama 2014-2018 Ovršni zakon 2008-2012 Zakon o porezu na dohodak 2023-2023 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 2017-2019 Zakon o obrani 2016-2017 Zakon o potrošačkom kreditiranju 2023-2023 Zakon o carinskoj službi 2019-2024 Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava 2015-2019 Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o porezu na dobit 2014-2016 Zakon o deviznom poslovanju 2013-2021 Zakon o zaštiti zraka 2019-2019 Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda 2014-2018 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 2020-2021 Zakon o Jadroliniji, Rijeka 1996-2006 Zakon o sportu 2020-2022 Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme 2009-2019 Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem 2011-2018 Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2015-2017 Zakon o zakladama 2019-2019 Zakon o parničnom postupku 2022-2022 Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2020-2023 Zakon o carinskoj tarifi Zakon o igrama na sreću 2015-2022 Zakon o općem upravnom postupku 2010-2021 Zakon o trošarinama 2017-2018 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 2010-2013 Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 2019-2021 Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja 2014-2015 Zakon o upravnoj inspekciji 2008-2018 Zakon o tržištu električne energije 2004-2012 Zakon o socijalnoj skrbi 2022-2023 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2018-2019 Zakon o sudskom registru 2014-2015 Zakon o industrijskom dizajnu 2011-2018 Zakon o igrama na sreću 2014-2014 Zakon o sustavu državne uprave 2011-2013 Zakon o prostornom uređenju i gradnji 2009-2011 Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu 2009-2019 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 2020-2020 Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 2021-2021 Zakon o trošarinama 2010-2013 Uredba o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2019-2019 Zakon o kemikalijama 2019-2020 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 2017-2018 Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti 2018-2023 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2017-2018 Zakon o policijskim poslovima i ovlastima 2014-2019 Zakon o privatnoj zaštiti 2010-2020 Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 2021-2023 Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o privatizaciji Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa Zakon o zaštiti okoliša 2015-2018 Zakon o državnim službenicima 2022-2023 Zakon o upravljanju državnom imovinom 2010-2013 Zakon o biljnom zdravstvu 2019-2020 Zakon o veterinarstvu 2021-2022 Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o izvršavanju kazne zatvora 2011-2011 Zakon o slobodnim zonama 2013-2020 Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2018-2019 Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite 2007-2011 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 2018-2020 Zakon o računovodstvu 2019-2020 Zakon o Državnom uredu za reviziju 2011-2019 Zakon o osiguranju 2018-2020 Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića 2013-2019 Zakon o otpadu Zakon o genetski modificiranim organizmima 2009-2013 Zakon o doprinosima 2019-2023 Zakon o prostornom uređenju 2019-2020 Zakon o hrvatskom državljanstvu 2015-2019 Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o tržištu kapitala 2014-2015 Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti 2009-2011 Zakon o djelatnosti socijalnog rada 2012-2019 Zakon o zaštiti na radu 1996-2014 Zakon o građevnim proizvodima 2018-2019 Zakon o doprinosima 2015-2016 Zakon o državnim maticama 1994-2013 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o prebivalištu i boravištu građana 1991-2012 Zakon o elektroničkoj trgovini 2011-2014 Stečajni zakon 2017-2022 Opći porezni zakon 2013-2015 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja 2013-2019 Zakon o pružanju usluga u turizmu 2007-2017 Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o muzejima 2009-2015 Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa 2013-2016 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2014-2017 Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2020-2022 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2018-2022 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2022-2022 Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2023-2023 Zakon o ustanovama 2020-2022 Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata 2017-2019 Zakon o morskom ribarstvu 2019-2023 Zakon o kulturnim vijećima 2009-2013 Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja Zakon o morskom ribarstvu 2010-2013 Zakon o državnim maticama 2013-2020 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2015-2015 Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma 2019-2019 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 2015-2017 Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 2013-2018 Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 2011-2015 Zakon o osiguranju 2014-2015 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 2013-2016 Zakon o kaznenom postupku 2012-2013 Zakon o porezu na dobit 2023-2023 Zakon o željeznici 2021-2022 Zakon o trošarinama 2019-2019 Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira 1994-2022 Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava 2022-2024 Zakon o kaznenom postupku 1997-2011 Prekršajni zakon 2014-2015 Zakon o tržištu kapitala 2008-2013 Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana 2018-2020 Zakon o proračunu 2015-2021 Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova 2016-2019 Zakon o platnom prometu u zemlji 2002-2010 Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019-2022 Zakon o socijalnoj skrbi 2017-2018 Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi 2001-2019 Zakon o gradnji 2004-2004 Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2019-2023 Zakon o porezu na dobit 2017-2018 Zakon o strancima 2021-2022 Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2013-2015 Zakon o mirenju Zakon o koncesijama 2012-2017 Zakon o elektroničkim komunikacijama 2013-2014 Zakon o tržištu toplinske energije 2015-2018 Zakon o elektroničkim komunikacijama 2017-2022 Zakon o veterinarstvu 2019-2021 Zakon o boravišnoj pristojbi Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o radu 2013-2014 Zakon o trošarinama 2020-2022 Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 2018-2019 Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela 2013-2022 Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja 2014-2014 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 2018-2019 Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji 2015-2018 Zakon o obrani 2018-2019 Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o turističkoj inspekciji Zakon o protuminskom djelovanju 2015-2018 Zakon o sustavu civilne zaštite 2021-2022 Zakon o strancima 2009-2012 Pomorski zakonik 2011-2013 Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima 2019-2023 Zakon o lokalnim izborima 2017-2019 Zakon o općem upravnom postupku 1991-2009 Zakon o izvlaštenju Zakon o sudovima 2021-2022 Carinski zakon 1999-2013 Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 2019-2019 Zakon o poljoprivredi 2021-2023 Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 2012-2013 Zakon o morskom ribarstvu 2014-2017 Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2003-2009 Zakon o zaštiti zraka 2017-2018 Zakon o akvakulturi 2019-2020 Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 2019-2022 Zakon o zaštiti od buke 2019-2021 Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu 2008-2009 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2015-2017 Zakon o kazalištima 2006-2013 Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava 2021-2022 Zakon o predmetima opće uporabe 2019-2022 Zakon o osiguranju 2021-2022 Zakon o morskom ribarstvu 2023-2024 Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora Zakon o energetskoj učinkovitosti 2019-2020 Zakon o Državnom inspektoratu 2019-201 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2020-2024 Zakon o državnim službenicima 2019-2022 Zakon o tržištu toplinske energije 2013-2015 Zakon o održivoj uporabi pesticida 2014-2018 Zakon o sustavu civilne zaštite 2015-2018 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2017-2018 Zakon o socijalnoj skrbi 2011-2012 Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 2020-2022 Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o poštanskim uslugama 2015-2019 Zakon o veterinarstvu 2022-2022 Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske 2011-2014 Zakon o tržištu kapitala 2015-2017 Zakon o lovstvu 2018-2019 Zakon o prostornom uređenju 2004-2007 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2013-2014 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima 2013-2019 Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 2020-2021 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2007-2008 Zakon o sudskom registru 2019-2022 Zakon o akvakulturi 2020-2023 Zakon o željeznici 2017-2019 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 2015-2018 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2013-2018 Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju 2023-2024 Zakon o energiji 2010-2012 Zakon o platnom prometu 2012-2018 Zakon o upravnoj inspekciji 2020-2024 Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 2019-2023 Obiteljski zakon 2003-2015 Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2016-2017 Zakon o carinskoj službi 2016-2019 Zakon o obveznim osiguranjima u prometu 2015-2023 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 2023-2024 Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima 2020-2023 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2014-2014 Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti 2013-2014 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila 2013-2016 Zakon o patentu 2011-2013 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2015-2015 Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2018-2021 Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda 2019-2021 Zakon o psihološkoj djelatnosti 2019-2022 Zakon o javnim cestama 2004-2011 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima 2010-2022 Zakon o poreznoj upravi 2014-2016 Zakon o lijekovima 2011-2013 Zakon o kaznenom postupku 2022-2024 Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor 2015-2019 Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana 2015-2020 Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja 2017-2020 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 2013-2017 Ovršni zakon 2020-2022 Zakon o građevnim proizvodima 2013-2013 Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti 2019-2022 Zakon.hr o obveznim odnosima 2022-2022 Zakon o energiji 2015-2018 Zakon o zaštiti zraka 2020-2022 Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o zaštiti okoliša 2018-2018 Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 2014-2019 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza 2019-2019 Zakon o sportskoj inspekciji 2019-2021 Zakon o otocima 2006-2018 Zakon o žičarama za prijevoz osoba 2014-2018 Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima 2019-2019 Zakon o šumama 2019-2019 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 2008-2013 Zakon o tržištu električne energije 2013-2015 Zakon o elektroničkim komunikacijama 2014-2017 Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2017-2018 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 2019-2020 Zakon o pružanju usluga u turizmu 2019-2019 Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima 2013-2014 Zakon o šumama 2018-2018 Zakon o državnom odvjetništvu 2018-2022 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2006-2015 Zakon o trgovačkim društvima 2023-2023 Zakon o šumama 2021-2024 Zakon o izvršavanju kazne zatvora 2011-2013 Zakon o porezu na promet nekretnina 2017-2018 Zakon o lokalnim porezima 2017-2022 Kazneni zakon 2017-2018 Zakon o socijalnoj skrbi 2023-2023 Zakon o cestama 2022-2022 Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 2013-2015 PRAVILNIK O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU 2017 Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti 2008-2017 Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti 2019-2022 Zakon o parničnom postupku 2019-2022 Zakon o porezu na dohodak 2021-2022 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2019-2021 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda 2014-2019 Zakon o poljoprivrednom zemljištu 2013-2015 Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda 2013-2014 Zakon o trošarinama 2013-2015 Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji 2017-2018 Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske 2009-2013 Obiteljski zakon 2015-2020 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 2021-2022 Zakon o porezu na dohodak 2015 Zakon o građenju 1992-1993 Zakon o probaciji 2012-2018 Zakon o kazalištima 2014-2019 Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi 2007-2013 Zakon o porezu na dobit 2019-2019 Kazneni zakon 2013-2015 Zakon o zaštiti životinja 2006-2013 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 2018-2020 Zakon o trgovačkim društvima 2023-2023 B Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2016-2018 Zakon alternativnim investicijskim fondovima 2018-2019 Zakon o pravu na pristup informacijama 2015-2022 Kazneni zakon 2019-2019 Zakon o rudarstvu 2019-2019 Obiteljski zakon 2014 Prekršajni zakon 2015-2017 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2016-2017 Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu 2014-2019 Zakon o obnovi 2011-2013 Zakon o prostornom uređenju i gradnji Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2012-2013 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 2011-2012 Zakon o obveznim mirovinskim fondovima 2020-2023 Zakon o posredovanju u prometu nekretnina 2014-2019 Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka 2012-2017 Zakon o mjeriteljstvu 2019-2022 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 2021-2023 Zakon o vodama 1995-2009 Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga 2011-2018 Zakon o strancima 2017-2018 Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o predmetima opće uporabe 2013-2019 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2021-2022 Zakon o udrugama 2020-2022 Zakon o lovstvu 2005-2018 Zakon o cestama 2014-2014 Zakon o kaznenom postupku 2014-2017 Zakon o javno-privatnom partnerstvu 2014-2018 Opći porezni zakon 2019-2019 Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu 2013-2015 Zakon o dadiljama 2013-2019 Zakon o hrvatskom državljanstvu 1994-2012 Zakon o inspekcijama u poljoprivredi 2013-2015 Zakon o šumama 2013-2014 Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju 2013-2019 Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 2019-2021 Zakon o obveznim mirovinskim fondovima 2015-2018 Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća Zakon o biogorivima za prijevoz 2018-2021 Zakon o vanjskim poslovima 2013-2018 Zakon.hr o obveznim odnosima 2023-2023 Zakon o obrtu 1993-2013 Zakon o veterinarstvu 2013-2018 Zakon o željeznici 2019-2021 Zakon o prostornom uređenju 2017-2018 Zakon o tržištu kapitala 2020-2021 Zakon o tržištu rada 2020-2022 Zakon o najmu stanova 2018-2020 Zakon o osobnom imenu 2012-2017 Zakon o trgovačkim društvima 2022-2022 Zakon o elektroničkim medijima 2013-2021 Zakon o subvencioniranju stambenih kredita 2019-2020 Zakon o sprječavanju sukoba interesa 2020-2021 Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla Zakon o pružanju usluga u turizmu 2020-2020 Zakon o javnoj nabavi 2022-2022 Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda Zakon o psihološkoj djelatnosti 2003-2019 Zakon o morskom ribarstvu 2018-2019 Zakon o kemikalijama 2005-2013 Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu 2009-2013 Zakon o javno privatnom partnerstvu 2011-2012 Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon alternativnim investicijskim fondovima 2021-2023 Kazneni zakon 2021-2022 Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava 2015-2020 Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 2019-2019 Zakon alternativnim investicijskim fondovima 2019-2020 Zakon o sustavu državne uprave 2016-2019 Zakon o probaciji 2009-2012 Zakon o kemikalijama 2013-2018 Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 2016-2017 Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 2013-2014 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti 2014-2019 Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 2015-2018 Zakon o održivom gospodarenju otpadom 2017-2019 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 2020-2020 Zakon o poticanju ulaganja 2021-2022 Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama 2016-2019 Zakon o šumama 2014-2018 Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Zakon o obrani 2015-2016 Zakon o sudovima za mladež 2013-2015 Zakon o kazalištima 2013-2014 Zakon o obveznim osiguranjima u prometu 2013-2014 Zakon o građenju 1995-1996 Zakon o registru birača 2012-2015 Zakon o muzejima 2020-2022 Zakon o inspekcijama u gospodarstvu 2014-2016 Zakon o građevnim proizvodima 2019-2020 Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti 2019-2022 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 2020-2023 Zakon o poštanskim uslugama 2013-2015 Zakon o rudarstvu 2018-2019 Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu 2019-2022 Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma 2018-2019 Kazneni zakon 2023-2024 Zakon o carinskoj službi 2009-2013 Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2015-2018 Zakon o porezu na promet nekretnina 2014-2016 Zakon o sudskom registru 2015-2019 Zakon o tržištu kapitala 2021-2022 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti 2010-2013 Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2023-2024 Zakon o komunalnom gospodarstvu 1995-2018 Zakon o računovodstvu 2017-2018 Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu 2013-2016 Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj 2011-2019 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 2013-2015 Zakon o subvencioniranju stambenih kredita 2018-2019 Zakon o šumama 2020-2020 Zakon o osobnom imenu 2017-2019 Zakon o žigu 2003-2019 Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja 2020-2022 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 2013-2016 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2009-2010 Zakon o suzbijanju zlouporabe droga 2013-2019 Zakon o mirovinskom osiguranju 2018-2018 v1 Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji 2017-2022 Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 2017-2019 Zakon o udrugama 2014-2019 Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava 2019-2020 Zakon o otocima 2020-2021 Zakon o gradnji 2019-2019 Zakon o Gradu Zagrebu 2009-2014 Zakon o osiguranju 2013-2014 Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama 2009-2011 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2013-2016 Zakon o prostornom uređenju 2014-2017 Zakon o zaštiti okoliša 2013-2015 Zakon o slatkovodnom ribarstvu 2017-2019 Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 2021 Zakon o morskom ribarstvu 2014-2014 Zakon o željeznici 2014-2017 Zakon o vodama 2021-2023 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti 2019-2021 Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o izvršavanju kazne zatvora 2013-2013 Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji 2019-2021 Zakon o održivom gospodarenju otpadom Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala Ovršni zakon 2014-2017 Zakon o trgovini 2014-2019 Zakon o rudarstvu 2020-2023 Zakon o održivom gospodarenju otpadom 2013-2017 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 2009-2018 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2010-2013 Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti 2011-2019 Zakon o slatkovodnom ribarstvu 2014-2017 Zakon o socijalnoj skrbi 2014-2015 Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2012-2013 Zakon o članarinama u turističkim zajednicama 2020-2020 Zakon o uzgoju domaćih životinja 2019-2021 Zakon o porezu na dohodak 2020-2020 Zakon o inspektoratu rada Zakon o tržištu električne energije 2015-2018 Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga Zakon o posebnom porezu na motorna vozila 2018-2019 Ovršni zakon 2023-2023 Zakon o doplatku za djecu 2015-2018 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 2012-2017 Zakon o sanaciji javnih ustanova 2014-2016 Zakon o genetski modificiranim organizmima 2013-2018 Zakon o udomiteljstvu 2012-2018 Zakon o poljoprivrednom zemljištu 2010-2013 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2013-2014 Zakon o muzejima 2023-2024 Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji 2019-2021 Zakon o sudovima 2018-2020 Zakon o gradnji 1999-2001 Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 2021-2021 Zakon o javnom bilježništvu 2017-2022 Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 2013-2018 Zakon o patentu 2013-2018 Zakon o kreditnim institucijama 2021-2022 Zakon o zemljišnim knjigama 2009-2013 Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima 2014-2018 Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta 2011-2014 Zakon o Pravosudnoj akademiji 2010-2015 Zakon o Državnom sudbenom vijeću 2015-2018 Zakon o porezu na dobit 2012-2022 Zakon o parničnom postupku - za postupke pokrenute od 01.04.2013. do 30.08.2019. Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju 2010-2020 Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata 2014-2019 Zakon o obrtu 2013-2019 Zakon o sustavu državne uprave 2007-2011 Zakon o sanaciji javnih ustanova 2016-2019 Zakon o računovodstvu 2023-2023 Zakon o obveznim mirovinskim fondovima 2014-2015 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2013-2015 Zakon o osobnoj iskaznici 2006-2013 Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 2017-2018 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2017-2018 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu 1998-2008 Zakon o zaštiti prirode 2018-2019 Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta 2014-2019 Zakon o prostornom uređenju 2002-2004 Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu 2019-2022 Zakon o vatrogastvu 2010-2019 Zakon o radu 2010-2013 Opći porezni zakon 2012-2013 Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o vodama 2019-2021 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu 2009-2013 Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava 2020-2020 Kazneni zakon 2023-2023 Zakon o kaznenom postupku 2013-2013 Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka 2013-2018 Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Pomorski zakonik 2019-2019 Zakon o osiguranju 2015-2018 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2013-2015 Zakon o kreditnim institucijama 2020-2020 Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Kazneni zakon 2015-2017 Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika 2014-2016 Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Ovršni zakon 2013-2014 Zakon o vodama 2011-2013 Zakon o registru birača 2015-2019 Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o porezu na dohodak 2017-2018 Zakon o sprječavanju sukoba interesa 2015-2020 Zakon o zemljišnim knjigama 2017-2019 Zakon o trgovini 2019-2019 Zakon o kreditnim institucijama 2015-2018 Zakon o genetski modificiranim organizmima 2019-2019 Zakon o socijalnoj skrbi 2020-2022 Prekršajni zakon 2017-2018 Zakon o gradnji 2013-2017 Ovršni zakon 2010 Zakon o parničnom postupku 2013-2019 Zakon o poljoprivrednom zemljištu 2019-2019 Zakon o posebnom porezu na motorna vozila 2017-2017 Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla 2014-2019 Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja 2010-2019 Zakon o udomiteljstvu 2019-2022 Zakon o trgovačkim društvima 2015-2019 Zakon o tržištu toplinske energije 2018-2019 Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2011-2018 Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu 2015-2019 Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića 2020-2020 Zakon o koncesijama 2009-2012 Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2003-2018 Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama 2011-2016 Zakon o doprinosima 2023-2023 Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci 2013-2020 Zakon o hrvatskom crvenom križu 2003-2010 Zakon o Hrvatskom registru brodova 2013-2020 Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom 2014-2019 Zakon o javnoj nabavi 2012-2013 Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata 2006-2014 Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu 2010-2013 Ovršni zakon 2012-2013 Zakon o veterinarstvu 2007-2013 Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 2016-2018 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj 2021-2022 Zakon o doplatku za djecu 2018-2023 Zakon o porezu na dohodak 2016 Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske 2007-2019 Zakon o osobnoj iskaznici 2023-2024 Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o cestama 2014-2019 Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske 2015-2016 Zakon o socijalnoj skrbi 2022-2022 Zakon o tržištu električne energije 2018-2019 Zakon o humanitarnoj pomoći 2011-2015 Zakon o elektroničkoj trgovini 2014-2019 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 2016-2019 Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta Zakon o socijalnoj skrbi 2012-2013 Zakon o gradnji 2017-2019 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2020-2022 Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2008-2013 Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2018-2018 Zakon o obrani 2017-2018 Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 2018-2020 Zakon o sudskim pristojbama 2014-2015 Zakon o strancima 2018-2020 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2017-2018 Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja 2015-2019 Zakon o mirovinskom osiguranju 2020-2021 Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 2018-2018 Zakon o socijalnoj skrbi 1997-2011 Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa 2016-2020 Zakon o djelatnosti socijalnog rada 2019-2022 Zakon o tržištu kapitala 2013-2013 Zakon o upravnim pristojbama 2014-2017 Zakon o protuminskom djelovanju 2023-2023 Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o građevnim proizvodima 2014-2018 Zakon o trgovačkim društvima 2019-2022 Pomorski zakonik 2013-2015 Zakon o koncesijama 2017-2020 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2016-2018 Zakon o obveznim mirovinskim fondovima 2019-2020 Zakon o sustavu civilne zaštite 2020-2021 Zakon o elektroničkim medijima 2003-2009 Zakon o članarinama u turističkim zajednicama 2011-2015 Zakon o prostornom uređenju i gradnji 2014-2015 Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika 2023-2024 Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu 2013-2018 Zakon o mirovinskom osiguranju 2017-2018 Zakon o članarinama u turističkim zajednicama 2016-2016 Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja 2014-2018 Zakon o službenoj statistici 2012-2020 Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 2010-2013 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2015-2016 Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o obnovi 2013-2019 Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o akvakulturi 2023-2024 Zakon o ustanovama 2008-2019 Zakon o udrugama 2002-2014 Zakon.hr o obveznim odnosima 2018-2021 Zakon o trošarinama 2015-2016 Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje 2011-2013 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2017-2020 Zakon o upravnim sporovima 2017-2021 Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama 2020-2023 Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima 2018-2020 Zakon o zemljišnim knjigama 2019-2022 Zakon o fiskalnoj odgovornosti 2010-2014 Zakon o porezu na dobit 2020-2020 Zakon o članarinama u turističkim zajednicama 2017-2019 Zakon o eksplozivnim tvarima 2004-2017 Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata 2014-2017 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 2013-2019 Zakon o posredovanju u prometu nekretnina 2012-2014 Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijiom 2010-2013 Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti 2013-2018 Zakon o računovodstvu 2020-2022 Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima 2018-2018 Stečajni zakon 1996-2015 Zakon o humanitarnoj pomoći 2015-2019 Zakon o sportu 2015-2019 Zakon o vodama 2018-2019 Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka 2017-2021 Zakon o policiji 2015-2019 Zakon o biljnom zdravstvu 2020-2022 Zakon o oružju Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 2020-2023 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda 2017-2019 Zakon o javnoj nabavi 2009-2011 Zakon o fiskalnoj odgovornosti 2014-2018 Zakon o upravnim sporovima 1992-20111 Zakon o strancima 2012-2013 Zakon o Gradu Zagrebu 2015-2019 Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje 2003-2009 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 2013-2016 Zakon o prostornom uređenju i gradnji 2007-2009 Zakon o sudovima za mladež 2015-2019 Zakon o minimalnoj plaći 2008-2013 Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o kreditnim unijama 2009-2011 Zakon o poreznoj upravi 2010-2012 Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o osobnoj iskaznici 2013-2015 Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom 2021-2024 Zakon o gradnji 2002-2003 Zakon o poljoprivredi 2009-2015 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza 2017-2017 Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o Državnom sudbenom vijeću 2020-2022 Zakon o hrani 2013-2015 Zakon o zaštiti potrošača 2007-2014 Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama 2015-2017 Zakon o upravnim sporovima 2014-2017 Zakon o Državnom inspektoratu 2021-2023 Zakon o prostornom uređenju 1998-2000 Opći porezni zakon 2015-2016 Zakon o poljoprivrednom zemljištu 2015-2018 Zakon o kaznenom postupku 2020-2022 Zakon o vatrogastvu 2023-2024 Zakon o vinu 2014-2019 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2020-2020 Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2023-2024 Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti 2011-2013 Zakon o deviznom poslovanju 2021-2022 Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o djelatnosti psihoterapije 2018-2022 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2021-2022 Prekršajni zakon 2008-2013 Zakon o vodama 2013-2018 Zakon o porezu na dodanu vrijednost 2023-2023 Zakon o hrvatskom državljanstvu 2012-2015 Zakon o energetskoj učinkovitosti 2020-2021 Zakon o muzejima 2015-2018 Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2017-2019 Zakon o poljoprivredi 2015-2018 Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori 1991-2022 Zakon o sudovima 2022-2023 Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2022-2023 Zakon o porezu na dobit 2013-2014 Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom 2013-2023 Zakon o osobnoj iskaznici 2015-2020 Zakon o sigurnosti prometa na cestama 2019-2020 Zakon o građenju 1993-1995 Opći porezni zakon 2020-2022 Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima 2012-2018 Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 2019-2020 Zakon o sustavu državne uprave 2013-2016 Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja Zakon o biljnom zdravstvu 2011-2018 Zakon o hrani 2015-2018 Zakon o energiji 2014-2015 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 2020-2022 Zakon o prostornom uređenju 2020-2023 Zakon o kazalištima 2020-2023 Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2013-2015 Zakon o elektroničkom potpisu Zakon o doprinosima 2017-2018 Zakon o zaštiti od buke 2016-2019 Zakon o informiranju potrošača o hrani 2014-2016 Zakon o mjeriteljstvu 2014-2018 Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora 1996-2011 Zakon o poreznoj upravi 2012-2013 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2015-2019 Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost 2012-2022 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 2015-2022 Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima 2015-2019 Zakon o hrani 2007-2013 Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prometu Zakon o tržištu kapitala 2018-2018 Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja 2011-2019 Zakon o cestama 2023-2023 Zakon o zemljišnim knjigama 2013-2017 Zakon o mjeriteljstvu 2003-2014 Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika 2017-2019 Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 2022-2022 Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta 2015-2022 Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika 2018-2019 Zakon o humanitarnoj pomoći 2020-20023 Zakon o kombiniranom prometu 2010-2016 Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva Zakon o lokalnim porezima 2023-2023 Zakon o sportu 2013-2015 Zakon o kaznenom postupku 2017-2019 Zakon o investicijskim fondovima Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2018-2019 Zakon o lijekovima 2013-2018 Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma 2008-2017 Zakon o održivoj uporabi pesticida 2019-2022 Zakon o odvjetništvu 2011-2021 Zakon o porezu na dobit 2016-2016 Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva 2017-2019 Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira 2023-2023 Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2018-2019 Zakon o prostornom uređenju 1994-1998 Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 2019-2020 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2012-2013 Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje Zakon o parničnom postupku 2023-2023 Zakon o brdsko-planinskim područjima 2015-2019 Prekršajni zakon 2019-2022 Zakon o zaštiti potrošača 2022-2023 Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza 2020-2022 Zakon o savjetodavnoj službi 2012-2018 Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma 2020-2022 Zakon o genetski modificiranim organizmima 2018-2018 Zakon o radu 1995-2009 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 2017-2019 Zakon o turističkoj pristojbi 2019-2020 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 2014-2015 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom 2021-2022 Zakon o porezu na dohodak 2019-2019 Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu 2015-2017 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi 2011-2018 Zakon o obrani 2013-2015 Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu 2016-2019 Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama 1997-2014 Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 2018-2019 Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom 2017-2021 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2014-2015 Zakon o pružanju usluga u turizmu 2018-2019 Zakon o građenju 1996-1999 Zakon reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 2009-2014 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.834.2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o potrošačkom kreditiranju 2015-2022 Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga 2018-2024 Zakon o radu 2020-2022 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima 1997-2018 Zakon o policiji 2019-2024 Zakon o vanparničnom postupku Zakon o kreditnim unijama 2006-2009 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2017-2017 Zakon o zaštiti prirode 2013-2018 Zakon o poljoprivredi 2019-2020 Zakon o financijskoj policiji Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti 2017-2018 Zakon o područjima posebne državne skrbi 2014-2014 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2004-2013 Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2009-2017 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj 2018-2021 Zakon o kulturnim vijećima Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji 2018-2019 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2020-2023 Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2020-2022 Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu 2000-2019 Zakon o zaštiti životinja 2013-2017 Zakon o prostornom uređenju 2018-2019 Zakon o sportu 2020-2020 Zakon o knjižnicama 2009-2019 Zakon o upravnim sporovima 2012-2014 Zakon o protuminskom djelovanju 2019-2022 Zakon o pogrebničkoj djelatnosti 2015-2019 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu 2020-2021 Zakon o izvršavanju kazne zatvora 2013-2021 Zakon o rudarstvu 2014-2018 Stečajni zakon 2022-2024 Zakon o patentu 2018-2020 Zakon o mirovinskom osiguranju 2018-2018 v2 Zakon o tržištu električne energije 2019-2021 Zakon o prostornom uređenju i gradnji 2012-2013 Zakon o hrani 2019-2023 Zakon o obrani 2002-2013 Zakon o popisima birača 1997-2012 Zakon o sudskom registru 2022-2023 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 2017-2018 Zakon o volonterstvu 2013-2021 Zakon o upravnoj inspekciji 2018-2020 Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja 2019-2021 Zakon o inspekcijama u gospodarstvu Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima 2013-2015 Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji 2019-2020 Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka 2018-2020 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 2020-2021 Zakon o prostornom uređenju 2000-2002 Zakon o informiranju potrošača o hrani 2016-2019 Zakon o osobnoj iskaznici 2020-2021 Zakon o zaštiti prirode 2005-2013 Zakon o poljoprivrednom zemljištu 2020-2022 Zakon o cestama 2020-2022 Zakon o leasingu 2006-2013 Zakon o sportskoj inspekciji 2012-2019 Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana 2020-2022 Zakon o Državnom sudbenom vijeću 2018-2019 Zakon o zaštiti potrošača 2019-2022 Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 2019-2021 Zakon o osiguranju depozita Zakon o poljoprivredi 2020-2021 Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o službi u Oružanim snagama u Republici Hrvatskoj 2013-2015 Zakon o mirovinskom osiguranju 2021-2022 Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o kreditnim institucijama 2019-2020 Zakon o sustavu civilne zaštite 2019-2020 Zakon o stočarstvu Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima 2020-2020 Zakon o državnim maticama 2020-2022 Opći porezni zakon 2016-2016 Zakon o obveznim mirovinskim fondovima 2018-2018 Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja 2014-2019 Zakon o kaznenom postupku 2013-2014 Zakon o zadrugama 2019-2019 Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija 2015-2019 Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o zaštiti potrošača 2015-2019 Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela 2023-2023 Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o tržištu kapitala 2018-2020 Zakon o statusu prognanika i izbjeglica 2013-2019 Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2023-2024

Copyright © Ante Borić