Baza je ažurirana 30.06.2022. 

zaključno sa NN 74/22

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o carinskoj službi Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o poreznoj upravi Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Carinski zakon 1999-2013 Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o računovodstvu Zakon o carinskoj tarifi Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Carinski zakonik EU Zakon o lokalnim porezima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o trošarinama Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o doprinosima Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o poreznom savjetništvu Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o proračunu Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o porezu na dobit Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o financijskoj policiji Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o brdsko-planinskim područjima Opći porezni zakon Zakon o igrama na sreću Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o porezu na dohodak Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o fiskalnoj odgovornosti Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Poduzetništvo
Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o slobodnim zonama Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o obrtu Zakon o obveznim odnosima Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o platnom prometu Zakon o javnoj nabavi Zakon o leasingu Zakon o osiguranju Zakon o trgovačkim društvima Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o arbitraži Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Ovršni zakon Zakon o strancima Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o zaštiti na radu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o deviznom poslovanju Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o zadrugama Zakon o reviziji Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o radu Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o sudskom registru Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Opći porezni zakon Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o trgovini Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o poticanju ulaganja

Copyright © Ante Borić