Baza je ažurirana 28.06.2022. 

zaključno sa NN 72/22

Povezani zakoni

Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o najvišoj mirovini Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o stečaju potrošača Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o volonterstvu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o radu Zakon o strancima Zakon o tržištu rada Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o osobnom imenu Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o minimalnoj plaći Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o doplatku za djecu Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o doprinosima Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o zaštiti na radu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o obrtu Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o udomiteljstvu Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o azilu Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o djelatnosti socijalnog rada

Copyright © Ante Borić