Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o doplatku za djecu Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o inkluzivnom dodatku Zakon o minimalnoj plaći Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o osobnom imenu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o radu Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o udomiteljstvu Zakon o azilu Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o tržištu rada Zakon o najvišoj mirovini Zakon o volonterstvu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o doprinosima Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o obrtu Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o stečaju potrošača Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o zaštiti na radu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o strancima Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o doplatku za djecu od 01.03.2024. Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Copyright © Ante Borić