Baza je ažurirana 04.10.2022. 

zaključno sa NN 113/22

Povezani zakoni

Energetika
Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima Zakon o energetskoj učinkovitosti Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o biogorivima za prijevoz 2014-2018 Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d. Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o tržištu toplinske energije Zakon o rudarstvu Zakon o tržištu plina Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti Zakon o koncesijama Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o geološkim istraživanjima Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o tržištu električne energije Zakon o energiji Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o upravnim sporovima Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o državnim potporama Zakon o javnoj nabavi Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o političkim strankama Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o državnim maticama Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Ustav Republike Hrvatske Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o proračunu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o potpomognutim područjima Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o vanjskim poslovima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o koncesijama Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o državnim službenicima Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o sustavu državne uprave Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o općem upravnom postupku Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o obnovi Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o konvalidaciji Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o komasaciji Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o matičnom broju Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o upravnim pristojbama Građansko pravo
Zakon o osiguranju Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o kamatama Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o mirenju Zakon o leasingu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o parničnom postupku Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Ovršni zakon Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o nasljeđivanju Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o zakladama Obiteljski zakon Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o vanparničnom postupku Stečajni zakon Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o koncesijama Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o najmu stanova Zakon o mjenici Zakon o obveznim odnosima Zakon o zemljišnim knjigama Turizam i ugostiteljstvo
Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o koncesijama Zakon o Nacionalnom parku Brijuni Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Zakon o boravišnoj pristojbi Zakon o igralištima za golf Zakon o zaštiti od buke Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima Zakon o turističkoj pristojbi Prekršajni zakon Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije

Copyright © Ante Borić