Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
(Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o upravnim sporovima 2024 Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o komasaciji Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o upravnim pristojbama Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o državnim potporama Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o državnim maticama Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o upravnim sporovima Zakon o sustavu državne uprave Zakon o obnovi Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o matičnom broju Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o javnoj nabavi Zakon o konvalidaciji Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o proračunu Zakon o lobiranju Zakon o državnim službenicima Zakon o koncesijama Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o općem upravnom postupku Zakon o službenoj iskaznici Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o vanjskim poslovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o potpomognutim područjima Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o političkim strankama Ustav Republike Hrvatske Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Turizam i ugostiteljstvo
Zakon o koncesijama Zakon o igralištima za golf Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o turističkoj pristojbi Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o Nacionalnom parku Brijuni Zakon o zaštiti od buke Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Prekršajni zakon Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o turizmu Zakon o boravišnoj pristojbi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Energetika
Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zakon o tržištu toplinske energije Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Zakon o geološkim istraživanjima Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o tržištu plina Zakon o tržištu električne energije Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o koncesijama Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Zakon o rudarstvu Zakon o energetskoj učinkovitosti Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije Zakon o energiji Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d. Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Građansko pravo
Zakon o najmu stanova Zakon o zakladama Ovršni zakon Stečajni zakon Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o kamatama Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o obveznim odnosima Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o leasingu Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o osiguranju Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Obiteljski zakon Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o nasljeđivanju Zakon o parničnom postupku Zakon o koncesijama Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o mjenici Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o međunarodnom privatnom pravu

Copyright © Ante Borić