Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o udomiteljstvu Zakon o inkluzivnom dodatku Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o doprinosima Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o volonterstvu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o najvišoj mirovini Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o doplatku za djecu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o azilu Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o obrtu Zakon o stečaju potrošača Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o minimalnoj plaći Zakon o zaštiti na radu Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o strancima Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o tržištu rada Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o osobnom imenu Zakon o radu Zakon o doplatku za djecu od 01.03.2024. Zakon o prijenosu mirovinskih prava Obrazovanje
Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o ustanovama Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o obavljanju studentskih poslova

Copyright © Ante Borić