Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Banke, financije i investicije
Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o čeku Zakon o zaštiti potrošača Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o kreditnim unijama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o obrtu Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Stečajni zakon Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o kreditnim institucijama Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o arbitraži Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o državnim potporama Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o tržištu kapitala Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o mjenici Zakon o reviziji Zakon o osiguranju Zakon o igrama na sreću Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o kamatama Zakon o leasingu Zakon o osiguranju depozita Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o elektroničkom novcu Zakon o sudskom registru Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o trgovačkim društvima Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o financijskom osiguranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o platnom prometu Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o potrošačkom kreditiranju Pomorski zakonik Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o trgovini Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o deviznom poslovanju Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o tajnosti podataka Zakon o poticanju ulaganja Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o računovodstvu Zakon o faktoringu Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Poduzetništvo
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o radu Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o leasingu Zakon o zaštiti potrošača Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o nedopuštenom oglašavanju Ovršni zakon Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o sudskom registru Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o trgovačkim društvima Zakon o zadrugama Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o platnom prometu Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o trgovini Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o obrtu Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o slobodnim zonama Zakon o javnoj nabavi Zakon o deviznom poslovanju Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o obveznim odnosima Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o zaštiti na radu Zakon o poticanju ulaganja Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o arbitraži Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Opći porezni zakon Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o reviziji Zakon o strancima Zakon o osiguranju Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Intelektualno vlasništvo
Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o patentu Zakon o žigu Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva Zakon o tajnosti podataka Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Zakon o zaštiti biljnih sorti

Copyright © Ante Borić