Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Banke, financije i investicije
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o deviznom poslovanju Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o tržištu kapitala 1/2 Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o tržištu kapitala 2/2 Zakon o reviziji Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o leasingu Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o trgovini Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o igrama na sreću Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o kreditnim institucijama Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o platnom prometu Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o kreditnim unijama Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o kamatama Zakon o trgovačkim društvima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2012 godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza Zakon o mjenici Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o sudskom registru Pomorski zakonik Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o faktoringu Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o tajnosti podataka Zakon o elektroničkom novcu Zakon o financijskom osiguranju Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o zaštiti potrošača Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o računovodstvu Zakon o arbitraži Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o obrtu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Stečajni zakon Zakon o poticanju ulaganja Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o državnim potporama Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o čeku Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o osiguranju Poduzetništvo
Zakon o obveznim odnosima Zakon o sudskom registru Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o zaštiti na radu Zakon o deviznom poslovanju Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o javnoj nabavi Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o reviziji Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o leasingu Ovršni zakon Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o trgovini Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o zaštiti potrošača Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Opći porezni zakon Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o arbitraži Zakon o radu Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o platnom prometu Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o strancima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o obrtu Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o slobodnim zonama Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o trgovačkim društvima Zakon o poticanju ulaganja Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o zadrugama Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o osiguranju Intelektualno vlasništvo
Zakon o tajnosti podataka Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o žigu Zakon o patentu Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva Zakon o zaštiti osobnih podataka

Copyright © Ante Borić