Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o zaštiti na radu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o radu Zakon o osiguranju Ovršni zakon Zakon o trgovačkim društvima Zakon o poticanju ulaganja Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o trgovini Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o sudskom registru Zakon o deviznom poslovanju Zakon o obrtu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o zadrugama Zakon o zaštiti potrošača Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o leasingu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o slobodnim zonama Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o reviziji Zakon o arbitraži Opći porezni zakon Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o platnom prometu Zakon o obveznim odnosima Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o javnoj nabavi Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o strancima Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Intelektualno vlasništvo
Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva Zakon o žigu Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o patentu Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga Zakon o tajnosti podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Banke, financije i investicije
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Stečajni zakon Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o sudskom registru Zakon o deviznom poslovanju Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o zaštiti potrošača Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o elektroničkom novcu Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o kreditnim institucijama Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o financijskom osiguranju Zakon o kamatama Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o arbitraži Zakon o tajnosti podataka Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Pomorski zakonik Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o platnom prometu Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o tržištu kapitala Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o računovodstvu Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o faktoringu Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o osiguranju Zakon o trgovačkim društvima Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o poticanju ulaganja Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o trgovini Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o čeku Zakon o osiguranju depozita Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o obrtu Zakon o leasingu Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o mjenici Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o kreditnim unijama Zakon o reviziji Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o igrama na sreću Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o državnim potporama Zakon o subvencioniranju stambenih kredita

Copyright © Ante Borić