Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o igrama na sreću Zakon o poreznoj upravi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Opći porezni zakon Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o računovodstvu Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o porezu na dobit Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o trošarinama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o carinskoj tarifi Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o porezu na dohodak Carinski zakon 1999-2013 Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o doprinosima Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Carinski zakonik EU Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o carinskoj službi Zakon o financijskoj policiji Zakon o porezu na dodanu vrijednost Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o lokalnim porezima Zakon o proračunu Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Poduzetništvo
Zakon o zaštiti na radu Zakon o slobodnim zonama Zakon o radu Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o javnoj nabavi Zakon o strancima Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o leasingu Zakon o platnom prometu Zakon o reviziji Opći porezni zakon Zakon o trgovačkim društvima Ovršni zakon Zakon o arbitraži Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o sudskom registru Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zadrugama Zakon o obveznim odnosima Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o poticanju ulaganja Zakon o obrtu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o deviznom poslovanju Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o osiguranju Zakon o trgovini Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Copyright © Ante Borić