Baza je ažurirana 01.06.2023. 

zaključno sa NN 57/23

Povezani zakoni

Poduzetništvo
Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o zaštiti na radu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o slobodnim zonama Zakon o strancima Zakon o poticanju ulaganja Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o arbitraži Zakon o obveznim odnosima Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o preuzimanju dioničkih društava Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o osiguranju Zakon o reviziji Zakon o obrtu Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o sudskom registru Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o deviznom poslovanju Zakon o nedopuštenom oglašavanju Ovršni zakon Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o radu Opći porezni zakon Zakon o trgovačkim društvima Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o javnoj nabavi Zakon o trgovini Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o zadrugama Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o platnom prometu Zakon o zaštiti potrošača Zakon o leasingu Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Porezi i carine
Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o porezu na dobit Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o porezu na dohodak Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o financijskoj policiji Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o poreznoj upravi Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o igrama na sreću Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o lokalnim porezima Zakon o carinskoj tarifi Carinski zakon 1999-2013 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o carinskoj službi Carinski zakonik EU Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o računovodstvu Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o proračunu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Opći porezni zakon Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o trošarinama Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o doprinosima Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)

Copyright © Ante Borić