Baza je ažurirana 24.06.2022. 

zaključno sa NN 71/22

Poljoprivreda, životinje i okoliš

Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o poljoprivredi Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br.834.2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu 2009-2013 Zakon o igralištima za golf Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 2013-2015 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003.2003 o gnojivima Zakon o sredstvima za zaštitu bilja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o morskom ribarstvu Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o zaštiti od požara Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti prirode Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o šumama Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o vinu Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o zaštiti zraka Zakon o zaštiti od buke Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o zaštiti životinja Zakon o kontaminantima Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o zadrugama Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o lovstvu Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o vodama Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o duhanu Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o vatrogastvu Zakon o akvakulturi Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima

Copyright © Ante Borić