Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Nekretnine i gradnja

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o gradnji Zakon o komasaciji Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o igralištima za golf Zakon o prostornom uređenju Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o građevnim proizvodima Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o najmu stanova Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o komunalnom gospodarstvu

Copyright © Ante Borić