Baza je ažurirana 26.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

Nekretnine i gradnja

Zakon o građevnim proizvodima Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o prostornom uređenju Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o igralištima za golf Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o komasaciji Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o gradnji Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o najmu stanova Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

Copyright © Ante Borić