Baza je ažurirana 10.12.2023. 

zaključno sa NN 145/23

Nekretnine i gradnja

Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o najmu stanova Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o gradnji Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o prostornom uređenju Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o igralištima za golf Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o komasaciji Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o građevnim proizvodima Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Copyright © Ante Borić