Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Porezi i carine

Zakon o trošarinama Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o računovodstvu Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o carinskoj službi Opći porezni zakon Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Carinski zakon 1999-2013 Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o financijskoj policiji Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o lokalnim porezima Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o proračunu Zakon o carinskoj tarifi Carinski zakonik EU Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o poreznoj upravi Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o igrama na sreću Zakon o poreznom savjetništvu Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o doprinosima Zakon o porezu na dohodak Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o porezu na dobit Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o carinskoj službi 2014-2016

Copyright © Ante Borić