Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

Objavljeno u NN 142/11 od 09.12.2011.:

 

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91, 73/91) i članka 21. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 11/94 – pročišćeni tekst, 108/95, 19/96, 64/01) Skupština Hrvatske gospodarske komore na 10. sjednici 30. studenoga 2011. donosi

 

PRAVILNIK O STALNOM ARBITRAŽNOM SUDIŠTU PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Članak 1.

1. Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori djeluje Stalno arbitražno sudište (u daljem tekstu: Sudište).

2. Sudište je neovisno u svome radu.

3. Sjedište Sudišta je u Zagrebu.

4. Sudište može imati regionalne centre u sjedištima drugih županijskih komora Hrvatske gospodarske komore.

5. Sudište ima svoj pečat s natpisom »Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori« i znakom Hrvatske gospodarske komore i Sudišta.

Članak 2.

1. Tijela Sudišta su predsjedništvo, predsjednik i tajnik Sudišta.

2. Tijela Sudišta su i arbitražni sudovi kad postupaju u sporovima pred Sudištem ili u vezi s njima.

Članak 3.

Predsjedništvo Sudišta sastoji se od devet članova: predsjednika, dvaju potpredsjednika i šest članova bez posebne funkcije. Članove predsjedništva imenuje Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore, za razdoblje od četiri godine.

Članak 4.

Kad Predsjedništvo Sudišta na temelju odredaba Pravilnika samostalno odlučuje o nekoj stvari, za pravovaljano odlučivanje potrebno je da sjednici predsjedništva prisustvuju predsjednik ili potpredsjednik i četiri člana predsjedništva. Ako sjednici predsjedništva prisustvuje počasni predsjednik, za pravovaljano odlučivanje potrebno je prisustvovanje predsjednika ili potpredsjednika, počasnog predsjednika i četiriju članova predsjedništva.

Članak 5.

1. Sudište može imati počasnog predsjednika.

2. Počasni predsjednik ima pravo sudjelovati na sjednicama predsjedništva s pravom glasa.

3. Funkcija počasnog predsjednika je doživotna.

4. Odluku o imenovanju počasnog predsjednika donosi Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore.

Članak 6.

1. Liste arbitara jesu: lista arbitara u sporovima s međunarodnim obilježjem i lista arbitara u sporovima bez međunarodnog obilježja. Sudište može po potrebi imati i druge liste.

2. Liste arbitara s kojih se biraju arbitri pojedinci, članovi i predsjednici arbitražnih vijeća utvrđuje za razdoblje od četiri godine Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na prijedlog predsjedništva Sudišta.

Članak 7.

1. Predsjedništvo Sudišta vodi opći nadzor nad radom Sudišta, brine se o pravilnoj primjeni pravilnika i drugih općih akata Sudišta, sudjeluje u odlučivanju o nadležnosti Sudišta, odlučuje o korištenju i raspoređivanju financijskih sredstava Sudišta, razmatra i odobrava godišnja izvješća Sudišta i plan rada Sudišta za sljedeću godinu, te obavlja druge poslove određene Pravilnikom, Zagrebačkim pravilima i drugim aktima Sudišta.

2. Ako arbitražni sud ne prihvatiti upozorenja o potrebi preinake forme podnesenog nacrta, o opravdanosti tih upozorenja odlučuje predsjedništvo Sudišta (Čl. 8. st. 3.).

Članak 8.

1. Predsjednik Sudišta predstavlja i zastupa Sudište u skladu s Pravilnikom i općim aktima Hrvatske gospodarske komore.

2. Predsjednik Sudišta imenuje, arbitre i predsjednike arbitražnih vijeća u slučajevima predviđenima Zagrebačkim pravilima, odlučuje o izuzeću arbitara, brine se o održavanju i razvijanju suradnje s drugim organizacijama čija je djelatnost od interesa za rad Sudišta, te obavlja druge poslove određene aktima Sudišta i odlukama predsjedništva.

3. Ispitivanje nacrta pravorijeka i zaključka u ime Sudišta obavlja predsjednik ili član predsjedništva Sudišta kome predsjedništvo Sudišta povjeri taj zadatak.

4. Predsjednik Sudišta podnosi Hrvatskoj gospodarskoj komori godišnje izvješće o radu i godišnje financijsko izvješće Sudišta koje je odobrilo predsjedništvo Sudišta.

5. Sporazume o suradnji s drugim sudištem potpisuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore ili predsjednik Sudišta, ovisno o postojanju uzajamnosti, ili osoba koju oni ovlaste.

6. Predsjednik Sudišta može ovlastiti potpredsjednika ili drugog člana predsjedništva da obavi neki od navedenih poslova iz njegove nadležnosti.

Članak 9.

1. Predsjedništvo Sudišta može prenijeti na potpredsjednika ili na nekog drugog člana predsjedništva obavljanje određenih poslova iz nadležnosti predsjednika Sudišta.

2. Predsjedništvo Sudišta može odrediti potpredsjednika koji će kroz razdoblje za koje to Predsjedništvo odredi zamjenjivati predsjednika Sudišta.

3. Potpredsjednici Sudišta zamjenjuju predsjednika kad je spriječen obavljati svoje dužnosti.

Članak 10.

1. Tajnika Sudišta imenuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

2. Tajnik može biti diplomirani pravnik s odgovarajućim stručnim ispitom koji se aktivno služi engleskim jezikom. Tajnik obavlja svoju dužnost na temelju ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

3. Ako predsjednik Hrvatske gospodarske komore ne imenuje tajnika u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, tajnika Sudišta na prijedlog predsjedništva Sudišta imenuje Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore, za razdoblje za koje to predsjedništvo odredi.

Članak 11.

1. Tajnik Sudišta priprema rad predsjedništva i predsjednika Sudišta i provodi njihove odluke.

2. Tajnik Sudišta poduzima administrativne radnje radi konstituiranja arbitražnog suda i pripremanja raspravljanja u određenoj stvari, brine se za pravilno izvršavanje zaključaka i drugih odluka arbitražnih sudova, rukovodi poslovima tajništva, priprema godišnje izvješće o radu, godišnje financijsko izvješće i plan rada Sudišta za sljedeću godinu te obavlja druge poslove određene aktima Sudišta.

3. U slučaju privremene spriječenosti tajnika, predsjednik Sudišta određuje mu privremenog zamjenika.

4. Predsjednik Sudišta ovlašten je poduzeti sve radnje iz nadležnosti tajnika Sudišta.

Članak 12.

1. Poslove tajništva Sudišta obavlja potreban broj zaposlenika Hrvatske gospodarske komore.

2. Tajništvo Sudišta obavlja administrativne poslove Sudišta, vodi biblioteku i dokumentaciju, čuva arhiv Sudišta te obavlja financijske poslove Sudišta u skladu s aktima Hrvatske gospodarske komore.

Članak 13.

1. Predsjednik, potpredsjednici Sudišta kad zamjenjuju predsjednika u slučajevima predviđenim Pravilnikom i tajnik Sudišta iz članka 10. stavka 3. Pravilnika imaju pravo na naknadu troškova i nagradu u vezi s obavljanjem svojih funkcija u skladu s odlukom o naknadi troškova i o nagradi članovima tijela Sudišta, arbitrima i drugim osobama u postupku pred Sudištem koju donosi Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore.

2. Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na druge članove predsjedništva i na privremenog zamjenika tajnika kad postupa na temelju članka 11. stavak 3. Pravilnika.

3. Tajnik ima pravo na naknadu troškova i nagradu u vezi s obavljanjem poslova koji ne ulaze u njegovu redovitu djelatnost, u skladu s odlukom Predsjedništva.

4. Naloge za isplatu naknade troškova i nagrade osobama iz stavaka 1. ovog članka izdaju potpredsjednik Sudišta ili član predsjedništva Sudišta kojima se ta sredstva ne isplaćuju.

5. Ostale naloge za isplatu iz sredstava Sudišta izdaje predsjednik ili tajnik Sudišta.

Članak 14.

Hrvatska gospodarska komora obavlja nadzor nad administrativnim i materijalno-financijskim poslovanjem Sudišta i osigurava sredstva potrebna za obavljanje njegove djelatnosti.

Članak 15.

Tijela Sudišta izabrana po dosadašnjim propisima ostaju u funkciji do isteka mandata.

Članak 16.

Opći akti Sudišta, liste arbitara i odluke o imenovanju predsjednika, članova predsjedništva i tajnika iz članka 10. stavka 3. Pravilnika objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 150/2002; 65/2004).

Članak 18.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/11-01/20

Urbroj: 311-18-11-02

Zagreb, 30. studenoga 2011.

Predsjednik Nadan Vidošević, v. r.

 

Copyright © Ante Borić