Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

Objavljeno u NN 142/11 od 09.12.2011.:

 

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 19. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91, 73/91) i članka 26. točka 16. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 11/94 – pročišćeni tekst, 108/95, 16/96, 64/01) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 10. sjednici 30. studenoga 2011. godine donosi

 

ODLUKU O TROŠKOVIMA U POSTUPCIMA ARBITRAŽE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se pravila o troškovima u postupcima na koje se primjenjuje Pravilnik o arbitraži pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebačka pravila).

Članak 2.

Stranke koje sudjeluju u postupcima pred Stalnim arbitražnim sudištem (u daljem tekstu: Sudište) pri Hrvatskoj gospodarskoj komori snose troškove postupka.

Troškovi postupka sastoje se od:

a) upisne pristojbe (tar. br. 1);

b) nagrade arbitara i izmiritelja (tar. br. 2-5);

c) administrativnih troškova (tar. br. 6);

d) materijalnih troškova postupka (izdataka arbitara, nagrada i izdataka vještaka, troškova prevođenja i ostalih izdataka).

Članak 3.

U konačnoj odluci donesenoj u arbitražnom postupku arbitražni sud će odlučiti o zahtjevu za naknadu troškova postupka.

Članak 4.

Prilikom podnošenja tužbe, protutužbe odnosno prigovora radi prebijanja tužitelj (protutužitelj odnosno tuženik) je dužan uplatiti u korist Sudišta upisnu pristojbu prema tarifi Sudišta koja je sastavni dio ove odluke.

Ako u postupku kao suparničari sudjeluju više od dvije stranke, za svaku dodatnu stranku upisna pristojba se povećava za 10 posto.

Tajništvo Sudišta dostavit će tužbu na odgovor ili poduzeti neku drugu procesnu radnju tek nakon uplate upisne pristojbe.

Uplaćena upisna pristojba ne vraća se.

Članak 5.

Nakon utvrđenja broja arbitara u postupku (tj. jedan ili tri), visinu predujma predvidivih troškova postupka iz članka 2. stavka 2. točke b), c) i d) određuje predsjednik Sudišta.

Tajnik Sudišta pozvat će tužitelja odnosno tuženika da u korist Sudišta uplati svotu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dostave poziva.

Prije uplate svote iz stavka 1. ovoga članka tužba se neće proslijediti arbitražnom sudu.

Tijekom postupka, ukoliko dođe do povećanja vrijednosti predmeta spora ili uplaćeni predujam ne bude dovoljan za pokriće materijalnih troškova, Sudište može pozvati stranke da uplate dodatni predujam.

Do uplate dodatnog predujma zbog povećanja vrijednosti predmeta spora to povećanje neće se uzeti u obzir.

Ako je dodatni predujam zatražen zbog pokrića materijalnih troškova arbitara, do uplate dodatnog predujma arbitražni postupak se neće nastaviti.

Smanjenje vrijednosti predmeta spora uzet će se u obzir pri izračunavanju administrativnih troškova i nagrade arbitara samo ako je priopćeno Sudištu prije predaje spisa arbitražnom sudu.

Članak 6.

Ako predujam ne bude uplaćen u roku, predsjednik Sudišta donijet će odluku prema kojoj se podnesena tužba briše iz upisnika sporova Sudišta.

Brisana tužba može se ponovo podnijeti, uz ponovnu uplatu upisne pristojbe.

Članak 7.

Stranke su dužne uplatiti predujam na račun koji odredi Sudište.

II. TARIFA

Članak 8.

TROŠKOVI ARBITRAŽE

Tar. br. 1.

Upisna pristojba

Upisna pristojba za provođenje arbitražnog postupka iznosi 200 EUR ili, ako se uplata vrši u valuti sjedišta Sudišta, u protuvrijednosti te svote u valuti sjedišta Sudišta.

Protuvrijednost upisne pristojbe u valuti sjedišta Sudišta izračunava se primjenom prodajnog tečaja iz tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan uplate upisne pristojbe uvećane za 3 posto.

NAGRADE ARBITARA

Tar. br. 2.

Za provođenje arbitraže s međunarodnim obilježjem, ako je provodi arbitar pojedinac, predujam odnosno naknada za nagrade arbitara naplaćivat će se prema vrijednostima iz sljedeće tabele:

PROTUVRIJEDNOST PREDMETA SPORA (OD-DO) U EUR

SVOTA HONORARA: OSNOVICA (C) + POSTOTAK (D) ZA SVOTU IZNAD (A) – U EUR

od (A)

do (B)

osnovica (C)

% (D)

 

5.000

600

 

5.000

20.000

600

6

20.000

50.000

1.500

4

50.000

100.000

2.700

3

100.000

500.000

4.200

1

500.000

2.000.000

8.200

0.5

2.000.000

Na više

15.700

 

0.2

Za provođenje arbitraže bez međunarodnog obilježja, ako je provodi arbitar pojedinac, predujam odnosno naknada za nagrade arbitara naplaćivat će se prema vrijednostima iz sljedeće tabele:

PROTUVRIJEDNOST PREDMETA SPORA (OD-DO) U EUR

SVOTA HONORARA: OSNOVICA (C) + POSTOTAK (D) ZA SVOTU IZNAD (A) – U EUR

od (A)

do (B)

osnovica (C)

% (D)

 

5.000

300

 

5.000

20.000

300

3

20.000

50.000

750

2

50.000

100.000

1.350

1.5

100.000

500.000

3.150

0.75

500.000

2.000.000

6.150

0.35

2.000.000

Na više

11.850

 

0.15

Devizna vrijednost predmeta spora koja nije izražena u EUR preračunava se u EUR primjenom prodajnog tečaja za odnosnu valutu iz tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan kada je s vrijednošću predmeta spora odnosno promjenom vrijednosti predmeta spora upoznato Sudište.

U slučaju da deviznu vrijednost predmeta spora nije moguće izračunati primjenom metode iz stavka 3. ovog tarifnog broja (npr. zbog vrijednosti predmeta spora izražene u nekonvertibilnoj valuti), primijenit će se druga odgovarajuća metoda.

Tar. br. 3.

Ako stranke plaćaju predujam administrativnih troškova i nagrade arbitara na jednake dijelove, radi izračunavanja iznosa tih troškova vrijednosti predmeta spora iz tužbe i protutužbe se zbrajaju. U protivnom, predujam tih troškova izračunava se posebno za tužbu i protutužbu odnosno prigovor radi prebijanja (odvojeno izračunavanje).

Odvojeno izračunavanje primjenjuje se i ako zahtjev protutužbe odnosno prigovor radi prebijanja nije u vezi s tužbenim zahtjevom.

Ako se u istom postupku postavlja više zahtjeva i protuzahtjeva, predsjednik Sudišta može troškove nagrade arbitara izračunavati odvojeno za svaki postavljeni zahtjev.

Tar. br. 4.

Ako sudi vijeće, svota iz tar. br. 2. se povećava dva i pol puta. U naročito složenim slučajevima predsjednik Sudišta može odrediti da se svota iz tar. br. 2. povećava do tri puta.

Ako u postupku kao suparničari sudjeluju više od dvije stranke, za svaku dodatnu stranku svota iz tar. br. 2. povećava se za 10 posto.

Tar. br. 5.

U slučaju da se arbitražni postupak ne okonča pravorijekom, predsjednik Sudišta odredit će u primjerenom iznosu visinu nagrade arbitara i administrativnih troškova, te donosi odluku o vraćanju neutrošenog dijela predujma strankama.

Ako je arbitru kao predujam nagrade isplaćena veća svota od one određene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik Sudišta pozvat će arbitra da vrati preplaćeni dio predujma.

ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

Tar. br. 6.

Ako sudi arbitar pojedinac, administrativni troškovi iznose 20 posto od visine troškova nagrade arbitra pojedinca.

Ako sudi arbitražno vijeće, administrativni troškovi iznose 10 posto od iznosa troškova nagrade arbitražnog vijeća.

Administrativni troškovi izračunati prema stavku 1. i 2. ovog tarifnog broja pribrajaju se iznosima troškova za nagrade arbitara prema tar. br. 2-5.

NAPLATA PREDUJMOVA I PRERAČUNAVANJE

Tar. br. 7.

Stranka koja je fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u inozemstvu, odnosno pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana stranka) plaća troškove postupka u EUR.

Ako stranka iz stavka 1. ovoga članka posjeduje nerezidentni račun u valuti sjedišta Sudišta u Republici Hrvatskoj, može troškove postupka plaćati u valuti sjedišta Sudišta.

Stranka različita od stranke iz stavka 1. ovoga članka (domaća stranka) plaća troškove postupka u valuti sjedišta Sudišta ili u EUR.

Protuvrijednost troškova postupka iz točke b) i c) stavka 2. članka 2. u valuti sjedišta Sudišta izračunava se primjenom prodajnog tečaja EUR iz tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan uplate svote koja se plaća ili predujmljuje.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova odluka primjenjuje se na sve sporove pokrenute nakon njenog stupanja na snagu, te na sporove pokrenute prije njenog stupanja na snagu, ako u njima još nije bila uplaćena upisna pristojba.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o postupcima arbitraže i mirenja (»Narodne novine«, broj 108/2003 i 59/2007) u dijelu kojem se odnosi na arbitražu.

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/11-02/20

Urbroj: 311-18-11-02

Zagreb, 30. studenoga 2011.

PREDSJEDNIK Nadan Vidošević, v. r.

 

Copyright © Ante Borić