PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 15/13 od 06.02.2013.:

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 115. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12) i članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 78/12), ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU PRIJEBOJA POTRAŽIVANJA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU S POREZNIM DUGOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se postupak prijeboja potraživanja poreznog dužnika prema državnom proračunu s obvezom po osnovi poreznog duga i redoslijed namirivanja za pojedine vrste poreza.

Članak 2.

Potraživanjima iz članka 1. ovoga Pravilnika smatraju se:

1. potraživanja temeljem dospjelih novčanih obveza iz pravnih poslova sklopljenih između fizičkih i pravnih osoba i osoba javnog prava koje se financiraju iz državnog proračuna, a navedene su u Popisu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika,

2. državne potpore za poljoprivredu i ribarstvo,

3. potraživanja iz ovršnih odluka i nagodbi domaćeg suda koje glase na ispunjenje određene novčane obveze i imaju potvrdu ovršnosti, a koje se isplaćuje iz državnog proračuna,

4. potraživanja iz ovršnih izvansudskih nagodbi koje glase na ispunjenje određene novčane obveze, a koje se isplaćuju iz državnog proračuna.

Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. porezni dužnik je pravna i/ili fizička osoba koja u službenim evidencijama poreznog tijela ima evidentirane dospjele, a nenamirene obveze na ime poreza, kamata po osnovi poreznog duga, troškova ovrhe i novčanih kazni,

2. porezni dug je iznos dospjele obveze na ime poreza evidentiran na poreznom broju dužnika u službenim evidencijama Porezne uprave, a obveza je nastala i evidentirana na temelju obračunske prijave ili rješenja Porezne uprave ili je utvrđena rješenjem u postupku nadzora od strane nadležnog poreznog tijela te je dospjela na naplatu, a ukupni iznos duga se sastoji od glavnice (ili zbrojeno više glavnica) i obračunskih kamata (ili zbrojenih kamata za više godina uključujući i za tekuću godinu) umanjen za iznos za koji je pravomoćnim rješenjem Porezne uprave, odobrena obročna otplata, odgoda duga ili reprogram duga prema posebnom propisu,

3. korisnici državnih potpora su korisnici definirani Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju,

4. korisnik državnog proračuna je osoba koja se financira iz državnog proračuna, a navedena je u Popisu broj 1. ovoga Pravilnika,

5. ovlaštena agencija jest Financijska agencija (Fina),

6. stjecatelj potraživanja po osnovi pravnog posla je fizička ili pravna osoba koja je sklopila pravni posao s osobama javnog prava i ispunila svoje obveze i to po dospijeću potraživanja,

7. stjecatelj potraživanja po osnovi državne potpore je korisnik državne potpore kojem je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila zahtjev za državnu potporu,

8. stjecatelj potraživanja po osnovi ovršnih odluka i nagodbi domaćeg suda je osoba u čiju korist je odlukom ili nagodbom naložena uplata,

9. stjecatelj potraživanja po osnovi ovršnih izvansudskih nagodbi je osoba u čiju korist je nagodbom naložena uplata.

II. POSTUPAK RAZMJENE PODATAKA I PRIJEBOJA

Članak 4.

(1) Korisnik državnog proračuna obavještava Ministarstvo financija – Državnu riznicu odnosno ovlaštenu agenciju o dospijeću potraživanja po osnovi: 1. pravnog posla sklopljenog s osobama javnog prava i 2. potraživanja iz ovršnih odluka, ovršnih sudskih i izvansudskih nagodbi, te dostavlja sljedeće podatke:

– naziv/ime i prezime stjecatelja potraživanja,

– adresu sjedišta/prebivališta,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– oznaku izvora prava prema članku 2. stavak 1. ovoga Pravilnika,

– iznos potraživanja u kunama,

– račun na koji se ima izvršiti isplata dijela potraživanja koji ostaje stjecatelju,

– adresa e-pošte stjecatelja odnosno odgovorne osobe te

– ekonomsku klasifikaciju potraživanja (račun i aktivnost).

(2) Nakon što Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdi stjecatelju potraživanja prava na isplatu državne potpore i iznos za isplatu, Ministarstvu financija, odnosno Državnoj riznici dostavlja sljedeće podatke:

– naziv/ime i prezime stjecatelja potraživanja,

– adresu sjedišta/prebivališta,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– oznaku izvora prava prema članku 2. stavak 1. ovoga Pravilnika,

– iznos potraživanja u kunama,

– račun na koji se ima izvršiti isplata dijela potraživanja koji ostaje stjecatelju,

– adresa e-pošte stjecatelja odnosno odgovorne osobe te

– ekonomsku klasifikaciju potraživanja (račun i aktivnost).

(3) Ovlaštena agencija, prije postupanja po nalogu korisnika državnog proračuna, odnosno Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, od Porezne uprave traži podatke o stanju poreznog duga, za svakog stjecatelja potraživanja.

(4) Porezna uprava dužna je, u roku od tri dana nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 3. ovoga članka ovlaštenoj agenciji dostaviti podatke o stanju evidentiranog, a neuplaćenog dospjelog poreznog duga stjecatelja potraživanja, sa stanjem na dan dostave.

Članak 5.

(1) Ovlaštena agencija, sukladno podacima korisnika proračuna o potraživanju pojedinog stjecatelja i podacima Porezne uprave o stanju poreznog duga, od iznosa potraživanja obustavlja iznos potreban za namirenje poreznog duga, radi prijeboja.

(2) Za obustavljeni iznos potraživanja prema stavku 1. ovoga članka, ovlaštena agencija daje naloge za prijenos unutar sredstava državnog proračuna, i to:

– na teret općih sredstava državnog proračuna koja su planirana za namjene iz članka 2. ovoga Pravilnika,

– u korist sredstava državnog proračuna – pozivom na brojčanu oznaku (šifru) uplatnog računa propisanu za evidentiranje obveza poreza i porezni broj dužnika, prema redoslijedu namirivanja sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Kada je iznos potraživanja veći od iznosa potrebnog za namirenje poreznog duga, tada se razlika između iznosa potraživanja i obustavljenog iznosa prema članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika, prenosi:

– na teret općih sredstava državnog proračuna za namjene iz članka 2. ovoga Pravilnika,

– u korist računa stjecatelja potraživanja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada je razlika između ukupnog iznosa potraživanja i iznosa koji je obustavljen radi prijeboja potraživanja s obvezom jednak ili manji od 10,00 kuna tada se taj iznos ne prenosi u korist računa stjecatelja već se za iznos razlike povećava iznos koji je namijenjen za namirenje poreznog duga koji se namiruje prijebojem, sukladno redoslijedu namirivanja propisanog člankom 7. ovoga Pravilnika.

III. REDOSLIJED NAMIRIVANJA DUGA

Članak 7.

Kada je potraživanje utvrđeno, od iznosa koji se prenosi, prema članku 5. stavak 2. druga alineja ovoga Pravilnika, namiruje se porezni dug po redoslijedu određenom člankom 114. Općeg poreznog zakona.

Članak 8.

(1) O obavljenom prijeboju ovlaštena agencija je dužna stjecatelju potraživanja odnosno poreznom dužniku izdati pisanu ispravu – obavijest radi provedbe odgovarajućih knjiženja u njegovim poslovnim knjigama.

(2) Ispravu iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena agencija sastavlja i dostavlja na obrascu »Obavijest o izvršenom prijeboju potraživanja po osnovi prava iz članka 2. ovoga Pravilnika s obvezom po osnovi poreznog duga« – Obrazac OK – POR.

Članak 9.

(1) Obrazac OK – POR sadržava sljedeće podatke:

1. o izdavatelju Obavijesti (naziv, adresa, i broj dokumenta),

2. o primatelju (naziv, adresa i OIB primatelja),

3. o korisniku državne potpore koji je utvrdio dospijeće potraživanja,

4. iznos potraživanja u kunama i lipama,

5. naziv i šifra aktivnosti na koju se potraživanje odnosi,

6. iznos ukupnog duga i kamata za sve poreze, prema podacima Porezne uprave, u kunama i lipama,

7. iznos koji je obustavljen radi namirenja duga,

8. raspored obustavljenog iznosa prema brojčanim oznakama (šiframa) uplatnog računa i opis naziva – vrste poreza čija je dospjela obveza namirena prebijanjem i iznos u kunama i lipama i

9. datum kada je proveden prijenos sredstava.

(2) Obrazac izvješća potpisuje odgovorna osoba ovlaštene agencije.

(3) Obrazac OK – POR sastavni je dio ovoga Pravilnika.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

O tijeku poslova i rokovima međusobne razmjene podataka o stjecateljima, iznosu potraživanja po osnovi pravnog posla sklopljenog s osobama javnog prava, po osnovi državne potpore, po osnovi potraživanja iz odluka suda, sudskih i izvansudskih nagodbi kao i tehničko-informatičkim detaljima, sudionici postupka će sastaviti Protokol o postupanju. Nositelj poslova je Porezna uprava.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 011-01/13-01/52 Urbroj: 513-07-21-06/13-1 Zagreb, 4. veljače 2013.

Ministar financija Slavko Linić, v. r.

OBRAZAC OK-POR

Na temelju članka 8. stavak 1. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom (»Narodne novine«, broj 15/2013) dostavljamo

OBAVIJEST[1] o izvršenom prijeboju potraživanja po osnovi prava iz članka 1. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom broj ________

I. IZDAVATELJ

II. PRIMATELJ

Naziv __________________

Adresa __________________

OIB __________________

E-pošta __________________

III. PODACI O IZNOSU PRAVA I RASPOREDU SREDSTAVA

 

1. Iznos potraživanja – podatak korisnika

 

2. Iznos ukupnog duga i kamata – podatak Porezne uprave2

 

3. Iznos koji je obustavljen radi namirenja poreznog duga

 

VI. RASPORED OBUSTAVLJENOG IZNOSA (iznos pod III.3.)

REDNI

BROJ

AKTIVNOST/BROJČANA OZNAKA

NAZIV AKTIVNOSTI/VRSTA DUGA3

IZNOS4

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

V. IZNOS DOZNAČEN NA RAČUN STJECATELJA POTRAŽIVANJA (III.1 – 3)

 

VI. DATUM PROVEDBE – PRIJENOSA _______________

VII. POTPIS I PEČAT ODGOVORNE OSOBE OVLAŠTENE AGENCIJE ______________________________________________

U ________________,

 

POPIS BROJČANIH OZNAKA VRSTA PRIHODA ZA REDOSLIJED NAPLATE KOD PRIJEBOJA POTRAŽIVANJA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU S POREZNIM DUGOM

 

[1]Ova Obavijest služi kao temeljnica za knjiženje u poslovnim knjigama stjecatelja potraživanja odnosno poreznog dužnika.

2 Ako je iznos ukupnog duga i kamata u međuvremenu podmiren obratite se u nadležnu ispostavu Porezne uprave uz predočenje ove Obavijesti.

3 Za iznos koji je obustavljen radi namirenja doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje obratite se u Središnji registar osiguranika radi utvrđivanja identifikatora Obrasca R-Sm i izmjene PNB u svrhu povezivanja uplate sa pripadajućim Obrascima R-Sm.

4 Iznosom koji je obustavljen radi namirenja poreznog duga »najprije se naplaćuju kamate i troškovi ovrhe, a nakon toga glavni porezni dug«, prema članku 114. stavak 1. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 147/08, 18/11 i 78/12) te podatak o tome koliko je od obustavljenog iznosa priznato za namirenje poreznog duga treba tražiti ispisom službenih podataka Porezne uprave.

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić