PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 26/15 od 09.03.2015.:

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 115. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12) i članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 78/12), ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU PRIJEBOJA POTRAŽIVANJA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU S POREZNIM DUGOM

Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom (»Narodne novine«, broj 15/13 i 160/13) briše se točka i dodaju se riječi: »sukladno odredbi članka 115. stavka 3. Općeg poreznog zakona.«

Članak 2.

U članku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. potraživanja temeljem dospjelih novčanih obveza iz pravnih poslova sklopljenih između fizičkih i pravnih osoba i proračunskih odnosno izvanproračunskih korisnika državnog proračuna koji su u trenutku sklapanja pravnog posla bili navedeni u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.«.

Članak 3.

U članku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. korisnik državnog proračuna je osoba koja se djelomično ili u cijelosti financira iz državnog proračuna, a koja je navedena u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna,«.

U točki 6. riječi: »osobama javnog prava« zamjenjuju se riječima: »korisnicima državnog proračuna«.

Članak 4.

U članku 4. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Korisnik državnog proračuna obavještava ovlaštenu agenciju, koja obavlja poslove prijeboja u ime Ministarstva financija – Državne riznice, o dospijeću potraživanja po osnovi: 1. pravnog posla sklopljenog s korisnicima državnog proračuna i 2. potraživanja iz ovršnih odluka, ovršnih sudskih i izvansudskih nagodbi te dostavlja sljedeće podatke:

– naziv/ime i prezime stjecatelja potraživanja,

– adresu sjedišta/prebivališta,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– oznaku izvora prava prema članku 2. stavak 1. ovoga Pravilnika,

– iznos potraživanja u kunama,

– račun na koji se ima izvršiti isplata dijela potraživanja koji ostaje stjecatelju,

– adresu elektroničke pošte stjecatelja odnosno odgovorne osobe te

– ekonomsku klasifikaciju potraživanja (račun i aktivnost).

(2) Nakon što Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdi stjecatelju potraživanja prava na isplatu državne potpore i iznos za isplatu, ovlaštenoj agenciji, koja obavlja poslove prijeboja u ime Ministarstva financija – Državne riznice, dostavlja sljedeće podatke:

– naziv/ime i prezime stjecatelja potraživanja,

– adresu sjedišta/prebivališta,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– oznaku izvora prava prema članku 2. stavak 1. ovoga Pravilnika,

– iznos potraživanja u kunama,

– račun na koji se ima izvršiti isplata dijela potraživanja koji ostaje stjecatelju,

– adresu elektroničke pošte stjecatelja odnosno odgovorne osobe te

– ekonomsku klasifikaciju potraživanja (račun i aktivnost).«.

Članak 5.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za obustavljeni iznos potraživanja prema stavku 1. ovoga članka, ovlaštena agencija daje naloge za prijenos, i to:

– na teret općih sredstava koja su planirana za namjene iz članka 2. ovoga Pravilnika,

– u korist uplatnog računa propisanog za evidentiranje obveza poreza i osobni identifikacijski broj (OIB) dužnika, prema redosljedu namirivanja sukladno članku 7. ovoga Pravilnika.«.

Članak 6.

U članku 6. stavku 1. u prvoj alineji riječi: »državnog proračuna« brišu se.

Članak 7.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Kada je potraživanje utvrđeno, od iznosa koji se prenosi, prema članku 5. stavak 2. druga alineja ovoga Pravilnika, namiruje se porezni dug po redoslijedu određenom člankom 114. Općeg poreznog zakona, i to:

1. dug na brojčanim oznakama poreza na promet,

2. dug na brojčanim oznakama poreza na dodanu vrijednost,

3. dug na brojčanim oznakama doprinosa za obvezna osiguranja,

4. dug na brojčanim oznakama poreza na dobit,

5. dug na brojčanim oznakama ostalih nenavedenih prihoda državnog proračuna koje naplaćuje Porezna uprava,

6. dug na brojčanim oznakama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za starost,

7. dug na brojčanim oznakama prisilne naplate koju provodi Porezna uprava.

(2) Dugovi navedeni u stavku 1. ovoga članka unutar grupe brojčane oznake pojedine vrste prihoda namiruju se prema redoslijedu kako je to propisano Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za godinu u kojoj se prijeboj obavlja.«.

Članak 8.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Obrazac OK – POR sadržava podatke o:

– broju dokumenta,

– izdavatelju Obavijesti (naziv, adresa),

– stjecatelju potraživanja (naziv, adresa i OIB primatelja),

– iznosu prava i rasporedu sredstava (iznos potraživanja – podatak korisnika, iznos ukupnog duga i kamata za doprinose – podatak Porezne uprave, iznos koji je obustavljen radi namirenja poreznog duga),

– rasporedu obustavljenog iznosa (redni broj, brojčana oznaka i naziv aktivnosti odnosno vrste duga i iznos),

– iznosu doznačenom na račun stjecatelja potraživanja,

– datumu provede – prijenosa,

– potpisu i pečatu odgovorne osobe izdavatelja,

– mjestu i datumu izdavanja.

(2) Obrazac izvješća potpisuje odgovorna osoba ovlaštene agencije.

(3) Obrazac OK – POR sastavni je dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 9.

U članku 10. riječi: »osobama javnog prava« zamjenjuju se riječima: »korisnicima državnog proračuna«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/15-01/60

Urbroj: 513-07-21-01/15-6

Zagreb, 24. veljače 2015.

Ministar financija mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

OBRAZAC OK-POR

Na temelju članka 8. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom, dostavljamo

OBAVIJEST[1]

o izvršenom prijeboju potraživanja po osnovi prava[2] iz članka 2. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom broj ________

I. IZDAVATELJ

Naziv ____________________

Adresa ___________________

II. STJECATELJ POTRAŽIVANJA

Naziv ____________________

OIB _________________

Adresa ___________________

e-pošta ________________

III. PODACI O IZNOSU PRAVA I RASPOREDU SREDSTAVA

1. Iznos potraživanja – podatak korisnika

 

2. Iznos ukupnog duga i kamata za doprinose – podatak Porezne uprave

 

3. Iznos koji je obustavljen radi namirenja poreznog duga

 

IV. RASPORED OBUSTAVLJENOG IZNOSA (iznos pod III.3.)

REDNI BROJ

AKTIVNOST/BROJČANA OZNAKA

NAZIV AKTIVNOSTI/VRSTA DUGA

IZNOS3

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

V. IZNOS DOZNAČEN NA RAČUN STJECATELJA POTRAŽIVANJA (III.1. – 3.)

 

VI. DATUM PROVEDBE – PRIJENOSA _______________

VII. POTPIS I PEČAT ODGOVORNE OSOBE ______________________

U ________________,

[1] Ova Obavijest služi kao temeljnica za knjiženje u poslovnim knjigama stjecatelja potraživanja odnosno dužnika poreza.

[2] – potraživanja temeljem dospjelih novčanih obveza iz pravnih poslova sklopljenih između fizičkih i pravnih osoba i proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna koji su u trenutku sklapanja pravnog posla bili navedeni u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna,

– državne potpore za poljoprivredu i ribarstvo,

– potraživanja iz ovršnih odluka i nagodbi domaćeg suda koje glase na ispunjenje određene novčane obveze i imaju potvrdu ovršnosti, a koje se isplaćuje iz državnog proračuna,

– potraživanja iz ovršnih izvansudskih nagodbi koje glase na ispunjenje određene novčane obveze, a koje se isplaćuju iz državnog proračuna.

[3] Iznosom koji je obustavljen radi namirenja duga za poreze najprije se naplaćuju kamate i troškovi ovrhe, a nakon toga glavni porezni dug. Podatak o tome koliko je od obustavljenog iznosa priznato za namirenje glavnog poreznog duga može se dobiti u nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić