PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 55/2023 (24.5.2023.), Dodatak I o izmjenama i dopunama KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA sklopljenog dana 11. travnja 2022. godine

KOLEKTIVNI UGOVORI

954

Na temelju članka 192. Zakona o radu (»Narodne novine« 93/14., 127/17., 98/19., 151/22.) i članka 7. Zakona o reprezentativnosti udruge poslodavaca i sindikata (»Narodne novine« 93/14. i 26/15.), SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE, Zagreb, Trg Petra Krešimira IV/2, zastupan po predsjedniku Eduardu Andriću, SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE, Pula, Danteov trg 5, zastupan po predsjednici Marini Cvitić, i HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA – UDRUGA UGOSTITELJSTVA I TURIZMA, Zagreb, Radnička cesta 52, zastupana po predsjedniku Željku Kukurinu, sklopili su 26. travnja 2023. godine

DODATAK I

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA SKLOPLJENOG 11. TRAVNJA 2022. GODINE

Članak 1.

Članak 6. st. 2. mijenja se na način da sada glasi:

»(2) Pored slučaja zamjene privremeno nenazočnog radnika, poslodavac smije sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu sa istim radnikom na određeno vrijeme za sezonske poslove s preraspodjelom radnog vremena za neprekinuto razdoblje duže od tri godine.«

Članak 2.

Članak 24. st. 1., b) mijenja se na način da sada glasi:

»b) s osnova ukupnog radnog staža kod poslodavca i svih dosadašnjih poslodavaca, na svakih šest godina radnog staža radnika 1 radni dan«.

Članak 3.

Članak 30. st. 1. mijenja se na način da sada glasi:

»(1) Poslodavac je dužan isplaćivati osnovnu plaću za tipične poslove u ugostiteljskoj djelatnosti najmanje u iznosu koji je naveden u sljedećoj tablici:

 

Grupa složenosti poslova

Tipični poslovi

Minimalna bruto plaća u eurima bez dodataka

I

JEDNOSTAVNI POSLOVI

Pokazuje osnovno znanje. Potrebne osnovne vještine za obavljanje jednostavnih rutinskih poslova.

npr.: čistačica, spremačica, servir, portir, nosač prtljage, i drugi slični poslovi navedene razine složenosti

700,00

II

MANJE ZAHTJEVNI POSLOVI

Pokazuje i koristi osnovno znanje na određenom području, koristi vještine za obavljanje zadataka. Pomoću jednostavnih sredstava za rad obavlja manje složene poslove.

npr.: sobarica, pomoćni konobar, pomoćni kuhar, pomoćni recepcionar, pomoćni slastičar i drugi slični pomoćni poslovi navedene razine složenosti

710,00

III

ZAHTJEVNIJI POSLOVI

Primjenjuje znanje na određenom području, preuzima odgovornost za izvršenje zadataka uz ograničenu samostalnost u radu.

npr.: konobar, kuhar, slastičar, recepcionar i drugi slični poslovi navedene razine složenosti

760,00

IV

VRLO ZAHTJEVNI POSLOVI

Koristi specijalistička znanja za obavljanje složenih poslova samostalno. Potrebna kreativnost, osobne inicijative i profesionalizam uz stručno poznavanje područja rada.

npr.: konobar specijalist, kuhar specijalist i drugi slični specijalistički poslovi navedene razine složenosti

900,00

 

 

Članak 4.

Članak 31. st. 1. mijenja se na način da sada glasi:

»(1) Osnovna plaća radnika povećava se za svaku navršenu godinu ukupnog radnog staža kod poslodavca i svih dosadašnjih poslodavaca za 0,5 %.«

Članak 5.

Članak 32. st. 1. točka 2., usklađuje se sa Zakonom o radu i mijenja na način da sada glasi:

»(1) Radnik koji rasporedom radnog vremena, sukladno potrebama procesa rada u ugostiteljstvu, radi nedjeljom, blagdanom, u noćnom radu i drugim uvjetima, ima pravo na povećanje osnovne plaće za sljedeće dodatke:

– za rad nedjeljom 50 %«.

Članak 6.

Članak 54. st. 3. mijenja se na način da sada glasi:

»(3) Osim broja sati sindikalne aktivnosti utvrđene u prethodnom stavku ovog članka poslodavac je dužan sindikalnom povjereniku omogućiti plaćeni izostanak s rada do 5 radnih dana godišnje zbog pohađanja seminara, sindikalnih edukacija, sastanaka, kongresa i sl., a za članove viših tijela sindikata 7 radnih dana.«

Članak 7.

Članak 66. dopunjuje se s novim stavkom 2. koji glasi:

»(2) Ugovorne strane obvezuju se u rujnu 2023. g. započeti pregovore o visini minimalnih bruto plaća po grupama složenosti poslova utvrđenih u članku 30. st. 1. ovog kolektivnog ugovora.«

Članak 8.

Smatra se da je ovaj Dodatak I o Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljen kad ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana, te se od dana potpisa i primjenjuje.

Članak 9.

Dodatak I Kolektivnog ugovora ugostiteljstva dostavit će se na evidenciju i objaviti na način kako je to utvrđeno pozitivnim propisima.

 

Hrvatska udruga poslodavaca Udruga ugostiteljstva i turizma Željko Kukurin, v. r.

Sindikat turizma i usluga Hrvatske Eduard Andrić, v. r.

 

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić, v. r.

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić