NN 46/2023 (28.4.2023.), Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova

Hrvatska vatrogasna zajednica

800

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19 i 114/22) glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA PROFESIONALNIH VATROGASACA, MJERILIMA ZA NJIHOVO UTVRĐIVANJE I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuju se radna mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca te koeficijenti složenosti poslova profesionalnih vatrogasaca.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika koje propisuju koeficijente složenosti poslova profesionalnih vatrogasaca primjenjuju se ukoliko kolektivnim ugovorom zaključenim između sindikata i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Gradom Zagrebom isti nisu utvrđeni ili je plaća određena kolektivnim ugovorom manja od plaće utvrđene Zakonom o vatrogastvu, a koju čini umnožak koeficijenta složenosti poslova profesionalnih vatrogasaca propisanih ovim Pravilnikom, uvećanog za propisane dodatke i osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika, uvećano za 0,5% za svaku godinu navršenoga radnog staža.

Članak 3.

Javne vatrogasne postrojbe su proračunski korisnici svog osnivača te se sredstva za plaće osiguravaju u proračunu osnivača.

Članak 4.

Radna mjesta profesionalnih vatrogasaca klasificiraju se u sljedeće kategorije:

1. radna mjesta državne razine

2. radna mjesta županijske razine

3. radna mjesta gradske ili općinske ili područne razine

4. radna mjesta operativnih vatrogasaca

5. radna mjesta neoperativnih vatrogasaca.

Članak 5.

Radna mjesta profesionalnih vatrogasaca državne razine su

– glavni vatrogasni zapovjednik

– zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika

– pomoćnici glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje, kontinent, zračne snage, operativu i logistiku

– zapovjednici intervencijskih vatrogasnih postrojbi i zamjenici

– profesionalni vatrogasci određeni unutarnjim aktom Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 6.

Radna mjesta profesionalnih vatrogasaca županijske razine odnosno Grada Zagreba su

– županijski vatrogasni zapovjednik odnosno vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba

– zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno zamjenici vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba te pomoćnici vatrogasnog zapovjednika;

– profesionalni vatrogasci vatrogasnog operativnog centra vatrogasne zajednice županije odnosno Grada Zagreba.

Članak 7.

Radna mjesta profesionalnih vatrogasaca gradske ili općinske ili područne razine su:

– gradski, područni odnosno općinski vatrogasni zapovjednik

– zamjenik gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika te pomoćnici vatrogasnog zapovjednika

– profesionalni vatrogasci vatrogasnog operativnog centra.

Članak 8.

Radna mjesta operativnih vatrogasaca, a koja mogu biti radna mjesta državne, županijske te gradske ili općinske ili područne razine su:

– vatrogasni početnik

– vatrogasac pripravnik

– vatrogasac

– vatrogasac vozač

– vatrogasac voditelj skupine

– vatrogasac – voditelj vatrogasne desetine

– operativni dežurni vatrogasac vatrogasnog operativnog centra

– vatrogasac voditelj operativnog centra

– vatrogasac – voditelj smjene

– zapovjednik vatrogasne postaje / ispostave

– vatrogasac – zapovjednik smjene

– vatrogasac pomoćnik zapovjednika

– zamjenik zapovjednika postrojbe

– zapovjednik vatrogasne postrojbe.

Članak 9.

Radna mjesta neoperativnih vatrogasaca propisat će se unutarnjim aktom vatrogasne postrojbe, vatrogasne organizacije, Hrvatske vatrogasne zajednice ili druge pravne osobe.

Članak 10.

Radna mjesta profesionalnih vatrogasaca, izuzev radnih mjesta državne razine, ovisno o stručnoj spremi i zapovjednoj funkciji utvrđuju se kao:

– radna mjesta I. vrste

– radna mjesta II. vrste

– radna mjesta III. vrste.

Članak 11.

Radna mjesta I. vrste su radna mjesta zapovjednika vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi i njihovih zamjenika za koje je uvjet završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine.

Članak 12.

Rana mjesta II. vrste su radna mjesta operativnih vatrogasca u vatrogasnim organizacijama i vatrogasnim postrojbama za koje je uvjet najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine.

Članak 13.

Radna mjesta III. vrste su radna mjesta operativnih vatrogasca u vatrogasnim organizacijama i vatrogasnim postrojbama za koje je uvjet najmanje stečena kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečena kvalifikacija vatrogasnog smjera.

Članak 14.

Vatrogasni početnik je osoba koja nema stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera, ali ima stečenu kvalifikaciju razine 4.1. ili 4.2. prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, a obavlja poslove u vatrogasnoj postrojbi ili vatrogasnoj organizaciji i s kojim se posebnim ugovorom reguliraju međusobna prava i obveze za vrijeme trajanja programa obrazovanja / kurikulum za obrazovanje vatrogasaca.

Vatrogasac pripravnik je osoba koja se prvi put zapošljava u sustavu vatrogastva, ima stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera te se osposobljava za samostalan rad.

Članak 15.

Vatrogasac je osoba koja ima stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera te najmanje godinu dana radnog iskustva kao vatrogasac pripravnik.

Članak 16.

Vatrogasac vozač je osoba koja ima stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera te stečenu kvalifikaciju vozača motornih vozila, najmanje položen ispit za upravljanje vozilima C kategorije te najmanje godinu dana radnog iskustva kao vatrogasac pripravnik.

Članak 17.

Vatrogasac voditelj skupine je osoba koja ima najmanje tri godine radnog iskustva na radnom mjesto vatrogasca ili vatrogasca vozača te položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Članak 18.

Vatrogasac – voditelj vatrogasne desetine je osoba koja ima najmanje tri godine radnog iskustva na radnom mjestu vatrogasac voditelj skupine te ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Članak 19.

Operativni dežurni vatrogasac vatrogasnog operativnog centra je osoba koja ima najmanje pet godine radnog iskustva na radnom mjestu vatrogasac ili vatrogasac vozač ili najmanje dvije godine radnog iskustva na radnom mjestu vatrogasac - voditelj skupine te poznaje rad na računalu i osposobljena je za rad na računalnim sustavima koji se koriste u vatrogastvu.

Članak 20.

Voditelj operativnog centra je osoba koja ima najmanje tri godine radnog iskustva na radnom mjestu operativnog dežurnog vatrogasca vatrogasnog operativnog centra ili vatrogasac-voditelj skupine, ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima te je osposobljena za rad na računalu i osposobljena za rad na računalnim sustavima koji se koriste u vatrogastvu.

Članak 21.

Voditelj vatrogasne smjene može biti osoba koja ima najmanje tri godine radnog iskustva na radnom mjestu vatrogasac – voditelj vatrogasne desetine te ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Članak 22.

Zapovjednik vatrogasne postaje / ispostave i vatrogasac pomoćnik zapovjednika je osoba koja ima najmanje pet godine radnog iskustva na radnom mjestu vatrogasac ili vatrogasac vozač ili najmanje tri godine radnog iskustva na radnom mjestu vatrogasac voditelj skupine ili najmanje godinu dana radnog iskustva na radnom mjestu vatrogasac voditelj desetine ili vatrogasac – voditelj smjene te ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

U vatrogasnim postrojbama koje imaju manje od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca zapovjednik vatrogasne postaje / ispostave i vatrogasac pomoćnik zapovjednika moraju imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine.

Članak 23.

Vatrogasac – zapovjednik smjene je osoba koja ima najmanje pet godine radnog iskustva na radnom mjestu vatrogasac ili vatrogasac vozač ili najmanje tri godine radnog iskustva na radnom mjestu vatrogasac voditelj skupine, vatrogasac voditelj desetine, vatrogasac – voditelj smjene, zapovjednik vatrogasne postaje / ispostave ili vatrogasac pomoćnik zapovjednika te ima položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

U vatrogasnim postrojbama koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca vatrogasac – zapovjednik smjene mora imati najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine

Članak 24.

Zapovjednik postrojbe i zamjenik zapovjednika postrojbe koja ima manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca, moraju imati najmanje kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine te najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Članak 25.

Zapovjednik postrojbe i zamjenik zapovjednika postrojbe koja ima više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca, moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima i položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Članak 26.

Profesionalni vatrogasci iz članka 4. ovog Pravilnika moraju zadovoljavati i druge uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu i unutarnjim aktima vatrogasne postrojbe, vatrogasne organizacije, Hrvatske vatrogasne zajednice ili druge pravne osobe za zasnivanje radnog odnosa odnosno raspoređivanja na radno mjesto profesionalnog vatrogasca.

Članak 27.

Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca državne razine propisani su zakonom kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika i uredbama Vlade Republike Hrvatske.

Članak 28.

Za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca utvrđuju se rasponi koeficijenata u kojima se mogu kretati vrijednosti koeficijenata poslova radnih mjesta u pojedinim vrstama, i to:

– za radna mjesta I. vrste od 1,70 do 3,10

– za radna mjesta II. vrste od 1,20 do 2,00

– za radna mjesta III. vrste od 0,865 do 1,164.

Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta operativnih vatrogasaca javnih vatrogasnih postrojbi sukladno podjeli iz članka 8. ovog Pravilnika i vrstama iz stavka 1. ovog članka nalaze se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta operativnih vatrogasaca vatrogasnih zajednica sukladno podjeli iz članka 8. i vrstama iz stavka 1. ovog članka nalaze se u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 29.

Koeficijenti složenosti poslova iz članka 28. ovog Pravilnika uvećavaju se dodacima propisanim Uredbom Vlade Republike Hrvatske za:

– povećanu opasnost za život i zdravlje profesionalnog vatrogasca

– osobno vatrogasno zvanje

– odgovornost u sustavu hijerarhije rukovođenja.

Članak 30.

Uvećanje plaće za rad noću, prekovremeni rad, rad subotom, rad nedjeljom, pripravnost za vatrogasnu intervenciju i druga prava iz radnog odnosa uređuje se kolektivnim ugovorom profesionalnih vatrogasaca i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Gradom Zagrebom.

Uvećanje plaće za rad noću, prekovremeni rad, rad subotom, rad nedjeljom, pripravnost za vatrogasnu intervenciju i druga prava iz radnog odnosa profesionalnih vatrogasaca u gospodarstvu uređuje se kolektivnim ugovorom profesionalnih vatrogasaca i poslodavca odnosno pravilnikom o radu odnosno ugovorom o radu.

Uvećanje plaće iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka ne može biti manje od uvećanja osnovne plaće službenika i namještenika propisanog kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

Članak 31.

Do donošenja Uredbe iz članka 76. stavka 10. Zakona o vatrogastvu uvećanje plaće profesionalnih vatrogasaca za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada ne može biti manje od postojećeg uvećanja za državne službenike i namještenike.

Članak 32.

Ukoliko kolektivnim ugovorom zaključenim između sindikata i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Gradom Zagrebom nije utvrđeno uvećanje plaće profesionalnih vatrogasaca za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, za rad noću, prekovremeni rad, rad subotom, rad nedjeljom, pripravnost za vatrogasnu intervenciju i druga prava iz radnog odnosa ili je utvrđeno uvećanje plaće u postotku manjem od propisanog odredbama ovog Pravilnika primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Članak 33.

Ukoliko kolektivnim ugovorom zaključenim između sindikata i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Gradom Zagrebom koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca nisu utvrđeni ili je plaća određena kolektivnim ugovorom manja od plaće utvrđene Zakonom o vatrogastvu, važećim uredbama koje se odnose na profesionalne vatrogasce i odredbama ovog Pravilnika vatrogasne postrojbe su obvezne primjenjivati odredbe ovog Pravilnika.

Kolektivnim ugovorom zaključenim između sindikata i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Gradom Zagrebom koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca mogu biti ugovoreni i veći od gornje granice propisane člankom 28. ovog Pravilnika.

Članak 34.

Odredbe ovog Pravilnika, Priloga 1. i Priloga 2. primjenjuju i pravne osobe koje imaju osnovanu profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu, pravne osobe koje zapošljavaju profesionalne vatrogasce uključujući i vatrogasne organizacije određene Zakonom o vatrogastvu (dobrovoljna vatrogasna društva, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu, vatrogasne zajednice svih razina) i Državnu vatrogasnu školu te vatrogasne postrojbe određene Zakonom o vatrogastvu (vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva, profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu, vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva u gospodarstvu i županijska vatrogasna postrojba koje neposredno obavljaju vatrogasnu djelatnost) ukoliko je plaća profesionalnog vatrogasca određena unutarnjim aktima navedenih manja od plaće utvrđene ovim Pravilnikom.

Vatrogasne organizacije, vatrogasne postrojbe i pravne osobe iz stavka 1. ovog članka koje zapošljavaju profesionalne vatrogasce mogu uskladiti svoje poslovanje odnosno unutarnje akte na način da sukladno potrebama za radnim mjestima predviđenim ovim Pravilnikom, Prilogom 1. i Prilogom 2., preuzmu kategorije vatrogasaca te radna mjesta I. vrste, radna mjesta II. i radna mjesta III. vrste usklade sa nazivima primjenjivim za vlastiti pravni oblik.

Članak 35.

Profesionalni vatrogasci u vatrogasnim postrojbama i vatrogasnim organizacijama, koji su vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji danom početka primjene odredbi ovog Pravilnika u navedenima nemaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu ovim Pravilnikom, mogu nastaviti obavljati ove poslove pod uvjetom da u roku od pet godina od dana početka njegove primjene steknu odgovarajuću spremu.

Profesionalni vatrogasci u vatrogasnim postrojbama i vatrogasnim organizacijama koji nisu vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima koji danom početka primjene odredbi ovog Pravilnika nemaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mjesto propisanu ovim Pravilnikom, mogu nastaviti obavljati poslove radnom mjesta na kojem su zatečeni pod uvjetom da iste obavljaju najmanje godinu dana i da u roku od dvije godine od dana početka njegove primjene steknu odgovarajuću spremu.

Vatrogasac voditelj skupine izjednačen je s dosadašnjim vatrogascem voditeljem grupe.

Vatrogasac voditelj vatrogasne desetine izjednačen je sa dosadašnjim vatrogascem voditeljem odjeljenja.

Članak 36.

Vatrogasne postrojbe su dužne uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Pravilnika koje propisuju klasifikaciju radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu.

Vatrogasne postrojbe čiji osnivači nisu zaključili kolektivni ugovor sa profesionalnim vatrogascima odnosno vatrogasne postrojbe u kojima je plaća određena kolektivnim ugovorom manja od plaće utvrđene Zakonom o vatrogastvu dužne su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Pravilnika koje propisuju koeficijente složenosti poslova profesionalnih vatrogasaca, dodatke, uvećanja i osnovicu.

Vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz radna mjesta predviđena odredbama ovog Pravilnika mogu propisati i druga radna mjesta potrebna za redovito i nesmetano djelovanje vatrogasne postrojbe i vatrogasne organizacije uz obveznu primjenu odredbi članak 10., 11., 12. i 13. te članka 28. ovog Pravilnika.

Članak 37.

Klasifikacija postrojbi te razrada pojmova skupine, desetine, smjene, postoje i ispostave propisat će se zasebnim pravilnikom.

Članak 38.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2023.

Klasa: 011-02/22-03/02

Urbroj: 444-03-01-23-109

Zagreb, 27. travnja 2023.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.

PRILOG 1.

 

Redni broj

Vrsta

radnih mjesta

Kategorija profesionalnih vatrogasca

Naziv radnog mjesta

Minimalan koeficijent složenosti radnog

mjesta

Min.

stručna

sprema

1.

radno mjesto I. vrste

Zapovjednici

JVP

vatrogasac-zapovjednik vatrogasne postrojbe koje imaju manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca.

2,40

VŠS

radno mjesto I. vrste

vatrogasac-zapovjednik vatrogasne postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca

2,60

VSS

2.

radno mjesto I. vrste

Zamjenik i pomoćnik zapovjednika

JVP

vatrogasac-zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe koje imaju manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca.

1,80

VŠS

radno mjesto I. vrste

vatrogasac-zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca

2,00

VSS

radno mjesto II. vrste

vatrogasac-pomoćnik zapovjednika postrojbe koje imaju manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca.

1,60

VŠS

radno mjesto II. vrste

vatrogasac-pomoćnik zapovjednika postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca

1,90

VSS

radno mjesto II. vrste

vatrogasac- zapovjednik vatrogasne smjene postrojbe koje imaju manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca.

1,45

VŠS

radno mjesto II. vrste

vatrogasac-zapovjednik vatrogasne smjene postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca

1,80

VŠS

radno mjesto II. vrste

Vatrogasac-zapovjednik vatrogasne ispostave ili postaje postrojbe koje imaju manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca.

1,30

VŠS

radno mjesto II. vrste

vatrogasac-zapovjednik vatrogasne ispostave ili postaje postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca

1,70

VSS

3.

radno mjesto III. vrste

Vatrogasci

vatrogasac-voditelj vatrogasne smjene postrojbe koje imaju više od 42 zaposlena profesionalna vatrogasca

1,164

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac-voditelj vatrogasne smjene postrojbe koje imaju manje odnosno jednako 42 zaposlena profesionalna vatrogasca.

1,15

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac-voditelj operativnog dežurstva

1,15

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac-operativni dežurni

1,15

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac-voditelj vatrogasne desetine

1,15

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac-voditelj vatrogasne skupine

1,10

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac- vozač vatrogasnog vozila

1,10

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac

0,897

SSS

radno mjesto III. vrste

vatrogasac pripravnik

vatrogasac početnik

0,881

0,865

SSS

SSS

 

 

PRILOG 2.

 

Redni broj

Vrsta

radnih mjesta

Kategorija profesionalnih vatrogasca

Naziv radnog mjesta

Koeficijent složenosti radnog mjesta

Min.

stručna

sprema

1.

radno mjesto I. vrste

Zapovjednici i zamjenici

županijski vatrogasni zapovjednik

3,007

VSS/VSŠ

radno mjesto I. vrste

zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika

2,60

VSS/VSŠ

radno mjesto I. vrste

područni, gradski odnosno općinski vatrogasni zapovjednik

1,80

VSŠ

radno mjesto I. vrste

zamjenik područnog, gradskog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika

1,70

VSŠ

2.

radno mjesto II. vrste

vatrogasac

Vatrogasac-voditelj operativnog dežurstva vatrogasnog operativnog centra vatrogasne zajednice županije / Vatrogasne zajednice Grada Zagreba

1,164

SSS

radno mjesto III. vrste

Vatrogasac-voditelj operativnog dežurstva vatrogasnog operativnog centra vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine

1,164

SSS

radno mjesto III. vrste

Vatrogasac operativni dežurni vatrogasne zajednice županije/Vatrogasne zajednice Grada Zagreba

1,10

SSS

radno mjesto III. vrste

Vatrogasac operativni dežurni vatrogasne zajednice grada, područja odnosno općine

1,08

SSS

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić