Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 28/2023 (10.3.2023.), Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa (VPZEI)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

476

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2023. donijela

ODLUKU

O SUSTAVU UPRAVLJANJA I PRAĆENJA PROVEDBE VAŽNIH PROJEKATA OD ZAJEDNIČKOG EUROPSKOG INTERESA (VPZEI)

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se institucionalni okvir i postupci povezani s koordinacijom u vezi s provedbom važnih projekata od zajedničkog europskog interesa[33](Kriteriji za analizu spojivosti državnih potpora za promicanje provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa s unutarnjim tržištem (2021/C 528/02), https://bit.ly/3IuaSCF) (VPZEI) na razini Vlade Republike Hrvatske [eng.: Important Projects of Common European Interest (IPCEI)].

Važni projekti od zajedničkog europskog interesa, kao najkonkretniji instrument europske industrijske politike, izraz su koordiniranog odgovora članica Europske unije usmjerenog k jačanju europske konkurentnosti i suvereniteta kroz strateška ulaganja koja nije moguće financirati proračunskim sredstvima samo jedne države članice. Ovim strateškim ulaganjima nastoje se postići zajednički ciljevi, ponajprije europski zeleni plan, digitalna strategija i digitalno desetljeće, Nova industrijska strategija za Europu i njeno ažuriranje, europska podatkovna strategija i instrument NextGenerationEU.

Ovom Odlukom određuju se institucije i tijela koja obavljaju poslove upravljanja, koordinacije i praćenja provedbe aktivnosti VPZEI-a.

II.

Institucionalni okvir sustava upravljanja i praćenja provedbe aktivnosti VPZEIa u Hrvatskoj čine sljedeća tijela:

− Upravljački odbor

− Odbor za koordinaciju i praćenje

− Povjerenstvo za pregovore i provedbu

− Kontakt osobe u tijelima državne uprave za VPZEI.

III.

Upravljački odbor donosi odluku o sudjelovanju Republike Hrvatske za svaki VPZEI zasebno i odlučuje o modelu financiranja.

Članovi upravljačkog odbora su:

− predsjednik Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Upravljačkog odbora

− ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije, zamjenik predsjednika Upravljačkog odbora

− ministar nadležan za gospodarstvo

− ministar nadležan za financije

− predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Upravljački odbor imenuje stalne članove Odbora za koordinaciju i praćenje sukladno točki IV. ove Odluke. Upravljački odbor imenuje pridružene članove Odbora za koordinaciju i praćenje iz područja iz kojeg je prijavljeni VPZEI sukladno točki IV. ove Odluke. Upravljački odbor imenuje Glavnog pregovarača za svaki VPZEI zasebno sukladno točki V. ove Odluke.

Upravljački odbor se sastaje nakon svakog javnog poziva za iskaz interesa za VPZEI objavljenog u Republici Hrvatskoj, a najmanje dvaput godišnje za vrijeme trajanja hrvatskih VPZEI-a.

Predsjednik Upravljačkog odbora može, po potrebi, u rad Upravljačkog odbora uključiti i predstavnike drugih tijela državne uprave i drugih institucija, kao i druge vanjske stručnjake koji mogu dati doprinos u radu Upravljačkog odbora.

IV.

Odbor za koordinaciju i praćenje zadužen je za organizaciju aktivnosti u vezi s pripremom i provedbom svih VPZEIa.

Odbor za koordinaciju i praćenje sastoji se od stalnih članova, pridruženih članova i glavnih pregovarača.

Stalni članovi:

1. predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske – nacionalni koordinator za VPZEI i predsjedavajući Odbora za koordinaciju i praćenje

2. državni tajnik iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

3. državni tajnik iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

4. državni tajnik iz Ministarstva financija.

Odbor za koordinaciju i praćenje održava redovite kontakte s predstavnicima gospodarstva, Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri Europskoj uniji te predstavnicima Europske komisije radi pravovremenog pribavljanja informacija o mogućnostima otvaranja natječaja za VPZEI koji su od interesa hrvatskoj industriji.

Po saznanju da Europska komisija planira provesti natječaj za VPZEI, Odbor za koordinaciju i praćenje obavijestit će o tome kontakt osobu za VZPEI u tijelu iz čijeg se djelokruga planira VPZEI kako bi se iniciralo objavljivanje javnog poziva za iskaz interesa.

Odbor za koordinaciju i praćenje, u suradnji s kontakt osobama u tijelima državne uprave za VPZEI iz područja nadležnosti iz kojeg se planira javni poziv za VPZEI imenuje članove Povjerenstva za pregovore i provedbu radi evaluacije pristiglih projekata nakon provedenog javnog poziva za iskaz interesa za VPZEI.

Odbor za koordinaciju i praćenje Upravljačkom odboru dostavlja rezultate evaluacije projekata nakon provedenog javnog poziva za iskaz interesa te preporuku o sudjelovanju Republike Hrvatske u svakom pojedinom VPZEI-u.

Pridružene članove imenuje Upravljački odbor nakon donesene odluke o sudjelovanju u svakom pojedinom VPZEI-u koji se uključuju u rad Odbora za koordinaciju i praćenje za vrijeme trajanja VPZEI-a kako bi osigurali pristup stručnjacima specifičnih znanja, iz područja svoje nadležnosti, za kojima postoji potreba u VPZEI-u.

Pridruženi članovi imenuju se iz redova državnih dužnosnika ili rukovodećih državnih službenika iz tijela državne uprave iz čijeg djelokruga je raspisan VPZEI.

Odbor za koordinaciju i praćenje jednom kvartalno pismeno izvještava članove Upravljačkog odbora o dinamici pregovora i provedbi projekta, potencijalnim izazovima i odlukama koje treba donijeti do samog završetka projekta.

V.

Upravljački odbor imenuje glavnog pregovarača za svaki pojedini VPZEI za koji je Upravljački odbor donio odluku o sudjelovanju Republike Hrvatske.

Glavni pregovarač mora biti stručan iz područja iz kojeg je prijavljen VPZEI, a može biti predložen iz tijela državne ili javne uprave.

Glavni pregovarač predsjedava Povjerenstvom za pregovore i provedbu. Kod glasovanja ili donošenja odluka, u slučajevima podijeljenosti stavova članova Povjerenstva, glavni pregovarač ima odlučujući glas.

Glavni pregovarač dužan je redovito izvještavati Odbor za koordinaciju i praćenje pismenim putem o napretku pregovora/provedbe VPZEI-a.

Glavni pregovarač u svakom trenutku pregovaranja/provedbe može tražiti od Odbora za koordinaciju i praćenje izmjenu Povjerenstva za pregovore i provedbu novim članovima koji imaju relevantna znanja i vještine iz područja VPZEI-a.

VI.

Povjerenstvo za pregovore i provedbu prije donošenja odluke Upravljačkog odbora o sudjelovanju Republike Hrvatske u VPZEI-u čine:

− dva predstavnika Ministarstva financija

− dva predstavnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

− tri predstavnika ministarstva ili tijela iz područja iz kojeg je raspisan VPZEI.

Tijelo, iz čijeg djelokruga je planirani VPZEI, u suradnji s Povjerenstvom za pregovore i provedbu dužno je pripremiti kriterije za odabir i pravodobno objaviti Javni poziv za iskaz interesa u trajanju od najmanje 20 i najduže 40 radnih dana. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se na mrežnim stranicama tijela iz čijeg djelokruga je planirani VPZEI i na mrežnim stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Odabir projekata treba izvršiti najkasnije u roku od dva mjeseca od dana objave Javnog poziva.

Povjerenstvo za pregovore i provedbu dostavit će prikupljenu dokumentaciju i odabrane projekte Odboru za koordinaciju i praćenje koji će te materijale proslijediti Upravljačkom odboru. Nakon što Upravljački odbor donese odluku o sudjelovanju i modelu financiranja, Odbor za koordinaciju i praćenje preuzima organizaciju svih potrebnih daljnjih aktivnosti.

Nakon što Upravljački odbor donese odluku o sudjelovanju u VPZEI-u i imenuje glavnog pregovarača, glavni pregovarač postaje predsjedatelj Povjerenstva za pregovore i provedbu iz stavka 1. ove točke.

Članovi Povjerenstva za pregovore i provedbu pružaju podršku glavnom pregovaraču za vrijeme trajanja pregovora s Europskom komisijom i zemljama članicama Europske unije koje su zadužene za koordiniranje VPZEI-a. Kad dođe do prihvaćanja hrvatskog kandidata za VPZEI, članovi Povjerenstva za pregovore i provedbu nastavit će pružati podršku za vrijeme provedbe.

VII.

Tehničko tajništvo za rad Upravljačkog odbora, Odbora za koordinaciju i praćenje te Povjerenstva za pregovore i provedbu pružit će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

VIII.

Zadužuju se čelnici tijela državne uprave da u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke, imenuju kontakt osobu u tijelima državne uprave za VPZEI i o tome izvijeste Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

IX.

Ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije svaka tri mjeseca će na sjednici Vlade Republike Hrvatske izvijestiti članove Vlade Republike Hrvatske o provedbi VPZEI-a.

X.

Zadužuje se ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije da u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Repub­like Hrvatske, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, na odgovarajući način izvijesti sva nadležna tijela državne uprave koja su zadužena za provedbu aktivnosti iz ove Odluke.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/57 Urbroj: 50301-05/14-23-5 Zagreb, 9. ožujka 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić