Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Na temelju članka 405. stavka 6. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta donosi

PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOJ ŽALBI U JAVNOJ NABAVI

pročišćeni tekst NN 101/17, 19/23

Predmet Pravilnika

Članak 1. (NN 19/23)

Ovim Pravilnikom detaljnije se razrađuju određena pitanja vezana uz oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava, postupanje u žalbenim postupcima u slučaju nedostupnosti EOJN RH te druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom.

Način povezivanja informacijskih sustava

Članak 2. (NN 19/23)

(1) Informacijski sustavi Državne komisije i EOJN RH međusobno se povezuju na način da u žalbenim postupcima osiguraju sigurnu i zaštićenu komunikaciju oba sustava sigurnosnim protokolima četvrte razine te dostavu informacija i dokumentacije elektroničkim sredstvima između stranaka žalbenog postupka i Državne komisije (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).

(2) EOJN RH se smatra poslužiteljem za potrebe sustava e-Žalba.

(3) EOJN RH omogućava pristup podatcima i dokumentima Državnoj komisiji, nadležnom upravnom sudu Republike Hrvatske, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave i nadležnom Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti.

(4) Uplata naknade za pokretanje žalbenog postupka može se izvršiti elektroničkim načinom putem sustava e-Žalba ako su ispunjeni tehnički uvjeti.

Dostava žalbe i drugih podnesaka

Članak 3. (NN 19/23)

(1) Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba).

(2) Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte.

(3) Sustav e-Žalba elektroničkim vremenskim žigom ovjerava datum i vrijeme zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH.

(4) Smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH, u sustavu e-Žalba.

(5) Obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka sadrži podatke o internetskoj adresi na kojoj je dostupna žalba, datum i vrijeme zaprimanja žalbe te upozorenje da je danom zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH dostava obavljena.

(6) Smatra se da je adresa elektroničke pošte koju je gospodarski subjekt, odnosno naručitelj naveo u EOJN RH važeća.

(7) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na druge podneske stranaka tijekom žalbenog postupka te zaključke Državne komisije.

(8) Ako tijekom roka za žalbu sustav e-Žalba na poslužitelju EOJN RH postane nedostupan, rok za žalbu iz članaka 406. do 414. Zakona o javnoj nabavi produžuje se za onoliko dana koliko je sustav e-Žalba bio nedostupan.

(9) Ako je sustav e-Žalba bio nedostupan samo zadnjeg dana roka za žalbu, rok za žalbu se produžuje do isteka prvog sljedećeg radnog dana.

(10) Stranke žalbenog postupka imaju pristup izjavljenoj žalbi s prilozima, drugim podnescima stranaka i zaključcima Državne komisije nakon njihove dostave.

(11) U slučajevima iz članka 419. stavka 3. i 7. Zakona o javnoj nabavi naručitelj objavljuje informaciju o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju o nabavi ili izmjenu dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave bez zaustavljanja postupka javne nabave.

(12) Nakon dostave odluke Državne komisije javnom objavom, sustav e-Žalba šalje obavijest o tome strankama žalbenog postupka.

Ovlaštenje za zastupanje

Članak 4.

Stranka u žalbenom postupku može na način propisan posebnim zakonom ovlastiti drugu osobu (opunomoćenik) da u njezino ime i za njezin račun popunjava i podnosi podneske u elektroničkom obliku.

Formati dokumenata

Članak 5.

Format, veličina i podatkovna struktura podnesaka u elektroničkom obliku i njihovih privitaka moraju biti u skladu sa standardima koji su javno objavljeni na internetskim stranicama EOJN RH.

Tehnički preduvjeti za upotrebu informacijskog sustava

Članak 6.

(1) EOJN RH objavit će na vlastitim internetskim stranicama potrebne tehničke preduvjete koji su neophodni za upotrebu informacijskog sustava, a osobito:

1. neophodne tehničke preduvjete (potrebna oprema i računalni programi)

2. podatke potrebne radi instalacije korisničke aplikacije, format, veličinu i podatkovnu strukturu podnesaka i njihovih privitaka, korištene protokole, informatičko sučelje, strukturu i postavke informacijskog sustava

3. korisnički priručnik i detaljne informacije potrebne za upotrebu informacijskog sustava.

(2) Stranka žalbenog postupka dužna je osigurati potrebne tehničke preduvjete i pridržavati se standarda i uputa iz stavka 1. ovoga članka pri upotrebi sustava e-Žalba.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 3. – 5. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.

(2) Do stupanja na snagu članaka 3. – 5. ovoga Pravilnika, Državna komisija i »Narodne novine« d.d. dužni su međusobno povezati informacijske sustave sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 19/23

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić