Baza je ažurirana 29.05.2023. 

zaključno sa NN 56/23

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97., 128/99. i 66/01.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela

ODLUKU O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA ODREĐENIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

pročišćeni tekst NN 104/22, 05/23, 31/2337/23

I.

Ovom Odlukom određuje se najviša razina cijene određenih prehrambenih proizvoda radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena, a u cilju otklanjanja štetnih posljedica poremećaja na tržištu u pogledu opskrbe osnovnim životnim namirnicama stanovništva na području Republike Hrvatske.

II. (NN 31/23)

Proizvodi iz točke I. ove Odluke su:

1. jestivo suncokretovo ulje po litri

2. UHT mlijeko s 2,8 % mliječne masti po litri

3. bijeli kristalni šećer po kilogramu

4. brašno tip T-550 glatko po kilogramu

5. brašno tip T-400 oštro po kilogramu

6. svinjsko mljeveno meso u pakiranju do 1 kilogram (pakirano u kontroliranoj atmosferi)

7. carsko meso po kilogramu

8. svježe cijelo pile po kilogramu.

III. (NN 05/2331/23)

Najviša maloprodajna cijena za jestivo suncokretovo ulje po litri, ne smije biti veća od 1,72  eura.

Brisan.

IV. (NN 05/2331/23, 37/23)

Najviša maloprodajna cijena UHT mlijeka s 2,8 % mliječne masti po litri, ne smije prelaziti cijenu od 1,03 eura.

Marža trgovca obračunata na neto fakturnu cijenu iz stavka 1. ove točke, umanjena za sve rabate i vanfakturne popuste iznosi najviše 10 %.

V. (NN 05/2331/23)

Najviša maloprodajna cijena bijelog kristalnog šećera po kilogramu, ne smije prelaziti cijenu od 1,33 eura.

Brisan.

VI. (NN 05/2331/23)

Najviša maloprodajna cijena za brašno tip T-550 glatko po kilogramu, ne smije prelaziti cijenu od 0,80 eura.

Najviša maloprodajna cijena za brašno tip T-400 oštro po kilogramu, ne smije prelaziti cijenu od 0,83 eura.

Brisan.

VII. (NN 05/2331/23)

Najviša maloprodajna cijena za svinjsko mljeveno meso u pakiranju do 1 kilogram (pakirano u kontroliranoj atmosferi), ne smije prelaziti cijenu od 4,11 eura.

Najviša maloprodajna cijena za carsko meso, ne smije prelaziti cijenu od 3,79 eura po kilogramu.

VIII. (NN 05/2331/23)

Najviša maloprodajna cijena svježeg cijelog pileta, ne smije prelaziti cijenu od 3,32 eura po kilogramu.

Brisan.

IX. (NN 31/23)

Ova Odluka odnosi se na subjekte koji obavljaju registriranu djelatnost trgovine na području Republike Hrvatske.

Gospodarski subjekti iz stavka 1. ove točke obvezni su odrediti cijenu za proizvode iz točke II. ove Odluke najviše do razine maloprodajne cijene  određene sukladno točkama III. do VIII. ove Odluke.

X.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 05/23

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 31/23

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 37/23

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić