Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

NN 5/2023 (13.1.2023.), Odluka o izmjenama Odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

82

Na temelju članka 6. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena (»Narodne novine«, br. 73/97., 128/99. i 66/01.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2023. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA ODREĐENIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

I.

U Odluci o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, broj 104/22.), u točki III. stavku 1. riječi: »15,99 kuna (2,12 eura)« zamjenjuju se riječima: »1,86 eura«.

II.

U točki IV. stavku 1. riječi: »7,39 kuna (0,98 eura)« zamjenjuju se riječima: »0,98 eura«.

III.

U točki V. stavku 1. riječi: »7,99 kuna (1,06 eura)« zamjenjuju se riječima: »1,33 eura«.

U stavku 2. riječi: »1 %« zamjenjuju se riječima: »5 %«.

IV.

U točki VI. stavku 1. riječi: »5,99 kuna (0,80 eura)« zamjenjuju se riječima: »0,80 eura«.

U stavku 2. riječi: »6,29 kuna (0,83 eura)« zamjenjuju se riječima: »0,83 eura«.

V.

U točki VII. stavku 1. riječi: »24,99 kuna (3,32 eura)« zamjenjuju se riječima: »3,58 eura«.

U stavku 2. riječi: »24,99 kuna (3,32 eura)« zamjenjuju se riječima: »3,32 eura«.

U stavku 3. riječi: »32,99 kuna (4,38 eura)« zamjenjuju se riječima: »4,11 eura«.

VI.

U točki VIII. stavku 1. riječi: »24,99 kuna (3,32 eura)« zamjenjuju se riječima: »3,32 eura«.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-04/03 Urbroj: 50301-05/14-23-2 Zagreb, 13. siječnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić