Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 151/2022 (22.12.2022.), Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2359

Na temelju članka 70. stavka 1. točke 2. i članka 127. stavka 5. točke 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 76/22.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju izračun i visina naknada te način plaćanja naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (u daljnjem tekstu: naknade).

Značenje pojmova

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. javna elektronička komunikacijska mreža: elektronička komunikacijska mreža koja se u cijelosti ili većim dijelom upotrebljava za pružanje javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga i koja podržava prijenos podataka između završnih točaka mreže

2. nositelj dozvole: fizička ili pravna osoba koja posjeduje dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra

3. podnositelj zahtjeva: fizička ili pravna osoba koja je podnijela zahtjev za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra

4. skupina brojeva: skup brojeva koji uključuje sve brojeve koji imaju isti broj znamenaka i istu namjenu prema Planu numeriranja.

Godišnja provjera i utvrđivanje visine naknada

Članak 3.

(1) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Agencija) redovito, a najmanje jedanput godišnje, provjerava način izračuna naknada, te nakon izvršene provjere može dostaviti ministarstvu nadležnom za elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) prijedlog izmjena načina izračuna i visine naknada.

(2) Nakon svake provjere načina izračuna naknada te utvrđivanja prijedloga visine naknada Agencija može predložiti Ministarstvu jediničnu cijenu za uporabu brojeva i radiofrekvencijskog spektra, koeficijent upravljanja skupinom brojeva, koeficijent proširenja brojevnog prostora, koeficijent potražnje brojeva, koeficijent raspoloživosti brojeva, koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa, najmanje duljine trasa, koeficijent pokrivenosti područja i stanovništva te druge koeficijente na temelju kojih se izračunavaju naknade.

(3) Ministarstvo provodi javno savjetovanje o prijedlogu izmjena i dopuna ovoga Pravilnika u skladu s odredbama članka 73. Zakona o elektroničkim komunikacijama (u daljnjem tekstu: Zakon).

(4) Prigodom utvrđivanja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka Agencija će osobito voditi računa o sljedećem:

1. načelima objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije

2. načelima poticanja djelotvorne uporabe i osiguravanja djelotvornog upravljanja radiofrekvencijskim spektrom, adresnim i brojevnim prostorom

3. opravdanim visinama naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

4. razmjernom odnosu naknada za pravo uporabe adresa i brojeva te naknada za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra

5. zahtjevima tržišta i poznatim troškovima uporabe u radiofrekvencijskim pojasima koji se mogu upotrebljavati za istu primjenu

6. naknadama u skladu s javnim natječajima ili javnim dražbama za različite radiofrekvencijske pojase koji se mogu upotrebljavati za istu primjenu.

(5) Pri donošenju izmjena i dopuna ovoga Pravilnika ministar nadležan za elektroničke komunikacije osobito će voditi računa o prijedlogu Agencije iz stavka 1. ovoga članka te o mišljenjima, primjedbama i prijedlozima zaprimljenima u javnom savjetovanju, poštujući pritom načela objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije te regulatorne ciljeve iz članka 7. Zakona.

II. NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA I BROJEVA

Visina naknade za pravo uporabe adresa i brojeva

Članak 4.

(1) Visina godišnje naknade za pravo uporabe brojeva u skupini brojeva izračunava se prema izrazu:

(a × b × c × d / e)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu brojeva utvrđena u članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika

2. b: koeficijent upravljanja skupinom brojeva utvrđen u skladu s Tablicom 1. iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika

3. c: koeficijent proširenja brojevnog prostora za skupinu brojeva utvrđen u skladu s Tablicom 2. iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika

4. d: koeficijent potražnje brojeva u skupini brojeva utvrđen u skladu s člankom 5. stavkom 4. ovoga Pravilnika

5. e: koeficijent raspoloživosti brojeva u skupini brojeva utvrđen u skladu s člankom 5. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se operatoru/poduzetniku na njegov zahtjev dodijeli više od jednog broja iz skupine brojeva, tada se visina naknade izračunava kao umnožak jedinične cijene a i broja dodijeljenih brojeva iz skupine brojeva.

Vrijednosti jedinične cijene i koeficijenata za brojevni prostor

Članak 5.

(1) Jedinična cijena a za uporabu brojeva iznosi 0,23 eura.

(2) Koeficijent upravljanja skupinom brojeva b utvrđen je u Tablici 1. na sljedeći način:

Tablica 1.

 

Br.

Uporaba nacionalnih brojeva iz skupine brojeva

Koeficijent upravljanja skupinom brojeva

1.

Zemljopisni broj – usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

1

2.

Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

1,6

3.

Nezemljopisni broj – usluge s posebnom tarifom

1,5

4.

Nezemljopisni broj – usluge jedinstvenog pristupnog broja

1,5

5.

Nezemljopisni broj – usluge besplatnog poziva

1,5

6.

Nezemljopisni broj – usluge pristupa internetu

1,5

7.

Nezemljopisni broj – usluge osobnog broja

1,5

8.

Nezemljopisni broj – M2M usluge

1

 

 

(3) Koeficijent proširenja brojevnog prostora c za skupinu brojeva utvrđen je u Tablici 2., ovisno o broju znamenaka koje sadržava broj u toj skupini, na sljedeći način:

Tablica 2.

 

Br.

Broj znamenaka nacionalnog broja u skupini brojeva

Koeficijent proširenja brojevnog prostora za skupinu brojeva

1.

10

0,01

2.

9

0,1

3.

8

1

4.

7

10

5.

6

100

6.

5

100.000

7.

4

1.000.000

8.

3

10.000.000

9.

2

100.000.000

 

 

(4) Koeficijent potražnje brojeva u skupini brojeva d iznosi 0,75.

(5) Koeficijent raspoloživosti brojeva u skupini brojeva e iznosi 0,75.

III. NAKNADA ZA PRAVO UPORABE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Naknada za usmjerene veze točka-točka bez prenosivih krajnjih postaja

Članak 6.

(1) Moguća uporaba usmjerenih veza točka-točka bez prenosivih krajnjih postaja obuhvaća, ali se ne ograničuje na mikrovalne veze u radiofrekvencijskom području iznad 1 GHz.

(2) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za duljinu trase i radiofrekvencijski pojas utvrđen u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(0,16 × a × b × maksimum (1, minimum (5, c/d)))

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika

3. c: najmanja duljina trase izražena u kilometrima za radiofrekvencijski pojas u skladu s Tablicom 5. iz članka 14. stavka 3. ovoga Pravilnika

4. d: duljina trase izražena u kilometrima i određena zemljopisnim odrednicama krajnjih točaka iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra

5. maksimum(x, y) funkcija daje najveću vrijednost argumenata

6. minimum(x, y) funkcija daje najmanju vrijednost argumenata.

(3) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati.

(4) Ako podnositelj zahtjeva ili nositelj dozvole na jednoj mikrovalnoj vezi upotrebljava ukupno 82,5 MHz ili više kontinuiranog radiofrekvencijskog spektra u istom radiofrekvencijskom potpojasu, uz uporabu horizontalne i vertikalne polarizacije u svakom pojedinačnom radiofrekvencijskom kanalu, plaća 50 % visine naknade utvrđene stavcima 2. i 3. ovoga članka.

(5) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra iznad 1 GHz u usmjerenim vezama točka-točka, za koje se dozvola izdaje prema pojednostavljenom postupku, ako je to predviđeno planom dodjele radiofrekvencijskog spektra za taj frekvencijski pojas, plaća se 10 % visine naknade utvrđene stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka.

(6) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra iznad 1 GHz u usmjerenim vezama točka-točka, od kojih se jedna točka nalazi na području druge države, plaća se 50% visine naknade utvrđene stavcima 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

Naknada za usmjerene veze točka-točka s prenosivim krajnjim postajama

Članak 7.

(1) Moguća uporaba usmjerenih veza točka-točka s prenosivim krajnjim postajama, koje rade kao nepokretne postaje, obuhvaća, ali se ne ograničuje na prijenosne mikrovalne veze te elektroničko prikupljanje novosti i vanjski radiodifuzijski prijenos (ENG/OB) u radiofrekvencijskom području iznad 1 GHz.

(2) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas i zemljopisno područje utvrđeno u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(0,75 × a × b × c)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika

3. c: koeficijent pokrivanja područja, pri čemu je c=4 za područje koje pokriva do 10 susjednih jedinica područne (regionalne) samouprave, i c=20 za područje koje pokriva 11 ili više susjednih jedinica područne (regionalne) samouprave ili cijelo područje Republike Hrvatske.

(3) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati.

(4) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra za elektroničko prikupljanje novosti i vanjski radiodifuzijski prijenos (ENG/OB) plaća se 10 % visine naknade utvrđene stavcima 2. i 3. ovoga članka.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za satelitsku službu

Članak 8.

(1) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog i uparenog radiofrekvencijskog spektra koji upotrebljava zemaljska postaja u satelitskoj službi širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas utvrđen u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(a × b)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati.

(3) Za uporabu neuparenog i uparenog radiofrekvencijskog spektra koji upotrebljava nepokretna radijska postaja na Zemlji, koja se koristi za komunikaciju sa satelitima i/ili sa zrakoplovima (komplementarna zemaljska sastavnica (CGC) pokretne satelitske mreže) širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas utvrđen u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, plaća se 150 % visine naknade utvrđene stavkom 1. ovoga članka.

(4) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog i uparenog radiofrekvencijskog spektra koji upotrebljavaju nepokretne radijske postaje na Zemlji, a koje su dio istog sustava, upotrebljavaju isti radiofrekvencijski pojas te komuniciraju s istim satelitom, izračunava se ovisno o broju radijskih postaja u sustavu u Republici Hrvatskoj, prema sljedećim izrazima:

1. 0,1 × iznos iz stavka 1. ovoga članka za drugu do desetu radijsku postaju u sustavu

2. 0,01 × iznos iz stavka 1. ovoga članka za jedanaestu do dvadesetu radijsku postaju u sustavu

3. za svaku sljedeću radijsku postaju u sustavu naknada se ne plaća.

(5) Za uporabu uparenog radiofrekvencijskog spektra koji upotrebljavaju radijske postaje u satelitskoj službi na Zemlji, za koje je zatražena zaštita prijma radijske postaje od smetnja od radijskih postaja iste ili drugih radiokomunikacijskih služba s kojima radijska postaja dijeli radiofrekvencijski pojas, plaća se 200 % visine naknade utvrđene stavcima 1. do 4. ovoga članka.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mreže za vlastite potrebe

Članak 9.

(1) Moguća uporaba pokretne mreže ili veze točka-točka za vlastite potrebe uz uporabu radiofrekvencijskog spektra obuhvaća, ali se ne ograničuje na prijenos govora, podataka, reporterske veze, telemetriju, sustav za pozivanje osoba (engl. paging) i javni pristup za zatvorene skupine korisnika.

(2) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra ispod 1 GHz (dupleks ili poludupleks) širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas utvrđen u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(10 × a × b × c × d)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika

3. c: koeficijent efektivne izračene snage

4. d: koeficijent efektivne visine antene.

(3) Koeficijent efektivne izračene snage c iznosi:

1. 1,0 ako je efektivna izračena snaga manja od 5 W

2. 1,5 ako je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 5 W, a manja od 10 W

3. 2,0 ako je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 10 W, a manja od 25 W

4. 2,5 ako je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 25 W, a manja od 50 W

5. 3,0 ako je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 50 W.

(4) Koeficijent efektivne visine antene d iznosi:

1. 1 ako je efektivna visina antene manja od 500 m

2. 2 ako je efektivna visina antene jednaka ili veća od 500 m.

(5) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra ispod 1 GHz (simpleks) širine pojasa od 1 MHz, te u slučaju kada se mreža sastoji samo od krajnjih postaja koje upotrebljavaju dupleksne ili poludupleksne kanale, za radiofrekvencijski pojas i pokrivanje područja utvrđeno u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(10 × a × b × e)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika

3. e: koeficijent pokrivenosti područja.

(6) Koeficijent pokrivenosti područja e iz stavka 5. točke 3. ovoga članka iznosi:

1. 1 za područje sastavljeno od jedne jedinice područne (regionalne) samouprave te za zajedničko područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije

2. 4 za područje sastavljeno od dvije do šest susjednih jedinica područne (regionalne) samouprave

3. 7 za područje sastavljeno od sedam ili više susjednih jedinica područne (regionalne) samouprave, ili za cijelo područje Republike Hrvatske.

(7) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati.

(8) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra ispod 1 GHz u nepokretnoj telemetrijskoj mreži plaća se 75 % visine naknade utvrđene stavcima 2., 5. i 7. ovoga članka.

(9) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra ispod 1 GHz u pokretnoj zemaljskoj mreži za zatvorene skupine korisnika plaća se 30 % visine naknade utvrđene stavcima 2., 5. i 7. ovoga članka.

(10) Visina naknade za krajnje radijske postaje u pokretnoj zemaljskoj mreži za zatvorene skupine korisnika iznosi 6,60 eura po radijskoj postaji, za uporabu radiofrekvencijskog spektra ispod 1 GHz.

(11) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra ispod 1 GHz za elektroničko prikupljanje novosti i vanjski radiodifuzijski prijenos (ENG/OB) plaća se 2 % visine naknade utvrđene stavcima 2., 5. i 7. ovoga članka.

(12) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra ispod 1 GHz (simpleks) širine pojasa od 1 MHz, u slučaju kada je efektivna izračena snaga radijske postaje veća od 100 W, izračunava se prema stavku 5. ovoga članka te se dodatno množi koeficijentom f koji iznosi:

1. 1 ako je efektivna izračena snaga manja od 100 W

2. 50 ako je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 100 W, a manja od 1 kW

3. 100 ako je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 1 kW, a manja od 10 kW

4. 150 ako je efektivna izračena snaga jednaka ili veća od 10 kW.

(13) Visina naknade za radijske postaje za posebne primjene, koje su utvrđene odgovarajućim planom dodjele radijskih frekvencija, iznosi 20,00 eura po radijskoj postaji, za uporabu radiofrekvencijskog spektra ispod 1 GHz.

(14) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra iznad 1 GHz za širokopojasne mreže za vlastite potrebe širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas i pokrivanje područja utvrđeno u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(0,25 × a × b × P0,15)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika

3. P: površina zemljopisnog područja utvrđenog u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izražena u četvornim kilomet­rima.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne elektroničke komunikacijske mreže

Članak 10.

(1) Ukupna visina godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži sastoji se od godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra i godišnje naknade za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(2) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas i pokrivenost stanovništva utvrđenu u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(10 × a × b × c)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika

3. c: koeficijent pokrivenosti stanovništva utvrđen u skladu s Tablicom 6. iz članka 14. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati.

(4) Iznimno od odredaba stavaka 2. i 3. ovoga članka, ne plaća se godišnja naknada za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za dodijeljeni radiofrekvencijski spektar u radiofrekvencijskom pojasu 1900 MHz – 1920 MHz.

(5) Nositelj dozvole plaća godišnju naknadu za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u iznosu od 0,5% od ukupnoga godišnjeg brutoprihoda, ostvarenog obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu putem dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra za javnu elektroničku komunikacijsku mrežu, u prethodnoj kalendarskoj godini. Godišnja naknada ne plaća se za prvu godinu valjanosti dozvole.

(6) Izvješće o iznosu ukupnoga godišnjeg brutoprihoda iz stavka 5. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu nositelj dozvole obvezan je dostaviti Agenciji najkasnije do 31. ožujka tekuće godine. Ako nositelj dozvole posjeduje više od jedne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, može dostaviti Agenciji jedno zajedničko izvješće o iznosu ukupnoga godišnjeg brutoprihoda u vezi s tim dozvolama.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mreže točka-više točaka

Članak 11.

(1) Moguća uporaba radiofrekvencijskog spektra u mreži točka-više točaka obuhvaća, ali se ne ograničuje na radiokomunikacijske službe u tehnološki neutralnim radiofrekvencijskim pojasima, na širokopojasni bežični pristup i bežični sustav za distribuciju videosignala (MVDS).

(2) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas i pokrivenost stanovništva utvrđenu u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(0,5 × a × b × c) × (1 + d)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika

3. c: koeficijent pokrivenosti stanovništva utvrđen u skladu s Tablicom 6. iz članka 14. stavka 5. ovoga Pravilnika

4. d: koeficijent koji iznosi 0,2 za prvu godinu valjanosti dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, 0,4 za drugu godinu, 0,6 za treću godinu, 0,8 za četvrtu godinu i 1 za svaku sljedeću godinu valjanosti dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(3) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati.

(4) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen isti radiofrekvencijski spektar u zemljopisnim područjima koja se preklapaju ili su susjedna, visina naknade izračunava se za ukupno zemljopisno područje.

(5) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen isti radiofrekvencijski spektar u zemljopisnim područjima koja se ne preklapaju ili nisu susjedna, visina naknade izračunava se kao zbroj naknada za pojedina zemljopisna područja.

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za zrakoplovnu, pomorsku, radiolokacijsku i radionavigacijsku službu te službu plovidbe unutarnjim vodama

Članak 12.

Visina naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra za zrakoplovnu, pomorsku, radiolokacijsku i radionavigacijsku službu te službu plovidbe unutarnjim vodama u radiofrekvencijskim pojasima namijenjenima za te službe utvrđena je u Tablici 3. na sljedeći način:

Tablica 3.

 

Br.

Vrsta radijske postaje

Godišnja naknada (u eurima)

1.

Radijska postaja na Zemlji u zrakoplovnoj i pomorskoj službi

33,00

2.

Radijska postaja na zrakoplovu koja služi za komunikaciju, radionavigaciju, identifikaciju, određivanje položaja, signalizaciju, mjerenje i slično

33,00

3.

Radijska postaja na plovilu koja služi za komunikaciju, radionavigaciju, identifikaciju, određivanje položaja, signalizaciju, mjerenje i slično

33,00

4.

Radijska postaja u radiolokacijskoj i radionavigacijskoj službi, osim radijskih postaja iz točke 1. ove Tablice

265,00

 

 

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra u zemaljskoj radiodifuziji

Članak 13.

(1) Moguća uporaba radiofrekvencijskog spektra u zemaljskoj radiodifuziji obuhvaća prijenos, odašiljanje i/ili prijam radijskog i/ili televizijskog signala i drugih podataka koji se prenose putem radiodifuzijskih sustava.

(2) Visina godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za sve radijske postaje koje u skladu s ugovorom o koncesiji i/ili u skladu s dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra odašilju u istoj radiodifuzijskoj mreži, utvrđuje se prema predviđenom području pokrivanja svih odašiljača u toj radiodifuzijskoj mreži, radiofrekvencijskom pojasu i sustavu odašiljanja, te se izračunava prema izrazu:

(7,5 × a × b × c × k)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika

3. c: koeficijent pokrivenosti stanovništva utvrđen u skladu s Tablicom 6. iz članka 14. stavka 5. ovoga Pravilnika

4. k: koeficijent određen vrstom sustava odašiljanja koji iznosi:

a) 0,025 za analognu radiodifuziju (VHF pojasi I i III, UHF pojasi IV i V)

b) 0,1 za digitalnu radiodifuziju, za sustave koji upotrebljavaju širine pojasa veće od 1,6 MHz (VHF pojas III, UHF pojasi IV i V)

c) 0,05 za digitalnu radiodifuziju, za sustave koji upotrebljavaju širine pojasa manje ili jednake 1,6 MHz (VHF pojas III)

d) 0,5 za analognu VHF radiodifuziju (VHF pojas II)

e) 1,5 za analognu i digitalnu LF, MF i HF radiodifuziju (pojasi 148,5 kHz – 283,5 kHz, 526,5 kHz – 1.606,5 kHz, 3.950 kHz – 26.100 kHz).

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, godišnja naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra u zemaljskoj radiodifuziji ne plaća se ako je koeficijent pokrivenosti stanovništva c manji ili jednak 1 (c ≤ 1).

(4) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati s obzirom na najveću širinu pojasa kojim se koristi radiodifuzijska mreža.

(5) Ako se radiodifuzijska mreža odašiljača za odašiljanje radijskog programa u analognim radiodifuzijskim sustavima upotrebljava tako da se na istim radijskim frekvencijama odašilje radijski program dvaju ili više nakladnika radija, visina naknade utvrđuje se za svakog nakladnika radija posebno, razmjerno ukupnom trajanju odašiljanja njihova programa tijekom tjedna.

Vrijednosti jedinične cijene i koeficijenata za radiofrekvencijski spektar

Članak 14.

(1) Jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra a iznosi 66,00 eura.

(2) Koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa b utvrđen je u Tablici 4. na sljedeći način:

Tablica 4.

 

Br.

Donja frekvencija (GHz)

Gornja frekvencija (GHz)

Koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa

1.

0,470

8

2.

0,470

1,710

4

3.

1,710

2,500

2

4.

2,500

10,000

1

5.

10,000

14,500

0,8

6.

14,500

24,500

0,4

7.

24,500

42,500

0,2

8.

42,500

0,01

 

 

(3) Najmanja duljina trase za radiofrekvencijske pojase utvrđena je u Tablici 5. na sljedeći način:

Tablica 5.

 

Br.

Donja frekvencija (GHz)

Gornja frekvencija (GHz)

Najmanja duljina trase (km)

1.

0,790

35

2.

0,790

1,710

30

3.

1,710

10,000

25

4.

10,000

14,500

12

5.

14,500

19,700

5

6.

19,700

0

 

 

(4) Iznimno od vrijednosti utvrđene u Tablici 5. iz stavka 3. ovoga članka, za linkove koji upotrebljavaju modulacijske postupke s najmanje 64 stanja i brzine prijenosa od najmanje 70 Mbit/s, najmanja duljina trase u radiofrekvencijskom pojasu 1,71 GHz – 10 GHz iznosi 20 km.

(5) Koeficijent pokrivenosti stanovništva c utvrđen je u Tablici 6. na sljedeći način:

Tablica 6.

 

Br.

Donja granica broja stanovnika

Gornja granica broja stanovnika

Koeficijent pokrivenosti stanovništva

1.

5.000

0,03

2.

5.001

10.000

0,04

3.

10.001

30.000

0,10

4.

30.001

50.000

0,20

5.

50.001

100.000

0,40

6.

100.001

300.000

1,00

7.

300.001

500.000

2,00

8.

500.001

1.000.000

4,00

9.

1.000.001

3.000.000

10,00

10.

3.000.001

20,00

 

 

(6) Ako radijska postaja upotrebljava upareni radiofrekvencijski spektar iz radiofrekvencijskih pojasa s različitim koeficijentom zagušenja radiofrekvencijskog pojasa b, utvrđenog u Tablici 4. iz stavka 2. ovoga članka, pri čemu je nužno usklađivanje rada s drugim radijskim postajama ili radiokomunikacijskim službama u oba radiofrekvencijska pojasa, primjenjuje se koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa b za radiofrekvencijski pojas s većim koeficijentom zagušenja.

IV. NAČIN PLAĆANJA NAKNADA

Način plaćanja naknade za pravo uporabe adresa i brojeva

Članak 15.

(1) Za svaku raspoloživu adresu ili broj, koji je dodijeljen operatoru/poduzetniku, plaća se naknada u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, na temelju računa koji izdaje Agencija.

(2) Visina naknade za uporabu adresa ili brojeva utvrđuje se izračunom na godišnjoj razini u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika.

(3) Naknada za prvu godinu uporabe adresa ili brojeva obuhvaća razdoblje od dana donošenja odluke o dodjeli adresa ili brojeva do kraja tekuće kalendarske godine, i utvrđuje se razmjerno trajanju razdoblja uporabe adresa ili brojeva.

(4) Agencija izdaje račun operatoru/poduzetniku za prvu godinu uporabe adresa ili brojeva u roku od 30 dana od donošenja odluke iz stavka 3. ovoga članka, s rokom dospijeća plaćanja od 30 dana.

(5) Za drugu i svaku sljedeću godinu uporabe adresa ili brojeva Agencija izdaje operatoru/poduzetniku jedinstveni račun za sve adrese i brojeve, koje operator/poduzetnik upotrebljava na početku te kalendarske godine, s rokom dospijeća plaćanja od 30 dana.

(6) Ako operator/poduzetnik smatra da naknada nije ispravno obračunana, ima pravo, u roku od petnaest dana od dana izdavanja računa iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti Agenciji pisani prigovor na izdani račun. Ako Agencija utvrdi da je prigovor osnovan, operatoru/poduzetniku izdat će se novi račun s novim rokom dospijeća, a u protivnom operator/poduzetnik obvezan je platiti obračunanu naknadu u roku dospijeća navedenom u računu.

(7) Na svaku naknadu uplaćenu nakon roka dospijeća plaćanja obračunavaju se zakonske zatezne kamate. Ako se naknada ne plati u rokovima iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, Agencija će operatoru/poduzetniku izdati pisanu opomenu najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka dospijeća računa.

(8) Ako se operator/poduzetnik u pisanom obliku ne odrekne uporabe dodijeljenih adresa ili brojeva u skladu sa Zakonom prije početka sljedećeg obračunskog razdoblja, obvezan je platiti godišnju naknadu za uporabu adresa ili brojeva za sljedeće obračunsko razdoblje.

(9) Ako naknada nije plaćena ni u roku od 30 dana od izdavanja opomene iz stavka 7. ovoga članka, Agencija će donijeti odluku o oduzimanju dodijeljenih adresa ili brojeva u skladu sa Zakonom.

(10) Naknade uplaćene prema odredbama ovoga članka ne vraćaju se.

Izuzimanje od plaćanja naknade za pravo uporabe adresa i brojeva

Članak 16.

Naknada za pravo uporabe adresa i brojeva ne plaća se za:

– pravo uporabe adresa

– pravo uporabe brojeva za pozivanje hitnih služba

– pravo uporabe kratkih kôdova.

Način plaćanja naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra

Članak 17.

(1) Za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra plaća se godišnja naknada u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, na temelju računa koji izdaje Agencija.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se unaprijed za razdoblje od godine dana od dana valjanosti dozvole, prema dospijeću računa, a najkasnije prigodom preuzimanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra. Svaka sljedeća uplata dospijeva dvadeseti dan nakon isteka prethodnog razdoblja za koje je naknada plaćena, odnosno u roku dospijeća navedenom u računu.

(3) Ako nositelj dozvole smatra da naknada nije ispravno obračunana, ima pravo, u roku od petnaest dana od dana izdavanja računa iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti Agenciji pisani prigovor na izdani račun. Ako Agencija utvrdi da je prigovor osnovan, nositelju dozvole izdat će se novi račun s novim rokom dospijeća, a u protivnom nositelj dozvole obvezan je platiti obračunanu naknadu u roku dospijeća navedenom u računu.

(4) U slučaju izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra s rokom valjanosti kraćim od jedne godine, visina naknade razmjerno se umanjuje.

(5) Na svaku naknadu uplaćenu nakon roka dospijeća plaćanja obračunavaju se zakonske zatezne kamate. Ako se naknada ne plati u roku dospijeća navedenom u računu, Agencija će podnositelju zahtjeva, odnosno nositelju dozvole izdati pisanu opomenu najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka dospijeća računa.

(6) Ako naknada nije plaćena ni u roku od 30 dana od izdavanja opomene iz stavka 5. ovoga članka, Agencija će donijeti odluku o oduzimanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu sa Zakonom.

(7) Ako se nositelj dozvole u pisanom obliku ne odrekne uporabe dodijeljenih radijskih frekvencija u skladu sa Zakonom prije početka sljedećeg obračunskog razdoblja, obvezan je platiti godišnju naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za sljedeće obračunsko razdoblje.

(8) Ako se utvrdi da se radiofrekvencijski spektar upotrebljava bez valjane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Agencija će donijeti odluku o plaćanju naknade dospjele u razdoblju uporabe radiofrekvencijskog spektra bez valjane dozvole.

(9) U slučaju nemogućnosti utvrđivanja razdoblja uporabe radiofrekvencijskog spektra bez valjane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, visina naknade, koja će se utvrditi odlukom Agencije iz stavka 8. ovoga članka, ne može biti manja od visine odgovarajuće godišnje naknade propisane ovim Pravilnikom.

(10) Naknade uplaćene prema odredbama ovoga članka ne vraćaju se.

Izuzimanje od plaćanja naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra

Članak 18.

Naknada za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra ne plaća se pri uporabi:

– u skladu s člankom 72. Zakona

– na temelju opće dozvole iz članka 76. Zakona

– za potrebe zdravstvenih ustanova

– za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu

– za potrebe znanstvenih, istraživačkih i obrazovnih projekata isključivo u nekomercijalne svrhe

– radijskih postaja u amaterskoj službi

– radiofarova za označivanje položaja u nuždi za osobnu uporabu (PLB)

– bežičnih mikrofona

– isključivo prijamnih radijskih postaja, osim u slučaju kada je zatražena zaštita od smetnja od radijskih postaja iste ili drugih radiokomunikacijskih služba s kojima radijska postaja dijeli radiofrekvencijski pojas

– pričuvnih radijskih postaja

– radijskih postaja u pomorskoj službi, koje upotrebljava ministarstvo nadležno za more, uključujući njegove područne jedinice, Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) te Nacionalnu RIS središnjicu (NCC), kao i pravna osoba koja je posebnim zakonom ovlaštena za obavljanje poslova radijske službe na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske

– za potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava

– u humanitarne svrhe.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15., 77/16., 126/17., 55/18., 99/18., 64/19., 73/20. i 141/21.), osim odredaba članka 6. Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 55/18.), članaka 2. i 3. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 99/18.) i članka 3. Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 73/20.) koje ostaju na snazi do povrata cjelokupnog preplaćenog iznosa naknade propisanog tim odredbama, a najkasnije do 1. siječnja 2025.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 20.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-02/22-02/44

Urbroj: 530-07-22-1

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić