Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 37/2023 (31.3.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

638

Na temelju članka 70. stavka 1. točke 2. i članka 127. stavka 5. točke 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 76/22.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 1.

U Pravilniku o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 151/22.), u članku 5. stavku 1. riječi: »0,23 eura« zamjenjuju se riječima: »0,16 eura«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 2. izraz u zagradama: »(10 × a × b × c)« zamjenjuje se izrazom u zagradama: »(5 × a × b × c)«.

Članak 3.

U članku 15. stavcima 4., 7. i 9. iza riječi: »u roku od 30 dana od« dodaje se riječ: »dana«.

Članak 4.

U članku 17. stavcima 5. i 6. iza riječi: »u roku od 30 dana od« dodaje se riječ: »dana«.

Članak 5.

(1) Obveznik plaćanja naknade, koji je platio godišnju naknadu za zadnje obračunsko razdoblje u skladu s Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 151/22.) ili Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15., 77/16., 126/17., 55/18., 99/18., 64/19., 73/20. i 141/21.), za obračunsko razdoblje koje je bilo u tijeku na dan stupanja na snagu Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 151/22.), ima pravo na povrat razlike između iznosa naknade uplaćene za zadnje obračunsko razdoblje i iznosa naknade utvrđene ovim Pravilnikom.

(2) Razlika u iznosu naknade iz stavka 1. ovoga članka smatra se preplatom uplaćene naknade i obračunat će se obvezniku plaćanja naknade u skladu sa stavcima 3. i 4. ovoga članka.

(3) Obvezniku plaćanja naknade za pravo uporabe adresa i brojeva umanjit će se obveza po prvom jedinstvenom računu iz članka 15. stavka 5. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 151/22.) za iznos preplate uplaćene naknade iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Obvezniku plaćanja naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra, koju je obvezan platiti u skladu s Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 151/22.) ili u skladu s odlukom iz postupka javne dražbe, umanjit će se prva sljedeća obveza za cjelokupni iznos preplate uplaćene naknade iz stavka 2. ovoga članka te za preostali preplaćeni iznos naknade iz članka 19. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 151/22.).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/7

Urbroj: 530-07-23-1

Zagreb, 30. ožujka 2023.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić