Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 148/2022 (16.12.2022.), Kolektivni ugovor o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske (Aneks br. 1)

KOLEKTIVNI UGOVORI

2266

Na osnovi odredbi članka 309. Kolektivnog ugovora za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske (»Narodne novine«, 118/19) stranke

Udruga privatnih poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, OIB: 83107596428, Zagreb, Rugvička 1

i

Sindikat zaposlenika na radu kod poslodavaca u privatnoj praksi Hrvatske, OIB: 31793628355, Zagreb, Rugvička 1, 6. studenoga 2022. god. sklapaju

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENI I DOPUNI KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST PRIVATNOG ZDRAVSTVA HRVATSKE

Aneks br. 1

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske (»Narodne novine«, 118/19.), članak 108. mijenja se i dopunjuje tako, da se u stavku 8. nakon riječi »novcu« točka (».«) zamjenjuje sa zarezom (»,«), s tim, da se nastavno utvrđuje tekst »koji je službena valuta u RH u primjeni od 1. siječnja 2023. godine«.

Članak 2.

Članak 114. stavak 1. Kolektivnog ugovora mijenja se tako, da se u tekst, nakon riječi »zdravstva« umjesto zareza (» ,«) utvrđuje točka (».«), s tim, da se daljnji tekst briše.

Članak 3.

Članak 121. stavak 1. podstavak 1. Kolektivnog ugovora dopunjuje se tako, da se u istom podstavku utvrđuju nove 3 alineje oznaka 1/1, 1/2 i 1/3. u tekstu i to kako slijedi:

(1/1) »Ako se u poreznom razdoblju mijenjaju parametri HZZO za izračun vrijednosti usluge, vrijednosti programa rada i druge vrijednosti za istu svrhu (koeficijenta, boda ili …) iz Odluke HZZO-a, koju primjenjuje prema ugovornom subjektu privatnog vlasništva/poslodavcu iz članka 1. Kolektivnog ugovora i to koji je uključen u Mrežu JZS, pa time, koji je postao poslovni partner HZZO-a, takvi novi parametri služe poslovnom partneru, tj. poslodavcu – privatniku, kao osnovica/bazni iznos za ocjenu njegove ekonomske snage za obračun/izračun plaće svom radniku i to prema definiciji za kalkulativnu plaću iz članka 122. Kolektivnog ugovora i izračun iznosa primjerene plaće iz članka 123. istog Kolektivnog ugovora.

(1/2) Nakon objave u Narodnim novinama novih iznosa/parametara HZZO-a[1](Npr. HZZO je u »Narodnim novinama«, 63/22. od 3. 6. 2022. god. objavio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora…., kojom je utvrdio pojedinačne iznose za hladni pogon, glavarinu, DTP, KPI, QI, te sveukupni iznos za rad tima spec. o/om, u iznosu od 45.064,33 kn bruto/mjesec = prihod tima, koji sadrži u sebi trošak za zaposlene od cca 70 %, a 30 % za materijalne i režijske troškove.) , iz prethodnog podstavka, Udruga posebnim podneskom, kao izvatkom iz Odluke HZZO-a obavještava svoje članstvo – poslodavce – o promjeni baznog iznosa iz prethodnog podstavka i danu početka njegove primjene za izračun kalkulativne ili primjerene plaće svom radniku, prema definiciji iste za izračun takvog iznosa, kako je propisano ovim Kolektivnim ugovorom iz stavka 3. ovog članka, tj. prema njegovoj ekonomskoj snazi.

(1/3) Za izračun svoje ekonomske snage radi obračuna/izračuna plaće, poslodavca ne obvezuje izračun prema ukupno ostvarenim prihodima, tj. i iz drugih izvora stjecanja, iz razloga, navedenih u članku 134. i 137. ovog Kolektivnog ugovora.«.

Članak 4.

Članak 127. Kolektivnog ugovora dopunjuje se tako, da se nakon stavka 2. istog članka utvrđuje novi stavak 3. u tekstu i to kako slijedi:

»U primjeni odredbi prethodnog stavka, glede zadaće Udruge vezano za primjenu Kolektivnog ugovora, Udruga primjenjuje i odredbu članka 121. stavak 1. Kolektivnog ugovora sa 2 uvjeta, koji kao sporedna stvar slijede pravnu sudbinu glavne stvari (primjena Odluke HZZO-a o iznosima za izračun UP), jer su odredbe ovog članka neraskidivo vezane sa primjenom suštine načela iz članka 8. i 10. Kolektivnog ugovora, tj. načelo »međuzavisnosti troškova i prihoda«.

Članak 5.

Članak 136. stavak 1. Kolektivnog ugovora mijenja se i dopunjuje tako, da se tekst nakon riječi »koji je utvrdio HZZO za 2019.god« zamjenjuje sa tekstom: »kako je propisano člankom 121. i 127. ovog Kolektivnog ugovora, tj. iznosom«, s tim, da se nastavno, na kraju rečenice »točka« zamjenjuje »zarezom«, a nakon toga i dopuni sa tekstom: »kako je propisano člankom 121. i 127. Kolektivnog ugovora«.

Stavak 2. istog članka Kolektivnog ugovora mijenja se tako, da se riječ »Iznos« zamjenjuje s riječju »Iznosi«, a nastavno, da se nakon riječi »snaga«, tekst »je godišnja vrijednost tima« zamjeni se sa tekstom »parametri HZZO-a važeći u vremenu izračuna ekonomske snage«, a nakon znaka »=« riječi »bazni iznos« zamjenjuju se sa istim riječima u množini »bazni iznosi«.

Stavak 3. istog članka Kolektivnog ugovora zamjenjuje se u cijelosti s novim tekstom koji glasi: »Bazne iznose iz prethodnog stavka, prema vrijednostima koje je usvojio HZZO kao svoj parametar za njihov izračun i kako je propisano člankom 121. i 127. Kolektivnog ugovora, objavljuje Udruga za svoje članove nakon objave tih parametara u Narodnim novinama prije početka njihove primjene, da bi poslodavci članovi Udruge iz članka 1. Kolektivnog ugovora mogli u svako vrijeme, a prema potrebi utvrditi vrijednosti svoje ekonomske snage radi izračuna kalkulativne i primjerene plaće za svoje radnike«.

Članak 6.

Članak 141. stavak 1. Kolektivnog ugovora mijenja se tako, da se tekst »je 18,28 kn/bod«, nakon riječi »članka« zamjenjuje tekstom: »je vrijednost u €, kao izvedenica iz parametara HZZO-a, kako je utvrđeno u članku 139. i 140. Kolektivnog ugovora«.

Isti članak, stavak 2. Kolektivnog ugovora mijenja se tako, da se tekst »utvrđen je za 2019. godinu« zamjenjuje s tekstom: »utvrđuje poslodavac, i to uvijek kada poduzima pravne radnje za obračun/izračun plaće radniku«,

Stavak 3. istog članka Kolektivnog ugovora mijenja se tako, da se tekst nakon riječi »HZZO-a« – »za 2019. godinu od 1,544.371,00 kn/godinu«, zamijeni tekstom »za tekuću godinu/razdoblje poslovanja«, s tim, da se nastavno, tekst nakon riječi »bodova/godina« zamijeni sa tekstom: »rezultiralo prosječnim iznosom vrijednosti boda«.

Članak 7.

Članak 143. stavak 6. Kolektivnog ugovora mijenja se tako, da se nakon riječi »usporedbu« utvrđuje tekst »koju je utvrdio HZZO«, s tim da se daljnji tekst briše.

Članak 8.

Članak 144. stavak 1. Kolektivnog ugovora zamjenjuje se u cijelosti s novim tekstom i to kako slijedi: »Kalkulativni iznos plaće radnika iz članka 122. ovog Kolektivnog ugovora, poslodavac, koji obavlja ljekarničku djelatnost, množi s koeficijentom odnosa prosječne vrijednosti boda iz stavka 5. prethodnog članka i baznog iznosa za usporedbu iz stavka 6. istog članka. Dobiveni iznos plaće za obračun, glede isplate, matematičkim postupkom korigira iznos kalkulativne plaće/radnik na manji i/ili viši iznos iznosa primjerene plaće iz članka 123. stavak 2. ovog Kolektivnog ugovora, a najviše do maksimalnog iznosa iz članka 125. i 126 istog Kolektivnog ugovora.«.

Članak 9.

Članak 148. stavak 3. podstavak 1., 2., 3. i 4. Kolektivnog ugovora mijenja se tako, da se brojčane oznake s tekstom »kn/bod« brišu.

Članak 10.

Članak 149. Kolektivnog ugovora mijenja se tako da se u stavku 4. tekst »i iznosi 8,06 kn/bod« zamjenjuje tekstom »kojeg utvrđuje poslodavac za godinu ili kraće/duže vremensko razdoblje«.

Članak 11.

Ovaj Aneks br. 1. Kolektivnom ugovoru donijet je na način i po postupku kako je propisano Kolektivnim ugovorom.

Ovaj Aneks br. 1. Kolektivnom ugovoru Udruga dostavlja Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, kao nadležnom tijelu za upis u Knjigu evidencija kolektivnih ugovora.

Ovaj Aneks br. 1 Kolektivnom ugovoru stupa na snagu osmog dana, računajući od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. god.

Sve ostale odredbe Kolektivnog ugovora ostaju i dalje na snazi, osim onih koje su suprotne odredbama ovog Aneksa br. 1. Kolektivnom ugovoru.

 

Tajnik Sindikata Sibel Latin, mag. art., v. r.

Tajnik Udruge mr. sc. Ante Gabrilo, v. r.

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić