Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 148/2022 (16.12.2022.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini

Ministarstvo financija

2248

Na temelju članka 66. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 62/22, 131/22) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2022. GODINI

I.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (»Narodne novine«, broj 15/22, 18/22, 50/22), u glavi I. OPĆE ODREDBE, od 1. siječnja 2023. godine, brišu se stavci 10. i 11. koji glase:

»Uplate na račune iz ovog Naputka koji se vode u Hrvatskoj narodnoj banci izvršavaju se preko Nacionalnog klirinškog sustava.

Uplate na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske, ako pojedinačna uplata iznosi najmanje 1.000.000,00 kuna, mogu se, osim preko Nacionalnog klirinškog sustava, izvršavati i preko Hrvatskog sustava velikih plaćanja.«

Od 1. siječnja 2023. godine dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»Sve troškove koji proizlaze iz vođenja računa Republike Hrvatske u Hrvatskoj narodnoj banci i obavljanja usluga platnog prometa po računima Republike Hrvatske kod Hrvatske narodne banke podmiruje Ministarstvo financija. Obračunate kamate na sredstva po računima Republike Hrvatske u Hrvatskoj narodnoj banci prihod su državnog proračuna.«

II.

U glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.5. Pomoći i podtočki 1.5.1. Pomoći iz inozemstva, mijenja se naziv brojčane oznake vrste prihoda 7188 i podvrste 019 i brojčane oznake vrste prihoda 7188 i podvrste 027 i sada glase:

 

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

7188

019

Tekuće pomoći od inozemnih vlada u Europskoj uniji,

7188

027

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada u Europskoj uniji.

 

 

U istoj glavi, istoj točki i istim podtočkama iza brojčane oznake vrste prihoda 7188 i podvrste 230, umjesto točke stavlja se zarez i dodaju sljedeće vrste prihoda s podvrstama:

 

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

7188

248

Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan Europske unije

7188

256

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan Europske unije.

 

 

U istoj glavi, istoj točki, od 1. siječnja 2023. godine, točka 1.11. Porez na dobit se briše. Dosadašnja točka 1.11.1. Brojčane oznake za vrstu poreza na dobit postaje nova točka 1.11. Porez na dobit. Dosadašnja točka 1.11.2. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« postaje točka 1.11.1.

III.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI, točki 2. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, podtočke 2.4. Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište i 2.4.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« se brišu i dodaju se u istu glavu u točku 4. ZAJEDNIČKI PRIHOD ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA kao nove podtočke 4.6. Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište i 4.6.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«.

U istoj glavi u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.2. Prihod od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te zakupa za ribnjake, iza DUGE RESE dodaje se DUGOPOLJE.

 

IBAN

Grad/Općina

HR7210010051758564418

DUGOPOLJE

 

 

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 3.12. Naknada za koncesiju za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja, iza POREČA – PARENZO dodaje se PRIMOŠTEN.

 

IBAN

Grad/Općina

HR1110010051735729582

PRIMOŠTEN

 

 

IV.

U glavi VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE, u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA, u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama, iza BEREKA dodaje se BERETINEC, iza BRTONIGLA – VERTENEGLIO dodaje se BUDINŠČINA, iza HLEBINA dodaje se HRAŠĆINA, iza KONČANICE dodaje se KONJŠČINA, iza LUPOGLAVA dodaje se MAČE, iza PITOMAČE dodaje se PLAŠKI, iza SVETOG FILIPA I JAKOVA dodaje se SVETI ILIJA, iza TOPUSKOG dodaje se TOUNJ, iza VELIKOG TROJSTVA dodaje se VIDOVEC i iza ZLATARA dodaje se ZLATAR BISTRICA.

 

IBAN

Grad/Općina

HR0910010051701927155

BERETINEC

HR2310010051704127154

BUDINŠČINA

HR6410010051714627151

HRAŠĆINA

HR8510010051720027151

KONJŠČINA

HR1210010051724827152

MAČE

HR8810010051733327155

PLAŠKI

HR0510010051743827153

SVETI ILIJA

HR6210010051755727154

TOUNJ

HR2310010051748427151

VIDOVEC

HR4510010051752727153

ZLATAR BISTRICA

 

 

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki iza PREKO briše se PREKO, UGLJAN, a iza STARIGRADA briše se STARO PETROVO SELO.

 

IBAN

Grad/Općina

HR8810010051735427205

PREKO, UGLJAN

HR7810010051741827154

STARO PETROVO SELO

 

 

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.4. Turistička pristojba, iza DONJE VOĆE dodaju se DONJI ANDRIJEVCI, iza KOSTRENE dodaje se KOŠKA, iza LJUBEŠĆICE dodaje se MAČE, iza SELNICE dodaju se SEMELJCI i iza SIBINJA dodaju se SIKIREVCI.

 

IBAN

Grad/Općina

HR8710010051708104748

DONJI ANDRIJEVCI

HR8710010051720504743

KOŠKA

HR9810010051724804749

MAČE

HR9810010051738604745

SEMELJCI

HR8910010051757004740

SIKIREVCI

 

 

V.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.3., u točki 1. Prihodi državnog proračuna:

− iza brojčane oznake vrste prihoda 9792, od 1. siječnja 2023. godine, briše se HRxx100100517xxx1606K Porez na dobit,

− iza brojčane oznake vrste prihoda 1287, od 1. siječnja 2023. godine, dodaju se brojčane oznake 1651, 1660, 1678, 1686, 1694, 1791 i 1864 i

− iza brojčane oznake vrste prihoda 1902, od 1. siječnja 2023. godine, dodaju se brojčane oznake 1961 i 1970.

VI.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA i Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje) u kojem se, od 1. siječnja 2023. godine, iza brojčane oznake vrste prihoda 9954 briše podnaslov HRxx100100517xxx1606k Porez na dobit te se iza brojčane oznake 9954 nastavljaju brojčane oznake 1651, 1660, 1678, 1686, 1694, 1791, 1864, 1961 i 1970.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/14 Urbroj: 513-05-03-22-5 Zagreb, 7. prosinca 2022.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

 

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA (sjedište u Zagrebu)

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

POKUPSKO

HR9623900011854400008

544

VELIKA GORICA

 

 

 

 

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA (sjedište u Varaždinu)

 

 

 

 

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

VARAŽDIN

HR3924020061847200008

472

VARAŽDIN

 

 

 

 

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA (sjedište u Čakovcu)

 

 

 

 

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

BELICA

HR4723900011801500000

015

ČAKOVEC

NEDELIŠĆE

HR2023900011827900006

279

ČAKOVEC

SELNICA

HR8823900011838500009

385

MURSKO SREDIŠĆE

 

 

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

 

Brojčana oznaka vrste prihoda

Model

HR23

HR24

HR26

HR27

HR28

HR29

HR62

HR63

HR64

HR65

HR68

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna

7609

HR62

HR63

HR64

HR65

HR68

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić