NN 144/2022 (9.12.2022.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu

Vlada Republike Hrvatske

2180

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 62/22. i 131/22.), a u vezi s člankom 60. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. prosinca 2022. donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar razdjela 030 Ministarstvo obrane u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21., 62/22. i 131/22.) radi posljedica narušavanja sigurnosne situacije u Europi zbog agresije na Ukrajinu.

II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:

 

 

 

Tekući plan 2022.

Smanjenje

Povećanje

Novi plan 2022.

030

MINISTARSTVO OBRANE

7.568.162.858

-94.378.630

94.378.630

7.568.162.858

03005

Ministarstvo obrane

7.568.162.858

-94.378.630

94.378.630

7.568.162.858

A545042

OPREMANJE MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA

463.782.411

-4.250.000

94.378.630

553.911.041

11

Opći prihodi i primici

463.782.411

-4.250.000

94.378.630

553.911.041

32

Materijalni rashodi

28.513.130

-4.250.000

 

24.263.130

321

Naknade troškova zaposlenima

300.000

-30.000

 

270.000

323

Rashodi za usluge

28.198.130

-4.220.000

 

23.978.130

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

435.269.281

 

94.378.630

529.647.911

422

Postrojenja i oprema

435.269.281

 

94.378.630

529.647.911

A545049

OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

490.521.481

-13.077.207

 

477.444.274

11

Opći prihodi i primici

488.559.724

-13.077.207

 

475.482.517

32

Materijalni rashodi

488.559.724

-13.077.207

 

475.482.517

322

Rashodi za materijal i energiju

328.624.977

-13.077.207

 

315.547.770

A545053

PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

23.685.000

-3.500.000

 

20.185.000

11

Opći prihodi i primici

23.685.000

-3.500.000

 

20.185.000

32

Materijalni rashodi

13.185.000

-2.500.000

 

10.685.000

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

7.900.000

-2.500.000

 

5.400.000

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

10.500.000

-1.000.000

 

9.500.000

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

10.500.000

-1.000.000

 

9.500.000

A545054

OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

26.705.630

-5.410.502

 

21.295.128

11

Opći prihodi i primici

26.705.630

-5.410.502

 

21.295.128

32

Materijalni rashodi

4.918.850

-239.002

 

4.679.848

323

Rashodi za usluge

4.918.850

-239.002

 

4.679.848

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1.716.000

-90.000

 

1.626.000

412

Nematerijalna imovina

1.716.000

-90.000

 

1.626.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

20.070.780

-5.081.500

 

14.989.280

422

Postrojenja i oprema

20.070.780

-5.081.500

 

14.989.280

A545055

ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

41.433.519

-1.805.200

 

39.628.319

11

Opći prihodi i primici

41.433.519

-1.805.200

 

39.628.319

32

Materijalni rashodi

41.433.519

-1.805.200

 

39.628.319

323

Rashodi za usluge

41.403.519

-1.805.200

 

39.598.319

A545067

EU MISIJE I OPERACIJE

1.706.537

-10.000

 

1.696.537

11

Opći prihodi i primici

1.706.537

-10.000

 

1.696.537

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.000

-10.000

 

 

422

Postrojenja i oprema

10.000

-10.000

 

 

A545072

DUHOVNA SKRB

10.613.857

-37.540

 

10.576.317

11

Opći prihodi i primici

10.613.857

-37.540

 

10.576.317

32

Materijalni rashodi

3.358.250

-37.540

 

3.320.710

323

Rashodi za usluge

1.835.540

-37.540

 

1.798.000

A545076

IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

305.218.208

-5.800.000

 

299.418.208

11

Opći prihodi i primici

119.180.000

-5.800.000

 

113.380.000

32

Materijalni rashodi

66.382.000

-75.000

 

66.307.000

321

Naknade troškova zaposlenima

161.000

-45.000

 

116.000

322

Rashodi za materijal i energiju

80.000

-30.000

 

50.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

52.798.000

-5.725.000

 

47.073.000

421

Građevinski objekti

44.510.000

-3.600.000

 

40.910.000

422

Postrojenja i oprema

6.838.000

-1.525.000

 

5.313.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

1.450.000

-600.000

 

850.000

K545043

BORBENO OKLOPNO VOZILO

3.017.603

-638.605

 

2.378.998

11

Opći prihodi i primici

3.017.603

-638.605

 

2.378.998

32

Materijalni rashodi

641.605

-638.605

 

3.000

321

Naknade troškova zaposlenima

15.000

-12.000

 

3.000

322

Rashodi za materijal i energiju

606.605

-606.605

 

 

323

Rashodi za usluge

20.000

-20.000

 

 

K545044

OBALNI OPHODNI BROD

79.650.000

-53.120.000

 

26.530.000

11

Opći prihodi i primici

79.650.000

-53.120.000

 

26.530.000

32

Materijalni rashodi

150.000

-120.000

 

30.000

321

Naknade troškova zaposlenima

150.000

-120.000

 

30.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

79.500.000

-53.000.000

 

26.500.000

422

Postrojenja i oprema

79.500.000

-53.000.000

 

26.500.000

K545046

NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

6.238.083

-1.700.000

 

4.538.083

11

Opći prihodi i primici

6.238.083

-1.700.000

 

4.538.083

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.668.731

-1.700.000

 

2.968.731

422

Postrojenja i oprema

4.668.731

-1.700.000

 

2.968.731

K545056

RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI

8.539.000

-2.792.000

 

5.747.000

11

Opći prihodi i primici

8.539.000

-2.792.000

 

5.747.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.470.000

-2.792.000

 

5.678.000

422

Postrojenja i oprema

8.470.000

-2.792.000

 

5.678.000

K545074

OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM

4.840.468

-36.576

 

4.803.892

11

Opći prihodi i primici

4.840.468

-36.576

 

4.803.892

32

Materijalni rashodi

4.840.468

-36.576

 

4.803.892

321

Naknade troškova zaposlenima

30.468

-23.000

 

7.468

323

Rashodi za usluge

4.810.000

-13.576

 

4.796.424

K545078

OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM HELIKOPTEROM

158.695.000

-2.201.000

 

156.494.000

11

Opći prihodi i primici

158.695.000

-2.201.000

 

156.494.000

32

Materijalni rashodi

404.000

-201.000

 

203.000

321

Naknade troškova zaposlenima

217.000

-109.000

 

108.000

323

Rashodi za usluge

187.000

-92.000

 

95.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

158.291.000

-2.000.000

 

156.291.000

422

Postrojenja i oprema

142.291.000

-2.000.000

 

140.291.000

 

 

 

III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/479

Urbroj: 50301-29/23-22-2

Zagreb, 9. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić