Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbi članka 23. stavka 3. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. siječnja 2015. donosi

PRAVILNIK O KAPITALU FAKTORING DRUŠTVA

pročišćeni tekst NN 12/15, 142/22

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se:

– način i pravila izračuna kapitala,

– način i rokovi izvještavanja Agencije,

– dodatni zahtjevi za mjere i postupke u svezi postupanja faktoring društva u uobičajenim i izvanrednim okolnostima.

(2) Ovim Pravilnikom također se podrobnije opisuje i sadržaj pojedinih stavki koje se uzimaju u obzir pri izračunu kapitala faktoring društva.

Definicije pojmova

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

1. Zakon – Zakon o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14),

2. Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

3. Faktoring društvo – pravna osoba koja je dobila dozvolu Agencije za obavljanje poslova faktoringa,

4. Temeljni kapital – temeljni kapital kako je propisan člankom 22. Zakona,

5. Kapital – kapital faktoring društva kako je propisan člankom 23. Zakona.

Kapital faktoring društva

Članak 3. (NN 142/22)

(1) Faktoring društvo je dužno osigurati da u svakom trenutku ispunjava dva uvjeta kapitala:

– temeljni kapital ne smije biti manji od 132.722,81 eura,

– kapital ne smije biti manji od 132.722,81 eura.

(2) Ukoliko procijeni da iznos kapitala, nije adekvatan rizicima kojima je izloženo ili bi moglo biti izloženo faktoring društvo u obavljanju poslova faktoring društva iz članka 21. Zakona, Agencija može rješenjem naložiti faktoring društvu povećanje kapitala.

Stavke koje se uključuju u izračun kapitala faktoring društva

Članak 4.

(1) Osnova za izračun kapitala faktoring društva su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga faktoring društva koje se vode u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojim se uređuje financijsko izvještavanje faktoring društava.

(2) Kapital faktoring društva iz članka 3. stavka 1. alineje 2. ovoga Pravilnika, uključuje sljedeće stavke:

– upisani i uplaćeni temeljni kapital (uplaćeni iznosi za poslovne udjele odnosno nominalni iznos redovnih i nekumulativnih povlaštenih dionica ostvaren pri izdavanju tih dionica),

– sve vrste rezervi formiranih iz dobiti nakon njezina oporezivanja,

– zadržanu dobit proteklih godina utvrđenu na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojenoj od članova ili dioničara te raspoređenoj sukladno odluci glavne skupštine o upotrebi dobiti,

– dobit tekuće godine utvrđenoj na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od članova ili dioničara, odnosno raspoređena sukladno odluci glavne skupštine o upotrebi dobiti ili dobit utvrđena na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine i potvrđena od revizora, a koja se, sukladno odluci članova ili dioničara, odnosno glavne skupštine o upotrebi dobiti, neopterećena bilo kojim budućim obvezama, raspoređuje u rezerve i/ili zadržanu dobit tijekom godine, te

– rezerve kapitala (iznosi iznad nominalnog iznosa/knjigovodstvene vrijednosti ostvareni pri izdavanju dionica iz alineje 1. ovog stavka i pri stjecanju i/ili otpuštanju vlastitih dionica te dodatne uplate članova odnosno dioničara u kapital).

(3) Zbroj stavki iz stavka 2. ovog članka, umanjuje se za sljedeće stavke:

– stečene vlastite poslovne udjele odnosno vlastite dionice, isključujući kumulativne povlaštene dionice, po knjigovodstvenoj vrijednosti,

– nematerijalnu imovinu, u obliku goodwilla, licencija, patenata, zaštitnih znakova, koncesija i pozitivnih rezervi proizašlih iz revalorizacije nematerijalne imovine,

– prenesene gubitke proteklih godina, utvrđene na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja,

– gubitak tekuće godine, utvrđen na osnovi revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja i usvojen od članova ili dioničara, odnosno od glavne skupštine ili gubitak utvrđen na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine,

– rezerve kapitala (razliku između iznosa postignutog prodajom i nominalne vrijednosti dionice ukoliko je on manji od nominalnog iznosa) i

– nerealizirani gubitak s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju, negativne neto revalorizacijske rezerve proizašle iz vođenja ulaganja u pridruženo društvo ili zajednički pothvat po metodi udjela, ostale negativne neto revalorizacijske rezerve.

(4) Pozitivne revalorizacijske rezerve ne uključuju se u izračun kapitala.

Način i rokovi izvješćivanja Agencije

Članak 5.

(1) Faktoring društvo izvještava Agenciju o kapitalu faktoring društva, putem Izvještaja o izračunu kapitala faktoring društva (IIKFD) (Prilog br. 1) i Upute za izračun kapitala faktoring društva (Prilog br. 2) koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka, faktoring društvo dužno je dostaviti Agenciji tromjesečno i godišnje sa stanjem na zadnji dan kalendarske godine odnosno na zadnji dan kalendarskog tromjesečja.

(3) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka, faktoring društvo dužno je dostaviti Agenciji, tromjesečno sa stanjem na posljednji dan kalendarskog tromjesečja i to:

– sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine najkasnije do 30. travnja tekuće godine,

– sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine najkasnije do 31. srpnja tekuće godine,

– sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine najkasnije do 31. listopada tekuće godine,

– sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine.

(4) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka sa stanjem na posljednji dan kalendarske godine, faktoring društvo dužno je dostaviti Agenciji, najkasnije do 30. travnja sljedeće godine.

(5) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka, faktoring društvo dužno je dostaviti na način propisan odgovarajućom tehničkom uputom propisanom od strane Agencije.

(6) Iznimno od odredbi stavka 3. i 4. ovoga članka, faktoring društvo dužno je dostaviti Izvješće iz stavka 1. ovoga članka, u roku kojega odredi Agencija.

Preventivne mjere Agencije u slučaju ocjene da bi kapital faktoring društva mogao pasti ispod razine minimalnog iznosa kapitala

Članak 6.

(1) Ukoliko ocijeni da bi kapital faktoring društva mogao pasti ispod razine minimalnog iznosa kapitala iz članka 3. st 1. alineja 2. ovoga Pravilnika, Agencija može od faktoring društva zatražiti donošenje mjera za dostizanje potrebne visine kapitala odnosno izradu prijedloga mjera za koja su nadležna druga tijela faktoring društva.

(2) Uz obavijest o mjerama iz stavka 1. ovoga članka uprava faktoring društva dužna je priložiti i projekcije poslovanja za sljedeće tri godine:

– za prvu godinu po tromjesečjima te za

– preostale dvije godine, godišnje.

(3) Projekcije poslovanja iz stavka 2. ovoga članka obuhvaćaju najmanje sljedeće: Izvješće o financijskom položaju, Izvješće o sveobuhvatnoj dobiti, Izvješće o izračunu kapitala faktoring društva i skup pretpostavki temeljem kojih su projekcije izrađene.

(4) Uputu za način dostave mjera i obrazaca iz stavka 1. i 2. ovoga članka, faktoring društvo preuzima na www.hanfa.hr

Interni akti

Članak 7.

(1) Faktoring društvo dužno je kontinuirano pratiti i utvrđivati ispunjavanje uvjeta o minimalnom iznosu kapitala.

(2) Faktoring društvo dužno je donijeti interne akte kojima će biti određeno najmanje sljedeće:

– strategije i politike kojima se definira način upravljanja kapitalom faktoring društva u uobičajenim i izvanrednim okolnostima,

– plan i mjere postupanja za sprječavanje, odnosno postupanje faktoring društva za slučaj da bi kapital faktoring društva mogao pasti ispod razine minimalnog iznosa kapitala.

(3) Faktoring društvo je dužno interne akte iz stavka 1. ovoga članka redovito ažurirati.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Faktoring društvo dužno je izvješće iz članka 5. ovoga Pravilnika prvi puta dostaviti Agenciji sa stanjem na dan 30. rujna 2015. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 142/22

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Prilog broj 1. (NN 142/22)

IZVJEŠTAJ O IZRAČUNU KAPITALA FAKTORING DRUŠTVA – IIKFD

Redni broj

Opis

Iznos

1.

Temeljni kapital

 

1.1.

Uplaćeni poslovni udjeli

 

1.2.

Uplaćene redovne dionice

 

1.3.

Uplaćene kumulativne dionice

 

2.

Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja

 

2.1.

zakonske rezerve

 

2.2.

statutarne rezerve

 

2.3.

rezerve za otkup vlastitih dionica

 

2.4.

ostale rezerve

 

3.

Rezerve kapitala

 

4.

Zadržana dobit

 

5.

Dobit tekuće godine

 

6.

Stečeni vlastiti poslovni udjeli

 

7.

Stečene vlastite dionice

 

7.1.

redovne dionice

 

7.2.

nekumulativne povlaštene dionice

 

8.

Nematerijalna imovina

 

9.

Preneseni gubici

 

10.

Gubitak tekuće godine

 

11.

Rezerve kapitala

 

12.

Nerealizirani gubitak financijske imovine raspoložive za prodaju

 

13.

Negativne neto-revalorizacijske rezerve

 

 

Kapital faktoring-društva (zbroj stavki 1. – 13.)

 

 

 

 

 

Prilog broj 2.

UPUTA ZA IZRAČUN KAPITALA FAKTORING DRUŠTVA

Ovom Uputom pobliže se propisuje sadržaj i oblik izvještaja o izračunu kapitala te način sastavljanja i popunjavanja izvještaja o izračunu kapitala koje je faktoring društvo dužno dostavljati Agenciji.

Pozicije od 1. do 12. odnose se na stavke kapitala koje s pozitivnim ili s negativnim predznakom čine kapital faktoring društva.

1. Temeljni kapital:

1.1. Uplaćeni poslovni udjeli: za faktoring društvo osnovano kao društvo s ograničenom odgovornošću upisati nominalnu vrijednost uplaćenog i upisanog poslovnog udjela koji čini temeljni kapital faktoring društva.

1.2. Uplaćene redovne dionice: za faktoring društvo osnovano kao dioničko društvo upisati nominalnu vrijednost uplaćenih i upisanih redovnih dionica koje čine temeljni kapital faktoring društva,

1.3. Uplaćene nekumulativne povlaštene dionice: za faktoring društvo osnovano kao dioničko društvo upisati nominalnu vrijednost uplaćenih (i upisanih) nekumulativnih povlaštenih dionica koje čine kapital faktoring društva.

2. Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja: upisati matematički zbroj rezervi koje se odnose na:

2.1. zakonske rezerve – iznos neto dobiti koji je raspoređen u ovu vrstu rezervi uvažavajući odredbe članaka 220. i 222. Zakona o trgovačkim društvima (ukoliko je faktoring društvo ustrojeno kao dioničko društvo),

2.2. statutarne rezerve ili rezerve predviđene društvenim ugovorom – iznos neto dobiti koji je raspoređen u rezerve sukladno statutu faktoring društva uvažavajući odredbe članaka 220. i 222.a Zakona o trgovačkim društvima ili društvenom ugovoru uvažavajući odredbu članka 406.a Zakona o trgovačkim društvima,

2.3. rezerve za otkup vlastitih dionica ili rezerve za vlastite poslovne udjele – iznos neto dobiti koji je raspoređen u rezerve uvažavajući odredbe članaka 220. i 222a. Zakona o trgovačkim društvima ili odredbu članka 406.a Zakona o trgovačkim društvima,

2.4. ostale rezerve – iznos neto dobiti koji je raspoređen u rezerve formirane sukladno odredbama članaka 220. i 222a. Zakona o trgovačkim društvima ili odredbi članka 406.a Zakona o trgovačkim društvima.

3. Rezerve kapitala: upisati dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju dionice koji prelazi nominalnu vrijednost dionica (redovne i nekumulativne povlaštene), a ako su predmetne dionice izdane bez nominalne vrijednosti upisuje se onaj iznos koji prelazi knjigovodstveni iznos temeljnog kapitala koji se odnosi na navedene rodove dionica (ukoliko je faktoring društvo ustrojeno kao dioničko društvo). Upisati dio uplaćenih iznosa za koje se izdaju poslovni udjeli koji prelazi nominalne iznose udjela (ukoliko je faktoring društvo ustrojeno kao društvo s ograničenom odgovornošću). Rezerve kapitala obuhvaćaju i dodatne uplate članova ili dioničara faktoring društva u kapital (članak 222. (406. a) Zakona o trgovačkim društvima).

4. Zadržana dobit: upisati iznos zadržane dobiti prethodnih godina, iskazane u financijskom izvještaju, koja je utvrđena na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama) i usvojena od članova ili dioničara faktoring društva, odnosno raspoređena sukladno odluci glavne skupštine faktoring društva. U financijskim izvještajima za prvo tromjesečje tekuće godine faktoring društvo može uključiti i dio dobitka iz prethodne godine (stavka dobit prethodne godine) ako je faktoring društvo odlučilo ovaj dio dobiti zadržati uz odobrenje odluke od strane članova ili dioničara ili nadzornog odbora faktoring društva.

5. Dobit tekuće godine: upisati iznos dobiti tekuće godine koja je utvrđena na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja (neopterećena bilo kojim budućim obvezama – umanjena za isplaćene dividende, plaćene poreze i druge obveze iz dobitka u razdoblju izvještavanja) i usvojena od članova ili dioničara faktoring društva odnosno raspoređena je sukladno odluci glavne skupštine faktoring društva o upotrebi dobiti.

6. Stečeni vlastiti poslovni udjeli: upisati vrijednost poslovnih udjela koje je otkupom steklo samo faktoring društvo ustrojeno kao društvo s ograničenom odgovornošću imovinom koja prelazi iznos temeljnog kapitala društva i to po zakonu propisanim rezervama za stjecanje vlastitih udjela kojima ne smanjuje temeljni kapital društva ili rezervama koje mora stvarati na temelju društvenog ugovora, a koje ne smije upotrijebiti za isplate članovima društva.

7. Stečene vlastite dionice: upisati matematički zbroj pozicija 7.1. i 7.2. koje se odnose na dionice koje je faktoring društvo ustrojeno kao dioničko društvo steklo neposrednim ili posrednim otkupom (knjigovodstvena vrijednost/trošak ulaganja) kao i one koje faktoring društvo neposredno ili posredno drži u zalogu (knjigovodstvena vrijednost/nominalna vrijednost), i to:

7.1. redovne dionice upisuju se s negativnim predznakom,

7.2. nekumulativne povlaštene dionice upisuju se s negativnim predznakom.

8. Nematerijalna imovina: upisati, s negativnim predznakom, iznos (uključujući i povećanje/višak s osnove revalorizacije) nematerijalne imovine koju karakterizira neizvjesnost buduće koristi, a odnosi se na: goodwill, licencije, patente, zaštitne znakove i koncesije. Programsko rješenje (software) ili programska podrška u razvoju prilikom izračuna osnovnog kapitala ne smatraju se odbitnim stavkama.

9. Preneseni gubici: upisati, s negativnim predznakom, iznos gubitaka iz prethodnih poslovnih godina, prikazanih u izvještaju o financijskom položaju faktoring društva, koji su utvrđeni na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja i usvojeni od članova ili dioničara, odnosno glavne skupštine faktoring društva.

10. Gubitak tekuće godine: upisati, s negativnim predznakom, iznos gubitka tekuće godine utvrđenog na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja koji su usvojeni od članova ili dioničara odnosno glavne skupštine faktoring društva ili gubitak utvrđen na osnovi financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine.

11. Rezerve kapitala: upisati, s negativnim predznakom, iznos koji je manji od nominalne vrijednosti dionica (redovne i nekumulativne povlaštene), a ako su izdane dionice bez nominalne vrijednosti onaj iznos koji je manji od knjigovodstvenog iskaza iznosa temeljnog kapitala, a odnosi se na navedene rodove dionica (članak 222. Zakona o trgovačkim društvima).

12. Nerealizirani gubitak financijske imovine raspoložive za prodaju: upisati s negativnim predznakom nerealizirane gubitke s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju.

13. Negativne neto revalorizacijske rezerve: upisati s negativnim predznakom negativne neto revalorizacijske rezerve proizašle iz vođenja ulaganja u pridruženo društvo ili zajednički pothvat po metodi udjela te ostale negativne neto revalorizacijske rezerve.

KAPITAL: upisati rezultat matematičkog zbroja stavki 1. – 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić