Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kapitalu faktoring-društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2158

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« br. 94/14., 41/16.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KAPITALU FAKTORING-DRUŠTVA

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. alineji prvoj Pravilnika o kapitalu faktoring-društva (»Narodne novine« br. 12/15.) riječi »1,00 mil kuna« zamjenjuju se riječima »132.722,81 eura«.

U alineji drugoj riječi »1,00 mil kuna« zamjenjuju se riječima »132.722,81 eura«.

Članak 2.

U Prilogu broj 1. obrazac Izvještaja o izračunu kapitala faktoring-društva – IIKFD mijenja se na način kako je propisano u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-01/22-06/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-5

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

IZVJEŠTAJ O IZRAČUNU KAPITALA FAKTORING-DRUŠTVA – IIKFD

 

Redni broj

Opis

Iznos

1.

Temeljni kapital

 

1.1.

Uplaćeni poslovni udjeli

 

1.2.

Uplaćene redovne dionice

 

1.3.

Uplaćene kumulativne dionice

 

2.

Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja

 

2.1.

zakonske rezerve

 

2.2.

statutarne rezerve

 

2.3.

rezerve za otkup vlastitih dionica

 

2.4.

ostale rezerve

 

3.

Rezerve kapitala

 

4.

Zadržana dobit

 

5.

Dobit tekuće godine

 

6.

Stečeni vlastiti poslovni udjeli

 

7.

Stečene vlastite dionice

 

7.1.

redovne dionice

 

7.2.

nekumulativne povlaštene dionice

 

8.

Nematerijalna imovina

 

9.

Preneseni gubici

 

10.

Gubitak tekuće godine

 

11.

Rezerve kapitala

 

12.

Nerealizirani gubitak financijske imovine raspoložive za prodaju

 

13.

Negativne neto-revalorizacijske rezerve

 

 

Kapital faktoring-društva (zbroj stavki 1. – 13.)

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić