Baza je ažurirana 26.09.2023. 

zaključno sa NN 110/23

NN 96/2022 (19.8.2022.), Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine

Vlada Republike Hrvatske

1424

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 116/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2022. donijela

UREDBU

O FUNKCIJAMA, ZADAĆAMA I ODGOVORNOSTI KOORDINACIJSKOG TIJELA U INSTITUCIONALNOM OKVIRU ZA KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU OD 2021. DO 2027. GODINE

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30. 6. 2021., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/1060) za Koordinacijsko tijelo određeno člankom 5. stavkom 1. Zakona o institucionalnom okviru za korištenje Europskih fondova u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Zakon) te se razrađuju funkcije, zadaće i odgovornosti Koordinacijskog tijela iz članka 5. stavka 2. Zakona.

(2) Sukladno članku 5. stavku 3. Zakona sve funkcije, zadaće i odgovornosti iz ove Uredbe Koordinacijsko tijelo obavlja uz suglasnost i u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi koji se navode u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) 2021/1060 i Zakonu.

(2) Koordinacijsko tijelo obavljajući funkcije predviđene ovom Uredbom obrađuje osobne podatke u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2021/1060.

Članak 3.

(1) Koordinacijsko tijelo iz članka 5. stavka 1. Zakona je tijelo u vezi s Europskom komisijom i dostavlja joj informacije te koordinira aktivnosti programskih tijela u Republici Hrvatskoj temeljem članka 71. stavka 6. Uredbe (EU) 2021/1060.

(2) Koordinacijsko tijelo, osim funkcija iz stavka 1. ovoga članka, obavlja funkcije određene u članku 5. stavku 2. Zakona koje su detaljnije razrađene u člancima 4. do 18. ove Uredbe.

(3) Koordinacijsko tijelo obavlja funkcije iz stavka 1. i 2. ovoga članka, u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

(4) Predstavnik Koordinacijskog tijela član je i Odbora za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Članak 4.

(1) U skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060, Koordinacijsko tijelo na odgovarajući način osigurava usklađenost između EU fondova i drugih EU izvora te osigurava doprinos usklađenosti s financiranjima iz međunarodnih financijskih institucija promicanjem koordinacije, komplementarnosti i dosljednosti među fondovima i drugim instrumentima Europske unije na način da optimizira mehanizme za koordinaciju.

(2) Koordinacijsko tijelo na odgovarajući način osigurava mehanizme koordinacije, komplementarnosti i dosljednosti Sporazuma o partnerstvu iz članka 2. točke 12. Zakona i programskih dokumenata iz točke 16. istog članka Zakona u odnosu na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i akte strateškog planiranja koji doprinose njezinoj provedbi.

Članak 5.

(1) Koordinacijsko tijelo u ostvarivanju ciljeva politike provedbe fondova Europske unije kroz praćenje provedbe programskih dokumenata iz članka 3. stavaka 2. do 4. Zakona, na odgovarajući način, prati primjenu:

1. općih i horizontalnih načela fondova Europske unije, u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2021/1060

2. načela partnerstva u ostvarivanju ciljeva politike provedbe EU fondova, u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2021/1060.

(2) Koordinacijsko tijelo uz aktivnosti navedene u stavku 1. ovoga članka, osigurava primjenu općih i horizontalnih načela fondova Europske unije i načela partnerstva iz stavka 1. ovoga članka, pri izvršavanju svojih funkcija iz ove Uredbe.

Članak 6.

(1) Koordinacijsko tijelo, u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) 2021/1060, koordinira izradu, izmjene i/ili dopune Sporazuma o partnerstvu u suradnji s nadležnim upravljačkim tijelima i partnerskim institucijama.

(2) Koordinacijsko tijelo, u skladu s člancima 21. do 27. Uredbe (EU) 2021/1060, koordinira izradu, izmjene i/ili dopune programskih dokumenata iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočki a) i c) Zakona, na način da zajednički s nadležnim upravljačkim tijelima i partnerima priprema iste.

(3) Usuglašeni prijedlog za izmjenu i/ili dopunu programskih dokumenata iz stavka 2. ovoga članka Koordinacijsko tijelo podnosi Europskoj komisiji.

(4) Koordinacijsko tijelo može i na prijedlog nadležnih upravljačkih tijela pokrenuti postupak izmjene i/ili dopune programskih dokumenata iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Svako odstupanje od stavaka 2. i 3. ovoga članka mora biti dogovoreno u pisanom obliku između Koordinacijskog tijela i nadležnih upravljačkih tijela prije pokretanja samih izmjena i/ili dopuna programskih dokumenata iz članka 3. stavka 2. točke 1. podotočki a) i c) Zakona, a na temelju prethodne procjene Koordinacijskog tijela o naravi i sadržaju izmjena i/ili dopuna.

(6) U slučaju odstupanja iz stavka 5. ovoga članka, nadležna upravljačka tijela dostavljaju Koordinacijskom tijelu prijedlog izmjena i/ili dopuna programskih dokumenata na prethodnu suglasnost.

(7) Koordinacijsko tijelo, u skladu s člancima 21. do 27. Uredbe (EU) 2021/1060, sudjeluje u izradi, izmjenama i/ili dopunama programskih dokumenata iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočke b) te stavka 3. i 4. Zakona.

(8) Prilikom izvršavanja funkcije iz stavka 1. ovoga članka, Koordinacijsko tijelo, u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060 utvrđuje preliminarnu ciljnu vrijednost doprinosa u području klime kroz Sporazum o partnerstvu, uporabom metodologije iz članka 6. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060.

(9) Koordinacijsko tijelo s nadležnim upravljačkim tijelima, te sektorski nadležnim tijelima i nacionalnim tijelima iz članka 3. stavka 2. točke 2. Zakona, u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/1060, redovito prati poštivanje ciljanih vrijednosti doprinosa u području klime s Europskom komisijom.

(10) Ako se praćenjem utvrdi nedovoljan napredak u ostvarenju ciljne vrijednosti doprinosa u području klime za programske dokumente iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočki a) i c) Zakona, Koordinacijsko tijelo u suradnji s nadležnim upravljačkim tijelima, dogovara korektivne mjere na godišnjem preglednom sastanku iz članka 10. stavka 1. ove Uredbe.

(11) Ako se do 31. prosinca 2024. ne postigne dovoljan napredak u ostvarenju ciljne vrijednosti doprinosa u području klime na nacionalnoj razini iz stavka 8. ovoga članka, Koordinacijsko tijelo, u suradnji s nadležnim upravljačkim tijelima, u skladu s člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EU) 2021/1060, navedeno uzima u obzir u preispitivanju sredinom programskog razdoblja u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060 i člankom 8. stavcima 3. do 6. ove Uredbe.

(12) Koordinacijsko tijelo s nadležnim upravljačkim tijelima, te sektorski nadležnim tijelima i nacionalnim tijelima iz članka 3. stavka 2. točke 2. Zakona, ako je primjenjivo, prati poštivanje ciljanih vrijednosti doprinosa u području bioraznolikosti za fondove obuhvaćene Zakonom, a u skladu s Uredbom (EU) 2021/1060.

(13) U skladu s člankom 111. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060, Koordinacijsko tijelo daje prijedlog Europskoj komisiji za prijenos početnih dodjela između kategorije regija za programske dokumente iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočki a) i c) Zakona.

(14) Ukoliko je primjenjivo, temeljem stavka 1. ovoga članka, Koordinacijsko tijelo, u suradnji s nadležnim upravljačkim tijelima, osigurava primjenu članaka 28. do 30. Uredbe (EU) 2021/1060.

(15) Koordinacijsko tijelo, na odgovarajući način, sudjeluje u izradi, izmjenama i/ili dopunama programskih dokumenata iz članka 3. stavka 2. točke 2. Zakona.

Članak 7.

(1) U skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2021/1060, Koordinacijsko tijelo koordinira ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu programskih dokumenata iz članka 3. stavka 2. točke 1. i stavka 3. Zakona.

(2) U skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2021/1060, Koordinacijsko tijelo osigurava praćenje uvjeta koji omogućuju provedbu programskih dokumenata iz članka 3. stavka 2. točke 1. i stavka 3. Zakona.

(3) Koordinacijsko tijelo, uz aktivnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka osigurava rad Međuresorne radne skupine za koordinaciju i praćenje ispunjenosti uvjeta koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Članak 8.

(1) U skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2021/1060, Koordinacijsko tijelo za programske dokumente iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočki a) i c) Zakona uspostavlja okvir uspješnosti kako bi se omogućilo praćenje i vrednovanje uspješnosti programskih dokumenata te izvještavanje o istome tijekom provedbe.

(2) Radi uspostave okvira uspješnosti iz stavka 1. ovoga članka, Koordinacijsko tijelo za programske dokumente iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočki a) i c) izrađuje metodologiju za njegovu uspostavu i dostavlja na raspolaganje Europskoj komisiji, na njeno traženje, a u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2021/1060.

(3) U skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2021/1060 Koordinacijsko tijelo, u suradnji s nadležnim upravljačkim tijelima, sredinom programskog razdoblja za programske dokumente iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočki a) i c) Zakona, preispituje navedene programske dokumente.

(4) Nakon provedenog preispitivanja iz stavka 3. ovoga članka, Koordinacijsko tijelo do 31. ožujka 2025. Europskoj komisiji podnosi procjenu o ishodu preispitivanja sredinom programskog razdoblja za svaki programski dokument iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočki a) i c) Zakona, uključujući i konačan prijedlog za dodjelu iznosa fleksibilnosti iz članka 86. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060 te, ako se to smatra potrebnim, nakon provedenog preispitivanja ili ako su utvrđeni novi izazovi u preporukama za državu članicu doneseni u 2024. godini, izmijenjeni programski dokument.

(5) Postupanje iz stavka 4. ovoga članka primjenjivo je i na preispitivanje programskog dokumenta sukladno članku 19. Uredbe (EU) 2021/1060, u slučaju da Europska komisija od države članice zatraži da preispita relevantne programske dokumente i predloži njihove izmjene, ako je to potrebno kako bi se podržala provedba relevantnih preporuka Vijeća.

(6) Ako je temeljem stavaka 4. i 5. ovoga članka potrebno napraviti izmjene programskih dokumenata, prijedlog navedenih izmjena priprema Koordinacijsko tijelo, u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske te nadležnim upravljačkim tijelima i podnosi prijedlog za izmjenu.

(7) U skladu s člancima 16. i 18. Uredbe (EU) 2021/1060 Koordinacijsko tijelo, u suradnji s nadležnim upravljačkim tijelima, za programske dokumente iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočke b), odnosno u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2021/1060 za programske dokumente iz članka 3. stavaka 3. i 4. Zakona osigurava praćenje te objedinjeno izvještavanje Vlade Republike Hrvatske o uspješnosti programskih dokumenata tijekom provedbe.

(8) Koordinacijsko tijelo, uz izvještavanje o uspješnosti programskih dokumenata iz stavaka 1. i 4. ovoga članka, provodi i redovna te ostala potrebna izvještavanja o financijskim pokazateljima provedbe, stanju administrativnih kapaciteta za provedbu svih programskih dokumenata iz članka 3. stavaka 2. do 4. Zakona, kao i ostala ad hoc izvješća.

Članak 9.

(1) U skladu s člankom 38. stavkom 1. Uredbe (EU) 2021/1060, za programske dokumente iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočki a) i c) Zakona, Koordinacijsko tijelo osniva jedinstveni Odbor za praćenje, njime predsjedava i sudjeluje u njegovom radu.

(2) Odbor iz stavka 1. ovoga članka osniva se odlukom ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu čelnika Koordinacijskog tijela.

(3) Način rada Odbora iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se Poslovnikom, sukladno članku 38. stavku 2. Uredbe (EU) 2021/1060.

(4) Sastav odbora za praćenje definiran je u članku 39. Uredbe (EU) 2021/1060.

(5) Funkcije Odbora iz stavka 1. ovoga članka propisane su u članku 40. Uredbe (EU) 2021/1060.

(6) Koordinacijsko tijelo prati i sudjeluje u radu Odbora za praćenje programskih dokumenata iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočke b) te stavaka 3. do 4. Zakona.

Članak 10.

(1) U skladu s člankom 41. Uredbe (EU) 2021/1060, Koordinacijsko tijelo organizira s Europskom komisijom pregledne sastanke radi ispitivanja uspješnosti programskih dokumenata iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočki a) i c) Zakona, a na kojima sudjeluju relevantna upravljačka tijela.

(2) Aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka organiziraju se na godišnjoj razini.

(3) Za programske dokumente iz stavka 1. ovoga članka, Koordinacijsko tijelo najkasnije jedan mjesec prije preglednog sastanka Europskoj komisiji dostavlja sažete informacije o elementima navedenim u članku 40. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/1060.

(4) U slučaju kada se Europska komisija i Koordinacijsko tijelo suglase da neće organizirati pregledni sastanak, pregled se može izvršiti u pisanom obliku.

(5) Koordinacijsko tijelo u roku od tri mjeseca obavješćuje Europsku komisiju o poduzetim mjerama u pogledu pitanja koja su istaknuta tijekom preglednog sastanka, a koja utječu na provedbu programskih dokumenata.

(6) Koordinacijsko tijelo sudjeluje na godišnjim preglednim sastancima iz članka 41. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/1060 za programske dokumente iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočke b) te stavka 3. i 4. Zakona.

Članak 11.

(1) Koordinacijsko tijelo, u suradnji s nadležnim upravljačkim tijelima, osigurava primjenu članka 44. Uredbe (EU) 2021/1060.

(2) Sukladno stavku 1. ovoga članka, Koordinacijsko tijelo, u suradnji s nadležnim upravljačkim tijelima, izrađuje Plan vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu i za programske dokumente iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočki a) i c) Zakona te ga dostavlja Odboru za praćenje iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe najkasnije godinu dana nakon odluke o odobrenju programskih dokumenata.

(3) Sukladno stavku 1. ovoga članka, Koordinacijsko tijelo sudjeluje u izradi planova vrednovanja programskih dokumenata iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočke b) te stavaka 2. do 4. Zakona.

(4) U cilju osiguravanja međuresorne suradnje u području vrednovanja, Koordinacijsko tijelo osigurava kontinuitet Međuresorne evaluacijske radne skupine, kao glavnog referentnog mjesta za sve aktivnosti u vezi s vrednovanjem provedbe fondova Europske unije u tijelima državne uprave u Republici Hrvatskoj.

(5) Međuresornu evaluacijsku radnu skupinu iz stavka 4. ovoga članka uspostavlja odlukom ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije, a saziva je i vodi predstavnik Koordinacijskog tijela.

(6) U radu Međuresorne evaluacijske radne skupine iz stavka 4. ovoga članka sudjeluju predstavnici upravljačkih tijela programskih dokumenata iz članka 3. stavaka 2. do 4. Zakona.

(7) Zadaće Meduresorne evaluacijske radne skupine iz stavka 4. ovoga članka su:

a) koordinacija izrade i upravljanje provedbom Strategije vrednovanja iz članka 5. stavka 2. točke 5. Zakona, kao i praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva Strategije vrednovanja

b) koordinacija aktivnosti vrednovanja između pojedinih programskih dokumenata iz članka 3. stavaka 2. do 4. Zakona te vrednovanja drugih programskih dokumenata financiranih uz fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, kao i onih koja proizlaze iz akata strateškog planiranja povezanih s ispunjavanjem Uvjeta koji omogućavaju provedbu

c) izrada Plana vrednovanja iz stavka 2. ovoga članka

d) uključenost u izradu i ažuriranje planova vrednovanja i godišnjih planova vrednovanja, na odgovarajući način

e) razmatranje izvješća o provedenim vrednovanjima

f) prikupljanje podataka o provedenim vrednovanjima od strane upravljačkih tijela programskih dokumenata iz članka 3. stavaka 2. do 5. Zakona i vođenje jedinstvene baze podataka o provedenim vrednovanjima

g) osiguravanje diseminacije rezultata provedenih vrednovanja

h) usvajanje zajedničkih standarda i uputa za procese vrednovanja

i) razmjena iskustva vrednovanja s drugim ministarstvima/tijelima

j) izgradnja i unapređenje administrativnih kapaciteta u području vrednovanja

k) osiguravanje lakšeg i pravodobnog protoka informacija u području vrednovanja

l) sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih evaluatorskih mreža

m) promoviranje kulture vrednovanja.

(8) Strategiju vrednovanja iz stavka 7. točke a) ovoga članka odlukom usvaja ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

Članak 12.

(1) U sladu s člankom 46. Uredbe (EU) 2021/1060, Koordinacijsko tijelo za fondove iz članka 3. stavaka 2. do 4. Zakona:

1. osigurava komunikaciju prema građanima Unije u pogledu uloge i ostvarenja fondova putem jedinstvenog internetskog portala koji omogućuje pristup svim programima u koje je uključena ta država članica

2. organizira i koordinira provedbu komunikacijskih aktivnosti koje se odnose na promociju mogućnosti i rezultata fondova Europske unije

3. jednom godišnje izrađuje sveobuhvatni komunikacijski plan koji sadrži popis komunikacijskih aktivnosti za sve fondove Europske unije koji se provode u Republici Hrvatskoj.

(2) Koordinacijsko tijelo osigurava provedbu komunikacijskog plana iz stavka 1. točke 3. ovoga članka te izvještava nadležna tijela o provedenim aktivnostima.

(3) Upravljačka tijela dostavljaju Koordinacijskom tijelu planirane komunikacijske aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Članak 13.

(1) U skladu s člankom 48. Uredbe (EU) 2021/1060, Koordinacijsko tijelo za fondove Europske unije iz članka 2. točaka 2. do 4. Zakona imenuje nacionalnog koordinatora za komunikaciju za aktivnosti vidljivosti, transparentnosti i komunikacije povezane s potporom iz fondova, uključujući programe u okviru cilja »Europska teritorijalna suradnja«.

(2) Nacionalni koordinator iz stavka 1. ovoga članka uspostavlja mrežu za informiranje i komunikaciju koja obuhvaća sve sustave upravljanja i kontrole te koordinira aktivnosti informiranja i vidljivosti između njih.

Članak 14.

U skladu s člankom 69. stavkom 9. Uredbe (EU) 2021/1060, Koordinacijsko tijelo osigurava da se sve službene razmjene informacija s Europskom komisijom, a koje se odnose na izvršavanje njegovih funkcija propisanih ovom Uredbom, provode putem elektroničkih sustava za razmjenu podataka u skladu s Prilogom XV Uredbe (EU) 2021/1060.

Članak 15.

(1) Koordinacijsko tijelo osigurava zastupljenost Republike Hrvatske u radnim strukturama i odborima Europske komisije i Vijeća Europske unije te osigurava širenje informacija o provedenim aktivnostima.

(2) Sukladno stavku 1. ovoga članka, Koordinacijsko tijelo osigurava i primjenu članka 114. stavka 4. Uredbe (EU) 2021/1060.

(3) Ukoliko je riječ o aktivnostima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, a koje su primjenjive na sve ili više od jednog fonda Europske unije iz članka 2. stavaka 2. do 5. Zakona, Republiku Hrvatsku predstavlja nadležni predstavnik Koordinacijskog tijela.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ukoliko postoji potreba, a organizacijske mogućnosti to dopuštaju, Koordinacijsko tijelo u aktivnostima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, može osigurati i sudjelovanje predstavnika nadležnih upravljačkih tijela.

(5) Ukoliko je riječ o aktivnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, a koje su primjenjive isključivo na jedan od fondova Europske unije iz članaka 2. do 4. Zakona, Republiku Hrvatsku predstavlja predstavnik nadležnog upravljačkog tijela te predstavnik Koordinacijskog tijela, ukoliko organizacijske mogućnosti dopuštaju navedeno.

(6) Sukladno stavku 1. ovoga članka Koordinacijsko tijelo izrađuje prijedloge Okvirnih stajališta Republike Hrvatske, stajališta za sastanke Odbora stalnih predstavnika (COREPER), za sastanke Vijeća za opće poslove te stajališta za sastanke Europskog vijeća vezano uz Kohezijsku politiku, odnosno fondove Europske unije za provedbu Kohezijske politike iz članka 2. točke 2. Zakona.

Članak 16.

(1) Koordinacijsko tijelo osigurava kontinuitet rada i predsjedavanje Nacionalnim koordinacijskim odborom za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj osnovanog u financijskom razdoblju 2014. – 2020. kroz financijska razdoblja, uključujući i financijsko razdoblje 2021. – 2027.

(2) Osiguravanje kontinuiteta rada i predsjedavanja Nacionalnim koordinacijskim odborom za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na sve njegove tematske pododbore.

(3) Koordinacijsko tijelo, uz aktivnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, na odgovarajući način, uz poštivanje načela partnerstva iz članka 8. Uredbe (EU) 2021/1060, osigurava kontinuitet rada tematskog Pododbora za fondove 2021. – 2027. i osnovanih radnih skupina za programiranje kroz rad Odbora za praćenje iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe, a za programske dokumente iz članka 3. stavka 2. točke 1. podtočki a) i c) Zakona.

Članak 17.

(1) Koordinacijsko tijelo provodi aktivnosti za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje fondova Europske unije, korisnika i partnera sukladno odredbama članaka 8. do 12. Zakona.

(2) Koordinacijsko tijelo odgovorno je za koordinaciju izrade Plana jačanja kapaciteta za korištenje fondova Europske unije, u čijoj izradi uz Koordinacijsko tijelo sudjeluju nadležna upravljačka tijela te ostala tijela u sustavima upravljanja i kontrole iz članka 6. Zakona.

(3) Plan iz stavka 2. ovoga članka predstavlja osnovni alat za planiranje i praćenje provedbe, vrednovanje i izvještavanje o provedbi tehničke pomoći iz članka 36. Uredbe (EU) 2021/1060.

(4) Tijela nadležna za provedbu pojedinih mjera u okviru Plana iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se u Planu te su o provedbi dužna izvještavati Koordinacijsko tijelo, dinamikom utvrđenom Planom.

(5) Koordinacijsko tijelo prati provedbu Plana iz stavka 2. ovoga članka, prikuplja izvješća iz stavka 3. ovoga članka te planira i provodi vrednovanje provedbe Plana iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Koordinacijsko tijelo je središnja kontakt točka, koja osigurava praćenje jačanja kapaciteta, koje se provodi temeljem članaka 35. i 36. Uredbe (EU) 2021/1060.

Članak 18.

(1) Koordinacijsko tijelo i nadležna programska tijela zadužena su za provedbu planiranog i ciljanog obrazovanja za korištenje fondova Europske unije za sve zaposlene u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije i regionalne koordinatore, u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima.

(2) Koordinacijsko tijelo na godišnjoj razini organizira i koordinira provedbu edukativnih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka, a koje se odnose na upravljanje i korištenje fondova Europske unije.

(3) Upravljačka tijela sudjeluju u provedbi edukativnih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka, koje na godišnjoj razini organizira i koordinira Koordinacijsko tijelo.

(4) Ovisno o sadržaju edukativnih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka, uz upravljačka tijela iz stavka 3. ovoga članka, sudjeluju i druga tijela u sustavima upravljanja i kontrole iz članka 6. Zakona.

Članak 19.

(1) Koordinacijsko tijelo će, s ciljem poduzimanja mjera i aktivnosti za standardizaciju i usklađenost pravila za korištenje fondova Europske unije na nacionalnoj razini iz članka 10. stavka 3. Zakona, mjera i aktivnosti s ciljem jačanja interoperabilnosti poslovnih procesa iz članka 11. Zakona te mjera i aktivnosti s ciljem jačanja njihove digitalizacije sukladno članku 12. stavku 1. Zakona, uspostaviti međuresornu radnu skupinu.

(2) Upravljačka tijela iz članka 6. Zakona dostavljaju Koordinacijskom tijelu, na njegov zahtjev, sve potrebne informacije o statusu revizijskih nalaza i preporuka za programske dokumente iz svoje nadležnosti, kao i dokumente vezane uz upravljanje, provedbu, praćenje, izvještavanje, vrednovanje programskih dokumenata.

(3) Međuresorna radna skupina iz stavka 1. ovoga članka, uz predstavnike nadležnih upravljačkih tijela iz članka 6. Zakona, uključuje i sudjelovanje tijela državne uprave nadležnog za razvoj digitalnog društva te po potrebi i drugih nadležnih tijela državne uprave.

(4) Temeljem zaključaka međuresorne radne skupine iz stavka 1. ovoga članka nadležna upravljačka tijela poduzimat će odgovarajuće aktivnosti.

(5) Međuresornu radnu skupinu iz stavka 1. ovoga članka odlukom osniva ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije, a istom predsjedava predstavnik Koordinacijskog tijela.

Članak 20.

Za Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. iz članka 3. stavka 5. Zakona Koordinacijsko tijelo osigurava na odgovarajući način primjenu članka 4., članka 5. stavka 1., članka 6. stavka 7., članka 8. stavka 8., članka 9. stavka 2., članka 11. stavaka 3. do 8., članka 12., članka 13., članka 15., članka 16. stavka 1., članka 17., članka 18. i članka 19. ove Uredbe.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/12

Urbroj: 50301-05/20-22-5

Zagreb, 18. kolovoza 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić