Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 50/2022 (27.4.2022.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini

 

Ministarstvo financija

635

Na temelju članka 40. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, broj 140/21) ministar financija donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2022. GODINI

I.

U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (»Narodne novine«, broj 15/22 i 18/22), u glavi VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE, u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA, u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama, iza CEROVLJA dodaje se CESTICA, iza DONJE STUBICE dodaje se DONJA VOĆA, iza JAKŠIĆA dodaje se JALŽABET, iza KLANJCA dodaje se KLENOVNIK, iza MAKARSKE dodaje se MALI BUKOVEC, iza MARINE dodaje se MARTIJANEC, iza MARTIJANCA dodaje MARUŠEVEC, iza PETLOVCA dodaje se PETRIJANEC, iza PUNATA dodaje se PUŠĆA, iza RUNOVIĆI dodaje se SABORSKO, iza SVETE NEDELJE (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA) dodaje se SVETI ĐURĐ, iza VELIKE TRNOVITICE dodaje se VELIKI BUKOVEC i iza VELIKOG TROJSTVA dodaje se VINICA.

 

IBAN

Grad/Općina

HR7410010051704827158

CESTICA

HR3310010051708027150

DONJA VOĆA

HR5510010051716527155

JALŽABET

HR2110010051718927159

KLENOVNIK

HR0210010051725127159

MALI BUKOVEC

HR6710010051708527155

MARTIJANEC

HR3810010051726027156

MARUŠEVEC

HR8010010051732627153

PETRIJANEC

HR7810010051736227150

PUŠĆA

HR0310010051737827157

SABORSKO

HR5310010051743727155

SVETI ĐURĐ

HR1910010051755827159

VELIKI BUKOVEC

HR8810010051748627159

VINICA

 

 

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki iza KALINOVCA briše se KALNIK.

 

IBAN

Grad/Općina

HR6310010051756027157

KALNIK

 

 

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.3. Turistička pristojba, iza MALE SUBOTICE dodaje se MALI BUKOVEC i iza SVETE NEDELJE (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA) dodaje se SVETI ĐURĐ.

 

IBAN

Grad/Općina

HR7810010051725104742

MALI BUKOVEC

HR4810010051743704741

SVETI ĐURĐ

 

 

II.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.2., iza četvrtog stavka dodaju se dva nova stavka i glase:

Ako na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od 2. svibnja do 31. prosinca 2022. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret jedinstvenog računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, vraćaju se od 1. kolovoza do 31. prosinca 2022. godine na jedinstveni račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Ako do 31. prosinca 2022. godine nije vraćen ukupan iznos namirenja, Fina za nedostajuća sredstva ispostavlja naloge za povrat na teret jedinstvenog računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na jedinstvenom računu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća Fini.

Za vraćeni nalog Fina nakon 7 dana ponavlja postupak i dostavlja u kreditnu instituciju na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na jedinstvenom računu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća Fini koja dostavlja nalog nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave na izvršenje i o tome obavještava Ministarstvo financija, Državnu riznicu. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave treba izvršiti nalog u roku od 15 kalendarskih dana. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne izvrši nalog u roku od 15 kalendarskih dana, Fina o tome obavještava Ministarstvo financija. Nakon zaprimljene obavijesti Ministarstvo financija će obustaviti isplate iz državnog proračuna te provesti prijeboj do namirenja duga, a ako za pojedinu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave nema nikakvih isplata iz državnog proračuna, pokrenuti ovršni postupak.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

Ako na računu ostalih zajedničkih prihoda proračuna nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret jedinstvenog računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu zajedničkog prihoda proračuna, vraćaju se na jedinstveni račun državnog proračuna iz prvoga priljeva sredstava na račun zajedničkog prihoda proračuna. Ako u roku od 90 dana nema dovoljno priljeva na računu zajedničkog prihoda proračuna, Fina za nedostajuća sredstva ispostavlja naloge za povrat na teret jedinstvenog računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje. Ako nema raspoloživih sredstava na jedinstvenom računu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreditna institucija nalog vraća Fini.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, dosadašnji stavci 6. do 10. postaju stavci 8. do 12.

III.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/14

Urbroj: 513-05-03-22-3

Zagreb, 26. travnja 2022.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

 

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Krapini)

 

 

 

 

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

KRALJEVEC NA SUTLI

HR6624020061820800002

208

KLANJEC

 

 

 

 

XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Požegi)

 

 

 

 

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

KUTJEVO

HR4123860021822100009

221

POŽEGA

 

 

 

 

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Šibeniku)

 

 

 

 

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

MURTER – KORNATI

HR6324020061861700009

617

ŠIBENIK

 

 

 

 

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Vukovaru)

 

 

 

 

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

TORDINCI

HR6923860021845800000

458

VINKOVCI

 

 

 

 

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Splitu)

 

 

 

 

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

MARINA

HR3724020061825800001

258

TROGIR

SELCA

HR5523900011838300007

383

SUPETAR

 

 

 

 

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Pazinu)

 

 

 

 

Naziv županije/grada/općine

Račun

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

ISTARSKA ŽUPANIJA

HR7924020061800018003

321

 

GRAČIŠĆE

HR4324070001813200006

132

PAZIN

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić