Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

Objavljeno u NN 81/08 od 14.07.2008.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 74. stavka 10. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007 i 27/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2008. godine donijela

 

UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1. U Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (Narodne novine, br. 77/2007 i 13/2008), u članku 7. stavku 2. riječi »visoka stručna sprema« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«. Članak 2. U članku 8. stavku 2. riječi »visoka stručna sprema« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«. Članak 3. U članku 9. stavku 2. riječi »visoka stručna sprema« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«. Članak 4. U članku 10. stavku 2. riječi »visoka stručna sprema« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«, a riječi »viša stručna sprema« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine«. U stavku 3. riječi »stupanj prvostupnika ili stručnog prvostupnika,viša/« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili«. Članak 5. U članku 12. stavku 2. riječi »visoka stručna sprema« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«. Članak 6. U članku 13. stavku 2. riječi »visoka stručna sprema« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«. Članak 7. U članku 14. stavku 2. riječi »visoka stručna sprema« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«. Članak 8. U članku 15. stavku 2. riječi »visoka stručna sprema« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«. Članak 9. U članku 16. stavku 2. riječi »visoka stručna sprema« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«, a riječi »stupanj prvostupnika ili stručnog prvostupnika« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine«. Članak 10. U članku 18. stavku 2. riječi »stupanj prvostupnika ili stručnog prvostupnika« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine«, a riječi »ili viša stručna sprema, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima« brišu se. Iza riječi »carinik II i poreznik II:« riječi »viša stručna sprema« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine«. Članak 11. U članku 19. stavku 2. riječi »viša stručna sprema« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine«. Članak 12. U članku 27. stavku 1. podstavku 1. riječi »visoke stručne spreme« zamjenjuju se riječima »sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem«. U podstavku 2. riječi »stručne spreme prvostupnika ili stručnog prvostupnika« zamjenjuju se riječima »sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine«. Podstavak 3. briše se. Podstavak 4. postaje podstavak 3. Članak 13. U članku 29. stavku 1. podstavcima 1., 2. i 3. riječi »visoka stručna sprema« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij«. U podstavcima 4. i 5. riječi »viša stručna sprema« zamjenjuju se riječima »završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine«. Članak 14. Službenici koji nemaju srednju stručnu spremu koja je propisana za raspored na radno mjesto na kojemu su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Uredbe mogu nakon stupanja na snagu pravilnika iz članka 28. stavka 4. ove Uredbe i dalje obavljati poslove koji odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojemu su zatečeni ako na dan stupanja na snagu ove Uredbe imaju više od 20 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Članak 15. Osobama koje su stekle odgovarajući akademski ili stručnih naziv odnosno akademski stupanj prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbama članka 14. tog Zakona. Članak 16. Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 120-02/08-01/01 Urbroj: 5030106-08-3 Zagreb, 10. srpnja 2008.

Predsjednik dr. sc. Ivo Sanader, v. r.  

Copyright © Ante Borić