Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

Objavljeno u NN 13/08 od 01.02.2008.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 74. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005 i 107/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. siječnja 2008. godine donijela

 

UREDBU O DOPUNAMA UREDBE O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (»Narod­ne novine«, broj 77/2007) dodaje se članak 29.a koji glasi:

»Uvjeti za imenovanje rukovodećih državnih službenika u prijelaznom razdoblju Članak 29.a

Do stupanja na snagu posebnog zakona, kojim će se urediti plaće državnih službenika, uvjeti za imenovanje na radna mjesta tajnika ministarstva, ravnatelja u ministarstvu, zamjenika tajnika Vlade Republike Hrvatske, predstojnika ureda Vlade Republike Hrvatske, zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda te zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije su: sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, te ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu državnog tijela.”

Članak 2.

U Popisu radnih mjesta u državnoj službi, koji je sastavni dio Uredbe, u potkategoriji glavni rukovoditelj, razina potkategorije 1., naziv radnog mjesta »ravnatelj (direktor) u ministarstvu« zamjenjuje se nazivom »ravnatelj u ministarstvu«. U potkategoriji viši rukovoditelj, razina potkategorije 1., iza radnog mjesta »pomoćnik tajnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske« dodaje se radno mjesto »tajnik Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske«. U potkategoriji viši rukovoditelj, razina potkategorije 2., iza radnog mjesta »zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora« dodaje se radno mjesto »zamjenik tajnika Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske«. U potkategoriji glavni savjetnik, razina potkategorije 2., iza radnog mjesta »savjetnik potpredsjednika Hrvatskoga sabora« dodaje se radno mjesto »savjetnik predsjednika Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske«. U potkategoriji stručni suradnik, razina potkategorije 1., kod radnog mjesta »administrativni tajnik predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika i potpredsjednika Vlade, predsjednika i potpredsjednika Hrvatskoga sabora, predsjednika Ustavnog suda, predsjednika Vrhovnog suda«, na kraju teksta stavlja se zarez i dodaju riječi »predsjednika Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske«.

Članak 3.

Ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije te Tajništvo i uredi Vlade Republike Hrvatske dužni su, u roku 15 dana od stupanja na snagu ove Uredbe, u pravilnicima o unutarnjem redu utvrditi potrebna radna mjesta državnih službenika iz članka 151. stavka 1. Zakona o državnim službenicima te uvjete za raspored.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 120-02/08-01/01 Urbroj: 5030106-08-1 Zagreb, 24. siječnja 2008.

Predsjednik dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

Copyright © Ante Borić