Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Objavljeno u NN 77/07 od 25.07.2007.:

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 74. stavka 6. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005 i 142/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2007. godine donijela

 

UREDBU O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

1. DIO UVODNE ODREDBE  

Predmet Uredbe  

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se radna mjesta u državnoj službi unutar kategorija radnih mjesta rukovodećih državnih službenika, radnih mjesta viših državnih službenika i radnih mjesta nižih državnih službenika (klasifikacija radnih mjesta u državnoj službi).

Standardna mjerila za klasifikaciju radnih mjesta  

Članak 2.

Radna mjesta unutar svake kategorije državnih službenika klasificiraju se prema standardnim mjerilima za sva državna tijela.

Standardna mjerila iz stavka 1. ovog članka su:

– potrebno stručno znanje,

– složenost poslova,

– samostalnost u radu,

– stupanj suradnje s drugim državnim tijelima i komunikacije sa strankama,

– stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka.

Definicija standardnih mjerila  

Članak 3.

 

Potrebno stručno znanje obuhvaća stupanj obrazovanja, znanja, radnog iskustva, sposobnosti i vještina potrebnih za učinkovito obav­ljanje poslova određenoga radnog mjesta.

Složenost poslova odražava razinu složenosti zadataka koji se obavljaju u okviru radnog mjesta i složenost postupaka koji se u njihovu rješavanju primjenjuju, razinu traženog osobnog doprinosa državnog službenika te opseg poslova radnog mjesta.

Samostalnost u radu odražava opseg u kojem se zadaci obavljaju u skladu s općim ili specifičnim smjernicama i uputama nadređenih te opseg nadzora nadređenih potreban u obavljanju poslova određenoga radnog mjesta.

Stupanj suradnje s drugim državnim tijelima i komunikacije sa strankama odražava vrstu i učestalost kontakata koji se ostvaruju prilikom obavljanja poslova određenoga radnog mjesta te njihov značaj za rad državnog tijela.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka izražava opseg u kojem poslovi koji se obavljaju u okviru radnog mjesta imaju utjecaj na provedbu programskih ciljeva državnog tijela, uključujući odgovornost za obavljanje vlastitih zadataka i odgovornost vezanu uz određivanje zadataka drugim državnim službenicima te provođenje nadzora nad njihovom provedbom.

Objašnjenje uvjeta potrebnoga stručnog znanja za raspored na radno mjesto  

Članak 4.  

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u smislu ove Ured­be je radno iskustvo ostvareno u državnoj službi ili u radnom odnosu izvan državne službe u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima za sve kategorije i potkategorije radnih mjesta državnih službenika utvrđeno je odred­bama ove Uredbe ili uredbom kojom se uređuje napredovanje u državnoj službi, ako posebnim propisima za pojedina radna mjesta nije drukčije određeno.

Program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih državnih službenika u smislu ove Uredbe je odgovarajući program završen u skladu s Uredbom o oblicima, načinu i uvjetima izobrazbe državnih službenika (»Narodne novine« br. 10/07.) u ustrojstvenoj jedinici za stručno usavršavanje i osposobljavanje državnih službenika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela smatraju se osobito: sudjelovanje u izradi i provedbi strategija i projekata iz djelokruga državnog tijela, sudjelovanje u izradi zakona i drugih propisa, višegodišnje izvrsno rješavanje predmeta iz djelokruga državnog tijela, uspješno upravljanje upravnom organizacijom ili ustrojstvenom jedinicom državnog tijela, objavljeni znanstveni ili stručni radovi u području državne ili javne uprave ili području povezanom s djelokrugom državnog tijela, status predavača, mentora i trenera u skladu s propisima o državnim službenicima i sl.

2. DIO RADNA MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI  

Kategorije radnih mjesta  

Članak 5.  

Klasifikacija radnih mjesta u državnoj službi osigurava izvršenje upravljačkih i izvršnih poslova kroz sljedeće kategorije:

a) radna mjesta rukovodećih državnih službenika,

b) radna mjesta viših državnih službenika i

c) radna mjesta nižih državnih službenika.

Kategorija radnih mjesta rukovodećih državnih službenika  

Članak 6.  

U kategoriji radnih mjesta rukovodećih državnih službenika su radna mjesta koja uključuju ovlaštenja i odgovornosti vezane za upravljanje državnim tijelom, upravnim organizacijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u sastavu državnih tijela, kreiranje strategija i programa iz nadležnosti državnog tijela te koordinaciju izrade zakona i drugih propisa.

Radna mjesta unutar kategorije rukovodećih državnih službenika klasificirana su u skladu sa ispunjenjem razine standardnih mjerila iz članka 2. ove Uredbe (od srednje, više, visoke do vrlo visoke razine) u četiri potkategorije uz naznaku razine potkategorije, i to:

1. glavni rukovoditelj

2. viši rukovoditelj

3. rukovoditelj

4. niži rukovoditelj.

Glavni rukovoditelj  

Članak 7.  

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji glavnog rukovoditelja su:

Stručno znanje: visoka stručna sprema, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, završen program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih državnih službenika te istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, a osobito uspješno upravljanje upravnom organizacijom ili ustrojstvenom jedinicom državnog tijela.

Stupanj složenosti posla koji uključuje doprinos razvoju novih koncepata, rješavanje strateških zadaća te planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova.

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanim uz utvrđenu politiku državnog tijela.

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za zadatke i odluke sa znatnim učinkom na određivanje politike i njenu pro­vedbu, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost.

Stalna stručna komunikacija unutar i izvan državnog tijela od utjecaja na provedbu programa državnog tijela.

Viši rukovoditelj  

Članak 8.  

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg rukovoditelja su:

Stručno znanje: visoka stručna sprema, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, završen program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih državnih službenika te istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela.

Stupanj složenosti posla koji uključuje sudjelovanje u stvaranju novih koncepata te rješavanju strateški značajnih zadaća.

Stupanj samostalnosti koji uključuje rad i odlučivanje ograničene samo općim smjernicama i uputama rukovoditelja koji se nalaze na neposredno višem hijerarhijskom položaju.

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za zadatke i odluke vezane uz ustrojstvene jedinice kojima rukovode te izravnu odgovornost za rukovođenje njima.

Redovne stručne komunikacija koje uključuju kontakte unutar i izvan državnog tijela s povremenim doprinosom provedbi programa državnog tijela.

Rukovoditelj  

Članak 9.  

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji rukovoditelja su:

Stručno znanje: visoka stručna sprema, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te završen program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih državnih službenika.

Stupanj složenosti posla koji uključuje pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene novih mjera te smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća.

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema.

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika te odgovornost za rukovođenje odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama.

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kon­takte unutar i izvan državnog tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija.

Niži rukovoditelj  

Članak 10.  

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji nižeg rukovoditelja su:

Stručno znanje za radna mjesta 1. i 2. razine potkategorije: visoka stručna sprema, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; za radna mjesta kapetan ispostave lučke kapetanije II, kapetan kapetanije II, predstojnik carinske ispostave III i voditelj carinskog odjeljka I: viša stručna sprema i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Stručno znanje za radna mjesta 3. razine potkategorije: stupanj prvostupnika ili stručnog prvostupnika, viša/srednja stručna sprema, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Stupanj složenosti posla koji uključuje potporu državnim službenicima u rješavanju složenih zadaća.

Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema.

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za rukovođenje odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama.

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kon­takte unutar i izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Kategorija radnih mjesta viših državnih službenika  

Članak 11.  

U kategoriji radnih mjesta viših državnih službenika su radna mjesta koja uključuju izradu i provedbu strategija i programa, zakona i drugih propisa, inspekcijske poslove, poslove unutarnjeg nadzora i revizije te rješavanje upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti državnih tijela.

Radna mjesta unutar kategorije viših državnih službenika klasificirana su u skladu sa ispunjenjem razine standardnih mjerila iz članka 2. ove Uredbe (od srednje, više do visoke razine) u pet pot­kategorija, i to:

1. glavni savjetnik

2. viši savjetnik – specijalist

3. viši savjetnik

4. savjetnik

5. viši stručni suradnik.

Glavni savjetnik  

Članak 12.  

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji glavnog savjetnika su:

Stručno znanje: visoka stručna sprema, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, a osobito sudjelovanje u izradi i provedbi strategija i projekata iz djelokruga državnog tijela, sudjelovanje u izradi zakona, objavljeni znanstveni ili stručni radovi u području državne ili javne uprave ili području povezanom s djelokrugom državnog tijela.

Stupanj složenosti posla koji uključuje složene zadatke izrada i provedba strategija, programa, zakona i drugih propisa te pružanja savjeta i stručne pomoći državnim službenicima i državnim dužnosnicima u poslovima iz djelokruga državnog tijela.

Stupanj samostalnosti koji uključuje rad u skladu s općim uputama rukovodećeg službenika.

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika te donošenja odluka od utjecaja za rad državnog tijela.

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje stalne kontakte unutar i izvan državnog tijela u svrhu pružanja savjeta i pomoći u rješavanju pitanja iz djelokruga jednog ili više državnih tijela.

Viši savjetnik – specijalist  

Članak 13.  

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg savjetnika – specijaliste su:

Stručno znanje: visoka stručna sprema, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri na najsloženijim poslovima iz odgovarajućega upravnog područja te istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela.

Stupanj složenosti posla koji uključuje složene zadatke izrada i provedbe strategija, programa, zakona i drugih propisa te pružanja savjeta i stručne pomoći državnim službenicima u poslovima iz određenog (upravnog) područja iz djelokruga državnog tijela.

Stupanj samostalnosti koji uključuje rad u skladu s općim i specifičnim uputama rukovodećeg službenika.

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika te donošenja odluka od značaja za (upravno) područje iz djelokruga držav­nog tijela.

Stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje stalne kontakte unutar i izvan državnog tijela u svrhu pružanja savjeta.

Viši savjetnik  

Članak 14.  

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višega savjetnika su:

Stručno znanje: visoka stručna sprema, najmanje četiri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine rješavanja na najsloženijim poslovima iz odgovarajućeg upravnog područja (za radna mjesta 1. razine potkategorije), odnosno visoka stručna sprema, najmanje četiri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (za radna mjesta 2. razine potkategorije).

Stupanj složenosti koji uključuje izradu normativnih tekstova, te rješavanje složenijih problema i zadataka.

Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika.

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika te proved­be odluka iz odgovarajućeg (upravnog) područja.

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar državnog tijela i izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija.

Savjetnik  

Članak 15.  

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji savjetnika su:

Stručno znanje: visoka stručna sprema, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi normativnih tekstova, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika.

Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika.

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika i provedbu pojedinačnih odluka.

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar državnog tijela i izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Viši stručni suradnik  

Članak 16.  

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višega stručnog suradnika su:

Stručno znanje: visoka stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili stupanj prvostupnika ili stručnog prvostupnika i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije poslove unutar državnog tijela.

Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu utvrđene metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika.

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Kategorija radnih mjesta nižih državnih službenika  

Članak 17.  

U kategoriji radnih mjesta nižih državnih službenika su radna mjesta koja obuhvaćaju izvršavanje uobičajenih upravnih i stručnih zadataka u državnim tijelima.

Radna mjesta unutar kategorije nižih državnih službenika klasificirana su u skladu sa ispunjenjem razine standardnih mjerila iz članka 2. ove Uredbe (od niske, niže do srednje razine) u tri potkategorije i to:

1. stručni suradnik

2. viši referent

3. referent.

Stručni suradnik  

Članak 18.  

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji stručnog suradnika su:

Stručno znanje: stupanj prvostupnika ili stručnog prvostupnika i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili viša stručna sprema, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; za radno mjesto administrativni tajnik dužnosnika: najmanje srednja stručna sprema i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; za radno mjesto carinik II i poreznik II: viša stručna sprema i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s međusobno povezanim različitim zadaćama u čijem rješavanju se primjenjuju utvrđene metode rada, postupci ili stručne tehnike.

Stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za ispravnu primjenu specificirane metodologije rada, postupaka i stručnih teh­nika.

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte uglav­nom unutar državnog tijela, a povremeno i izvan državnog tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija.

Viši referent  

Članak 19.  

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg referenta su:

Stručno znanje: viša stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili srednja stručna sprema, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; za radno mjesto carinik III i poreznik III: srednja stručna sprema i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Stupanj složenosti koji uključuje izričito određene i rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu utvrđene metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika.

Stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih rutinskih problema.

Stupanj odgovornosti koji uključuje pravilnu primjenu utvrđene metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika.

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih ustrojstvenih jedinica, a povremeno i izvan državnog tijela, ukoliko je potrebno prikupiti ili razmijeniti podatke.

Referent  

Članak 20.  

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji referenta su:

Stručno znanje: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne rutinske poslove.

Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu utvrđene metodologije rada i postupaka.

Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih ustrojstvenih jedinica državnog tijela.

Posebne odredbe za državne službenike u pravosudnim tijelima  

Članak 21.  

Radna mjesta državnih službenika u pravosudnim tijelima klasificiraju se u kategorije, potkategorije i razine potkategorija odgovarajućom primjenom standardnih mjerila utvrđenih ovom Uredbom i mjerilima utvrđenim posebnim propisima.

Posebne odredbe za državne službenike koji obavljaju inspekcijske poslove  

Članak 22.  

Radna mjesta državnih službenika koji obavljaju inspekcijske poslove klasificiraju se u kategorije, potkategorije i razine potkategorija odgovarajućom primjenom standardnih mjerila utvrđenih ovom Uredbom i mjerilima utvrđenim posebnim propisima.

Posebne odredbe za službenike u Ustavnom sudu Republike Hrvatske  

Članak 23.  

Radna mjesta službenika u Ustavnom sudu Republike Hrvatske klasificiraju se u kategorije, potkategorije i razine potkategorija odgovarajućom primjenom standardnih mjerila utvrđenih ovom Uredbom te mjerila utvrđenih Poslovnikom Ustavnog suda i na temelju njega donesenim općim aktima Ustavnog suda.

Ograničenja broja radnih mjesta  

Članak 24.  

Radna mjesta glavnog savjetnika i glavnog inspektora, u pot­kategoriji glavnog savjetnika, mogu se utvrditi samo u sjedištu središnjih tijela državne uprave i to po jedno radno mjesto glavnog savjetnika, odnosno glavnog inspektora u pojedinom upravnom području iz djelokruga tijela.

Radna mjesta višeg savjetnika-specijaliste i višeg inspektora--specijaliste, u potkategoriji višeg savjetnika-specijaliste, mogu se utvrditi samo u sjedištu središnjih tijela državne uprave.

Iznimno, uz prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, radna mjesta iz stavka 2. ovoga članka mogu se utvrditi i izvan sjedišta središnjih tijela državne uprave.

Popis radnih mjesta  

Članak 25.  

Radna mjesta u državnoj službi klasificirana su u odgovarajuće kategorije i potkategorije, s naznakom razine potkategorije, u Popisu radnih mjesta u državnoj službi odgovarajućom primjenom standardnih mjerila iz članaka 6. do 22. ove Uredbe.

Popis radnih mjesta u državnoj službi sastavni je dio ove Uredbe.

Radna mjesta koja su u Popisu radnih mjesta u državnoj službi označena brojevima I – III utvrdit će se u pravilnicima o unutarnjem redu državnih tijela na način propisan Pravilnikom o jedinstvenim standardima i mjerilima za određivanje naziva i opisa radnih mjesta u državnoj službi.

Radna mjesta predstojnika ureda Vlade I i II te zamjenika predstojnika ureda Vlade I i II utvrdit će se odlukom Vlade.

Radna mjesta pomoćnika predstojnika i voditelja ispostave ureda državne uprave u županiji I i II utvrdit će se odlukom Vlade, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Postupak preispitivanja primjene standardnih mjerila  

Članak 26.  

Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose, odnosno središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa, u postupku davanja prethodne suglasnosti na pravilnike o unutarnjem redu temeljem Zakona o državnim službenicima preispitat će da li su državna tijela pri utvrđivanju radnih mjesta primjenjivala standardna mjerila propisana ovom Uredbom za kategorije i potkategorije radnih mjesta u državnoj službi.

Vježbenici  

Članak 27.  

Osobe koje se primaju u državnu službu bez radnog iskustva, raspoređuju se u svojstvu vježbenika na odgovarajuće radno mjesto, i to:

– vježbenici visoke stručne spreme – na radno mjesto višeg stručnog suradnika;

– vježbenici stručne spreme prvostupnika ili stručnog prvo­stupnika – na radno mjesto stručnog suradnika,

– vježbenici više stručne spreme – na radno mjesto višeg referenta;

– vježbenici srednje stručne spreme – na radno mjesto referenta.

Sudački vježbenici raspoređuju se u skladu s posebnim propisima.

3. DIO PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Rok za usklađivanje i donošenje pravilnika o unutarnjem redu  

Članak 28.  

Najkasnije do 1. ožujka 2008. godine državna tijela provest će analizu poslova radnih mjesta i izraditi pravilnike o unutarnjem redu s novim opisima radnih mjesta sukladno ovoj Uredbi i Pravilniku o jedinstvenim standardima i mjerilima za određivanje naziva i opisa radnih mjesta u državnoj službi.

U analizi poslova radnih mjesta obvezno je sudjelovanje držav­nog službenika koji je završio edukaciju za analizu poslova (analitičar poslova).

Ako državno tijelo nema službenika koji je završio edukaciju za analizu poslova, središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose uputit će u to tijelo, radi analize poslova, nekog od službenika s liste analitičara poslova.

Pravilnici o unutarnjem redu svih državnih tijela, usklađeni s odredbama ove Uredbe, stupaju na snagu danom stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće državnih službenika.

Raspored državnih službenika u prijelaznom razdoblju  

Članak 29.  

Do stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće državnih službenika raspored državnih službenika na radna mjesta obavljat će se u skladu s važećim pravilnicima o unutarnjem redu i Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – isp., 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, – isp., 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – isp., 66/2005 i 131/2005) na način da su:

– uvjeti za višega upravnog savjetnika, višeg inspektora, višega stručnog savjetnika i višega informatičkog savjetnika: visoka stručna sprema, najmanje četiri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– uvjeti za upravnog savjetnika, inspektora, stručnog savjetnika i informatičkog savjetnika: visoka stručna sprema, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– uvjeti za samostalnoga upravnog referenta, stručnog suradnika i informatičkog suradnika: visoka stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– uvjeti za inspektora II vrste: viša stručna sprema, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– uvjeti za višega upravnog referenta, višega stručnog referenta i višega informatičkog referenta: viša stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– uvjeti za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta, administrativnog tajnika, daktilografa, ekonoma i računovodstvenog referenta: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Državni službenici s radnim iskustvom na poslovima upravljanja  

Članak 30.  

Državni službenici koji će na dan stupanja na snagu ove Ured­be imati najmanje šest godina radnog iskustva u državnoj službi, od čega najmanje tri godine na radnom mjestu načelnika odjela ili višem, kod rasporeda na radna mjesta iz potkategorija glavnog rukovoditelja, višeg rukovoditelja ili rukovoditelja, nisu u obvezi završavanja programa usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih državnih službenika.

Rok za završavanje programa usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih državnih službenika  

Članak 31.  

Na radna mjesta rukovodećih državnih službenika mogu se do 31. prosinca 2008. godine rasporediti i državni službenici koji nemaju završen program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih državnih službenika, uz uvjet da potrebni program usavršavanja završe u roku od jedne godine od dana kada su započeli s njegovim pohađanjem u skladu s općim godišnjim provedbenim planom izobrazbe državnih službenika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Ako državni službenici iz stavka 1. ovoga članka ne završe program usavršavanja u propisanom roku, rasporedit će se na drugo radno mjesto za koje ispunjavaju uvjete.

Analitička procjena radnih mjesta  

Članak 32.  

Nakon stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu državnih tijela usklađenih s odredbama ove Uredbe provest će se analitička procjena radnih mjesta u državnoj službi.

Analitičku procjenu iz stavka 1. ovog članka provest će stručno povjerenstvo sastavljeno od predstavnika više državnih tijela, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Na temelju rezultata analitičke procjene povjerenstvo će predložiti Vladi novu klasifikaciju radnih mjesta u potkategorije i razine potkategorije sukladno standardnim mjerilima iz ove Uredbe (usklađivanje Popisa radnih mjesta u državnoj službi).

Vlada Republike Hrvatske uskladit će Popis radnih mjesta u državnoj službi s rezultatima analitičke procjene radnih mjesta najkasnije do 31. prosinca 2008. godine.

Stupanje na snagu  

Članak 33.  

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/07-01/05

Urbroj: 5030109-07-1

Zagreb, 19. srpnja 2007.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.  

 

POPIS RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

 

Potkategorija – glavni rukovoditelj

Razina potkategorije

predstojnik ureda Vlade I

1.

zamjenik tajnika Vlade

zastupnik Vlade Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

tajnik ministarstva

ravnatelj (direktor) u ministarstvu

zamjenik državnog tajnika središnjega državnog ureda

zamjenik ravnatelja državne upravne organizacije

zamjenik glavnog inspektora Državnog inspektorata

 

 

Potkategorija – viši rukovoditelj

 

predstojnik ureda Vlade II

1.

zamjenik zastupnika Vlade Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

 

pomoćnik ravnatelja državne upravne organizacije

 

pomoćnik glavnog inspektora Državnog inspektorata

 

pomoćnik ravnatelja upravne organizacije (Porezna uprava, Carinska uprava, Financijska policija, Devizni inspektorat)

 

zamjenik predstojnika ureda Vlade I

 

pomoćnik tajnika Vlade

 

predstojnik ureda državne uprave u županiji

 

predstojnik Ureda predsjednika Ustavnog suda RH

 

predstojnik Ureda predsjednika Vrhovnog suda RH

 

predstojnik Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora

 

pomoćnik tajnika Hrvatskoga sabora

 

pomoćnik tajnika Ureda predsjednika RH

 

predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca

 

pročelnik područnog ureda Porezne uprave I

 

pročelnik carinarnice I

 

načelnik samostalne sektora/službe

 

načelnik sektora/službe

 

 

 

voditelj ureda ili službe u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

2.

zamjenik predstojnika ureda Vlade II

 

zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora

 

tajnik Državnog odvjetništva RH

 

pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca

 

načelnik postaje Financijske policije

 

pročelnik područnog ureda Porezne uprave II

 

pomoćnik pročelnika područnog ureda Porezne uprave I

 

pročelnik carinarnice II

 

pomoćnik pročelnika carinarnice I

 

načelnik odjela u središnjem tijelu državne uprave – u sjedištu

 

načelnik odjela inspekcijskih poslova

 

tajnik kabineta ministra

 

pročelnik područne jedinice inspekcijskih poslova I

 

načelnik uprave za obranu

 

upravitelj kaznionice

 

upravitelj zatvora

 

upravitelj odgojnog zavoda

 

lučki kapetan I

 

 

 

Potkategorija – rukovoditelj

 

zamjenik predstojnika ureda državne uprave u županiji

1.

tajnik kabineta državnog tajnika središnjega držav­nog ureda

 

tajnik kabineta ravnatelja državne upravne organizacije/glavnog inspektora Državnog inspektorata

 

pomoćnik predstojnika ureda državne uprave u županiji I

 

pročelnik područnog ureda Porezne uprave III

 

pročelnik carinarnice III

 

pomoćnik pročelnika područnog ureda Porezne uprave II

 

pomoćnik pročelnika carinarnice II

 

voditelj ispostave Porezne uprave I

 

predstojnik carinske ispostave I

 

glavni konzervator

 

pročelnik Konzervatorskog odjela

 

zamjenik glavnoga vatrogasnog zapovjednika

 

zamjenik zapovjednika civilne zaštite RH

 

zamjenik glavnog nadzornika sustava 112

 

lučki kapetan II

 

kapetan kapetanije I

 

voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, nadzor i upravljanje pomorskim prometom

 

pomoćnik upravitelja kaznionice

 

pomoćnik upravitelja zatvora

 

pročelnik područnog ureda za katastar

 

pomoćnik upravitelja odgojnog zavoda

 

 

 

načelnik odjela – ostali

2.

voditelj ispostave Porezne uprave II

pomoćnik pročelnika područnog ureda Porezne uprave III

 

pomoćnik pročelnika carinarnice III

 

predstojnik carinske ispostave II

 

pomoćnik predstojnika ureda državne uprave u županiji II

 

pročelnik područne jedinice inspekcijskih poslova II

 

pomoćnik glavnoga vatrogasnog zapovjednika

 

pomoćnik glavnog nadzornika sustava 112

 

načelnik Centra za obuku i specijalističko usavršavanje (Državna uprava za zaštitu i spašavanje – u daljnjem tekstu: DUZS)

 

upravitelj Centra za izobrazbu službenika zatvorskog sustava

 

načelnik Centra za razvoj i ispitivanje tehnike (DUZS)

 

pročelnik područnog ureda I (DUZS)

 

zamjenik načelnika uprave za obranu

 

načelnik Vatrogasne škole

 

tajnik Upravnog suda RH

 

tajnik Visokoga prekršajnog suda RH

 

tajnik Visokoga trgovačkog suda RH

 

tajnik Ureda pučkog pravobranitelja

 

predstojnik ureda za obranu

 

predsjednik novačkog povjerenstva

 

voditelj odsjeka inspekcijskih poslova I

 

 

 

Potkategorija – niži rukovoditelj

 

voditelj odsjeka – ostali

1.

pročelnik područnog ureda II u DUZS

 

kapetan ispostave lučke kapetanije I

 

glavni istražitelj (zračni promet)

 

voditelj ispostave ureda državne uprave u županiji I

 

 

 

voditelj ispostave/pododsjeka (VSS)

2.

voditelj ispostave ureda državne uprave u županiji II

 

zapovjednik državne intervencijske postrojbe u DUZS

 

tajnik suda – ostali

 

predstojnik carinske ispostave III

 

voditelj carinskog odjeljka I

 

kapetan ispostave lučke kapetanije II

 

kapetan kapetanije II

 

voditelj gradskog centra 112

 

zapovjednik straže Hrvatskoga sabora

 

 

 

voditelj pododsjeka/odjeljka – ostali

3.

šef Službe administrativnih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova (stručna služba Vlade)

 

zamjenik šefa Službe administrativnih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova (stručna služba Vlade)

 

voditelj matičnog ureda

 

voditelj niže ustrojstvene jedinice u pravosudnim tijelima

 

kapetan ispostave lučke kapetanije III

 

zapovjednik broda

 

zamjenik zapovjednika straže Hrvatskoga sabora

 

voditelj carinskog odjeljka II

 

voditelj smjene carinske ispostave I i II

 

voditelj smjene carinske ispostave III

 

voditelj smjene carinskog odjeljka

 

 

 

Potkategorija – glavni savjetnik

 

glavni savjetnik

1.

savjetnik predsjednika Vlade

 

savjetnik predsjednika Hrvatskoga sabora

 

glavni inspektor

 

profesionalni diplomat – veleposlanik

 

viši sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH

 

 

 

savjetnik potpredsjednika Vlade

2.

sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH

 

savjetnik ministra

 

savjetnik u Uredu za zakonodavstvo I

 

glasnogovornik u središnjim državnim tijelima – u sjedištu

 

savjetnik potpredsjednika Hrvatskoga sabora

 

savjetnik pučkog pravobranitelja

 

profesionalni diplomat – opunomoćeni ministar

 

viši savjetnik u Državnom odvjetništvu RH

 

 

 

Potkategorija – viši savjetnik – specijalist

 

viši savjetnik – specijalist I

1.

viši inspektor – specijalist

 

savjetnik u Uredu za zakonodavstvo II

 

savjetnik zastupnika Vlade pred Europskim sudom za ljudska prava

 

viši savjetnik – tajnik radnog tijela Hrvatskog sabora

 

viši sudski savjetnik (Upravni sud, Visoki trgovački sud i Visoki prekršajni sud)

 

savjetnik u Uredu pučkog pravobranitelja

 

savjetnik u Državnom odvjetništvu RH

 

profesionalni diplomat – ministar savjetnik

 

glasnogovornik – ostali

 

 

 

sudski savjetnik (Upravni sud, Visoki prekršajni sud, Visoki trgovački sud)

2.

savjetnik I u Tajništvu Vlade

 

viši sudski savjetnik u županijskom sudu

 

viši savjetnik u županijskom državnom odvjetništvu

 

viši savjetnik – specijalist II (najsloženiji poslovi: rješavanja u II-stupanjskom upravnom postupku, izrade pravnih propisa, upravnog nadzora, poslova koordinacije unutarnje financijske kontrole i revizije, specijaliziranih ekonomsko-financijskih poslova, informatičkih poslova)

 

viši inspektor I

 

viši unutarnji revizor

 

viši kontrolor plovidbenosti zrakoplova

 

profesionalni diplomat – diplomatski savjetnik

 

 

 

Potkategorija – viši savjetnik

 

viši savjetnik I (najsloženiji poslovi rješavanja u I-stupanjskom upravnom postupku)

1.

savjetnik u Tajništvu Vlade i uredima Vlade

 

liječnik specijalist u kaznenom tijelu

 

glavni nadzornik pravosudne policije

 

viši inspektor II

 

savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

 

savjetnik u Uredu predsjednika

 

viši sudski savjetnici (trgovački, općinski i prekršajni sudovi)

 

viši savjetnik u općinskom državnom odvjetništvu

 

kontrolor plovidbenosti zrakoplova

 

samostalni nadzornik u DUZS

 

unutarnji revizor

 

nadzornik za unutarnje poslove (MUP)

 

projektant policijske tehnike

 

profesionalni diplomat – I tajnik

 

 

 

viši savjetnik II (ostali poslovi)

2.

profesionalni diplomat – II tajnik

 

sudski savjetnik – ostali

 

savjetnik u državnom odvjetništvu – ostali

 

liječnik u kaznenom tijelu

 

veterinar u kaznenom tijelu

 

viši samostalni nadzornik pravosudne policije

 

viši školski nadzornik

 

oblasni sinoptičar I

 

nastavnik srednje policijske škole

 

inspektor

 

poreznik I

 

carinik I

 

zrakoplovno-tehnički specijalist

 

koordinator slotova

 

 

 

Potkategorija – savjetnik

 

savjetnik

1.

profesionalni diplomat – III tajnik

 

stručni suradnik u sudu

 

stručni suradnik u državnom odvjetništvu

 

samostalni nadzornik pravosudne policije

 

školski nadzornik

 

oblasni sinoptičar II

 

pomoćni unutarnji revizor

 

 

 

Potkategorija – viši stručni suradnik

 

viši stručni suradnik

1.

profesionalni diplomat – attache

 

ovlašteni zemljišnoknjižni referent I

 

viši nadzornik pravosudne policije

 

 

 

Potkategorija – stručni suradnik

 

stručni suradnik

1.

inspektor II

 

carinik II

 

poreznik II

 

ovlašteni zemljišnoknjižni referent II

 

administrativni tajnik predsjednika RH, predsjednika i potpredsjednika Vlade, predsjednika i potpredsjednika Hrvatskoga sabora, predsjednika Ustavnog suda, predsjednika Vrhovnog suda

 

viši policijski tehničar

 

nadzornik u Sustavu 112 (DUZS)

 

nadzornik pravosudne policije

 

viši operater u Državnom centru 112 (DUZS)

 

viši tehničar (DUZS)

 

 

 

Potkategorija – viši referent

 

viši referent

1.

inspektor III

 

viši matičar

 

administrativni tajnik dužnosnika – ostali

 

administrativni tajnik glavnih rukovoditelja

 

carinik III

 

poreznik III

 

viši sudski referent

 

voditelj smjene

 

stariji pravosudni policajac

 

glavni dežurni službenik u otvorenoj kaznionici

 

stražar (straža Hrvatskoga sabora)

 

referent (dvorana Hrvatskoga sabora)

 

policijski tehničar

 

operater – analitičar

 

tehničar/instruktor/ispitivač tehnike u DUZS

 

ovlašteni geodetski referent

 

ovlašteni katastarski referent

 

 

 

Potkategorija – referent

 

referent

1.

matičar

 

sudski referent

 

administrativni tajnik

 

pravosudni policajac

 

pomoćni dežurni u otvorenoj kaznionici

 

pomoćni odgajatelj u odgojnom zavodu

 

strukovni učitelj u kaznenom tijelu

 

medicinski tehničar u kaznenom tijelu

 

veterinarski tehničar u kaznenom tijelu

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić