Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 75/2021 (2.7.2021.), Pravilnik o obavještavanju poznatih vjerovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

1423

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (»Narodne novine«, broj 146/20.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O OBAVJEŠTAVANJU POZNATIH VJEROVNIKA

Opća odredba

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i obrazac Obavijesti o otvaranju postupka prisilne likvidacije (u daljnjem tekstu: Obavijest) koju je likvidator dužan uputiti svim poznatim vjerovnicima koji svoje prebivalište, boravište ili sjedište imaju u drugim državama Europskog gospodarskog prostora.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na kreditne institucije kojima je Republika Hrvatska matična država članica i koje, u trenutku pokretanja postupka prisilne likvidacije, imaju podružnice u drugim državama drugim državama Europskog gospodarskog prostora.

Sadržaj obavijesti

Članak 2.

(1) Obavijest iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika kojom likvidator obavještava pojedinačno poznate vjerovnike iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika mora obavezno sadržavati sljedeće informacije:

1. odluku o otvaranju postupka prisilne likvidacije nad kreditnom institucijom

2. poziv vjerovniku da prijavi svoje tražbine likvidatoru (uključujući adresu za prijavu)

3. sadržaj prijave

4. isprave koje vjerovnik mora priložiti uz prijavu svoje tražbine

5. rokove koje vjerovnik mora poštivati, a koji se odnose na prijavu tražbine te posljedice propuštanja tih rokova

6. postupak i daljnje mjere koje su propisane vezano uz prijavu tražbina i postupak prisilne likvidacije.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti sastavljena na službenom jeziku odnosno službenim jezicima država Europskog gospodarskog prostora u kojoj vjerovnik odnosno vjerovnici ima(ju) svoje prebivalište, boravište ili sjedište.

Privilegirani i stvarnopravnim sredstvima osiguranja osigurani vjerovnici

Članak 3.

Ako likvidator Obavijest iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika upućuje pojedinačno poznatim vjerovnicima iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika koji se na temelju Zakona smatraju privilegiranim vjerovnicima ili stvarnopravnim sredstvima osiguranja osiguranim vjerovnicima, tada je likvidator obavezan naznačiti da isti popunjavaju obrazac u dijelu obavijest o razlučnom odnosno izlučnom pravu.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/33 Urbroj: 514-04-01-02-01/03-21-02

Zagreb, 29. lipnja 2021.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

PRILOG 1.

OBAVIJEST O OTVARANJU POSTUPKA PRISILNE LIKVIDACIJE

>> Poziv za prijavu i obrazloženje tražbine. Poštivati rokove! <<

Sukladno članku 58. stavku 1. Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (»Narodne novine«, broj 146/20.; u daljnjem tekstu: Zakon) obavještavamo vjerovnika __________________ da je nad kreditnom institucijom __________________ Rješenjem o otvaranju postupka prisilne likvidacije Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj __________________ od dana __________________ otvoren postupak prisilne likvidacije.

Ovom obavijesti pozivamo vjerovnika _______________________ da prijavi svoju tražbinu, kao i obrazloženje tražbine prisilnom likvidatoru na adresu: prisilni likvidator __________________ __________.

Rok za prijavu tražbine je 60 dana od dana objave rješenja o otvaranju postupka prisilne likvidacije odnosno do dana ______ ____________.

Uz prijavu tražbine potrebno je priložiti sljedeće isprave:

1) dokaz o pravnoj osnovi odnosno postojanju svake pojedine tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi, račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

2) dokaz o raspolaganju ovršnom ispravom.

U slučaju propuštanja roka za prijavu tražbine nije moguća nak­nadna prijava te nije moguće tražiti povrat u prijašnje stanje, a kako je propisano člankom 9. stavkom 7. Zakona.

Postupanje i daljnje mjere

Po zaprimanju prijave tražbine prisilni likvidator će ispitati tražbinu.

Tražbine prijavljene u propisanom roku smatrat će se utvrđenim ako ih prizna likvidator i ne ospori drugi vjerovnik odnosno ako izjavljeno osporavanje bude otklonjeno.

Sud će na ispitnom ročištu donijeti rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama. Tim rješenjem sud će odlučiti i o eventualnom upućivanju na parnični postupak radi utvrđivanja odnosno osporavanja određenih tražbina. Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama objaviti će se na internetskoj stranici e-Oglasna ploča Trgovačkog suda u Zagrebu. Protiv tog rješenja pravo na žalbu imat će svaki vjerovnik u dijelu koji se tiče njegove prijavljene tražbine odnosno tražbine koju je osporio likvidator.

Vjerovnici koji imaju razlučna i/ ili izlučna prava dužni su dostaviti obavijest o razlučnom pravu odnosno obavijest o izlučnom pravu na adresu likvidatora: _________________.

Vjerovnik svoju tražbinu može prijaviti na službenom jeziku odnosno jednom od službenih jezika države članice u kojoj ima prebivalište, boravište ili sjedište pod uvjetom da prijava njegove tražbine i njezino obrazloženje nosi naslov »Prijava i obrazloženje tražbine« na hrvatskom jeziku.

Poziv za prijavu i obrazloženje tražbine.

Prisilni likvidator _________________________

Adresa _________________________________

Poslovni broj spisa ________________________

I. PRIJAVA I OBRAZLOŽENJE TRAŽBINE U POSTUPKU PRISILNE LIKVIDACIJE

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv ____________________________

__________________________________________________

OIB _______________________________________________

Adresa/sjedište

__________________________________________________

PODACI O DUŽNIKU:

Naziv kreditne institucije _______________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

OIB _______________________________________________

Adresa/sjedište

__________________________________________________

__________________________________________________

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

____________________________________________________________________________________________________

Iznos tražbine __________________________________ (kn)

Dokaz o postojanju svake pojedine tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga) _________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _________ ________________ (kn)

Naziv ovršne isprave __________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

II. OBAVIJEST O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava __________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo (predmet razlučnog prava) _____________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom _______________ ___________ (kn)

Ako razlučni vjerovnik koji je i osobni vjerovnik dužnika prijavljuje i tražbinu kao stečajni vjerovnik dužan je naznačiti dio imovine stečajnoga dužnika na koji se odnosi njegovo razlučno pravo i iznos do kojega njegova tražbina predvidivo neće biti namirena tim razlučnim pravom.

III. OBAVIJEST O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava ___________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Predmet izlučnog prava ________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Naznaka postojanja prava iz članka 148. Stečajnog zakona ______

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Napomena: Zahtjev likvidatora za ovjereni prijevod na hrvatski jezik: DA/NE (zaokružuje likvidator)

 

Mjesto i datum

Potpis vjerovnika

________________________

____________________

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić