Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 75/2021 (2.7.2021.), Pravilnik o utvrđivanju liste likvidatora

Ministarstvo financija

1419

Na temelju članka 14. stavka 6. Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija (»Narodne novine«, broj 146/20.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU LISTE LIKVIDATORA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet i područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za upis na listu likvidatora, postupak za upis na listu likvidatora i brisanje s liste likvidatora, podaci koji se upisuju na listu likvidatora te sadržaj, način vođenja i objave liste likvidatora.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju isto značenje kao u Zakonu o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija.

II. LISTA LIKVIDATORA

Utvrđivanje i dopuna liste likvidatora

Članak 2.

(1) Listu likvidatora utvrđuje nadzorno likvidacijsko tijelo sukladno ovom Pravilniku.

(2) Nadzorno likvidacijsko tijelo dužno je voditi i redovito ažurirati listu likvidatora.

(3) Lista likvidatora objavljuje se na internetskim stranicama nadzornog likvidacijskog tijela te na internetskoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Lista likvidatora

Članak 3.

Na listu likvidatora može biti upisana osoba za koju se u postupku upisa na listu likvidatora utvrdi da ima:

1. poslovnu sposobnost

2. odgovarajuća stručna znanja, sposobnosti i iskustvo

3. sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike

4. dobar ugled, poštenje i savjesnost.

Stručna znanja, sposobnosti i iskustvo

Članak 4.

(1) Na listu likvidatora može se upisati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete stručnosti, sposobnosti i iskustva:

1. završen diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ECTS bodova iz područja ekonomije i drugih srodnih područja ili pravo i srodna područja

2. najmanje pet godina radnog iskustva stečenog na rukovodećim pozicijama u bankarskom sektoru.

(2) Pod radnim iskustvom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka podrazumijeva se postojanje jednog od sljedećih uvjeta:

1. obavljanje funkcija člana ili predsjednika uprave kreditne institucije te izvršnih direktora koji su izravno odgovorni upravi kreditne institucije

2. obavljanje odvjetničke djelatnosti na temelju specijalizacije koju je odvjetniku priznala Hrvatske odvjetnička komora u području financijskog prava ili prava vezanog uz bankarstvo

3. obavljanje poslova stečajnog upravitelja ili prisilnog likvidatora, uz uvjet okončanja više od jednog postupka stečaja ili likvidacije financijske institucije

4. obavljanje poslova na rukovodećim pozicijama u financijskom sektoru, što podrazumijeva obavljanje funkcija člana ili predsjednika uprave te izvršnih direktora odgovornih za financije

(3) Iznimno od obavljanja poslova, funkcija ili djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da osoba zadovoljava uvjet radnog iskustva iz stavka 1. ovoga članka ako ima najmanje sedam godina radnog iskustva stečenog na rukovodećim pozicijama odgovornim za financije u velikim trgovačkim društvima sukladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo.

Dobar ugled, poštenje i savjesnost

Članak 5.

(1) Na listu likvidatora neće se upisati osoba za koju se u postupku upisa utvrdi da nema dobar ugled, poštenje i savjesnost.

(2) Smatra se da dobar ugled, poštenje i savjesnost za obavljanje poslova likvidatora nema osoba:

1. protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja su propisana zakonom koji uređuje poslovanje kreditnih institucija prilikom stjecanja kvalificiranog udjela, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost te osobe

2. koja je pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela koja su propisana zakonom koji uređuje poslovanje kreditnih institucija prilikom stjecanja kvalificiranog udjela

3. protiv koje je izrečena ili naložena sigurnosna ili neka druga mjera ili upravna odnosno prekršajna sankcija, protiv koje su u proteklih pet godina nadležna nadzorna tijela ili sudovi vodili istrage, postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, ako to može dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost te osobe

4. koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodila društvom koje je pravomoćno osuđeno za kazneno djelo iz točaka 1. i 2. ovoga stavka, protiv koje su izrečene mjere ili protiv koje se vode postupci i ostale radnje iz točke 3. ovoga stavka, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled, poštenje i savjesnost te osobe

5. koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom

6. čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled, poštenje i savjesnost te osobe

7. čija financijska stabilnost ugrožava ugled, poštenje i savjesnost te osobe

8. koja je brisana s liste likvidatora na temelju rješenja o razrješenju zbog nepostupanja po nalogu suda za povrat onog što je tijekom postupka primila, dok ne prođu tri godine od dana brisanja

9. koja je razriješena dužnosti likvidatora zbog neurednog obavljanja dužnosti u više od dva postupka prisilne likvidacije u tijeku tri godine, dok ne prođu tri godine od dana brisanja.

Postupak upisa

Članak 6.

(1) Zahtjev za upis na listu likvidatora, životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta za upis na listu likvidatora dostavljaju se nadzornom likvidacijskom tijelu.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti zahtjev za upis na listu likvidatora na obrascu Zahtjev za upis na listu likvidatora sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Životopis podnositelja zahtjeva obavezno mora sadržavati podatke iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(4) Kao dokaz o ispunjavanju pretpostavki za dobar ugled, poštenje i savjesnost iz članka 5. stavka 2. točaka 1., 2., 3., 4. i 7. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva za upis na listu likvidatora dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se pokreće po službenoj dužnosti koje ne može biti starije od osam dana i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da protiv njega nije ispunjen niti jedan od uvjeta iz članka 5. stavka 2. točaka 2., 3., 4. i 7. ovoga Pravilnika.

(5) Pretpostavke za dobar ugled, poštenje i savjesnost iz članka 5. stavka 2. točaka 8. i 9. ovoga Pravilnika utvrđuju se po službenoj dužnosti.

(6) Nadzorno likvidacijsko tijelo pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz članka 5. stavka 2. točaka 5. i 6. ovoga Pravilnika može od kreditne institucije odnosno trgovačkog društva u kojoj je podnositelj zahtjeva obavljao rukovodeću funkciju, bio značajan dioničar ili imao značajne poslovne udjele zatražiti očitovanje o činjenicama i okolnostima koje mogu imati utjecaj na dobar ugled, poštenje i savjesnost podnositelja zahtjeva.

(7) Nadzorno likvidacijsko tijelo pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz članka 5. stavka 2. točke 7. ovoga Pravilnika utvrdit će dovode li imovina i prihodi podnositelja zahtjeva u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza, nalazi li se podnositelj zahtjeva na popisu neurednih dužnika, je li nad imovinom podnositelja zahtjeva proveden ili se provodi postupak stečaja potrošača te vode li se protiv podnositelja zahtjeva parnični, upravni, izvansudski, prekršajni postupci ili postupci izricanja upravne sankcije u kojima je podnositelj zahtjeva stranka, a koji bi mogli dovesti u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti.

(8) Za potrebe utvrđivanja i provjere ispunjavanja pretpostavki za dobar ugled, poštenje i savjesnost podnositelja zahtjeva, nadzorno likvidacijsko tijelo može zatražiti od podnositelja zahtjeva te nadležnih institucija dostavu sve relevantne dokumentacije i potrebnih dokaza.

Brisanje s liste likvidatora

Članak 7.

(1) Osoba koja se nalazi na listi likvidatora brisat će se s liste likvidatora:

− na osobni zahtjev

− po službenoj dužnosti.

(2) Brisanje iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka osobe koja se nalazi na listi likvidatora izvršit će se ako:

1. je protiv nje pokrenut kazneni postupak ili ako je osuđena zbog kaznenoga djela za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

2. je razriješena dužnosti likvidatora zbog neurednog obavljanja dužnosti u više od dva postupka prisilne likvidacije u tijeku tri godine

3. nije postupila po rješenju suda kojim joj je naloženo vraćanje onoga što je tijekom postupka primila, osobito ako odbije ispuniti nalog suda u vezi s predajom dužnosti, ako odbije ili nepotrebno odgađa predaju dokumentacije ili ako ne postupi prema nalogu suda za dostavu izvješća o određenim pitanjima

4. svake godine ne dostavi dokaz da ima sklopljenu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti odgovarajućom primjenom odredbi o osiguranju od profesionalne odgovornosti za odvjetnike

5. smrću likvidatora.

(3) Nadzorno likvidacijsko tijelo ovlašteno je po službenoj dužnosti utvrđivati ispunjenost pretpostavki iz članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Rješenja o upisu i brisanju s liste likvidatora donosi nadzorno likvidacijsko tijelo.

(2) Rješenja iz stavka 1. ovoga članka su upravni akti protiv kojih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Podaci koji se unose u listu likvidatora

Članak 9.

U listu likvidatora unose se sljedeći podaci:

– ime i prezime likvidatora

– OIB

– adresa, telefon/mob., e-mail

– podatak o završenom studiju

– radno iskustvo

– objavljeni stručni i znanstveni radovi.

Popis likvidatora

Članak 10.

(1) Nadzorno likvidacijsko tijelo vodi popis likvidatora imenovanih u pojedinom postupku prisilne likvidacije.

(2) Popis likvidatora iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na internetskoj stranici e-Oglasna ploča sudova i internetskim stranicama nadzornog likvidacijskog tijela.

(3) Popis likvidatora sadrži:

– ime i prezime likvidatora

– redni broj na listi

– naznaka suda i poslovni broj postupaka prisilne likvidacije u kojima su likvidatori imenovani kao likvidatori

– način izbora likvidatora

– naznaka dužnika

– naznaka suca koji vodi postupak

– naznaka razrješenja i razloga razrješenja

– naznaka izrečenih novčanih kazni.

(4) Pravomoćna rješenja o imenovanju i razrješenju likvidatora te izrečenim novčanim kaznama likvidatorima sud je dužan bez odgode dostaviti nadzornom likvidacijskom tijelu.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-05/114 Urbroj: 513-06-03-21-9 Zagreb, 29. lipnja 2021.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG I.

Hrvatska agencija za osiguranje depozita

Zagreb, Jurišićeva 1/II

ZAHTJEV ZA UPIS NA LISTU LIKVIDATORA

Zahtjev se podnosi radi upisa na listu likvidatora.

1. Opći podaci o osobi za koju se zahtjev podnosi:

Ime i prezime (djevojačko prezime):

Ime i prezime oca i majke:

Datum i mjesto rođenja:

OIB:

Prebivalište ili boravište:

Telefon/mob:

E-mail:

2. Podatak o završenom studiju:

3. Radno iskustvo:

 

Mjesto i datum: __________

Potpis podnositelja: _________

 

 

U prilogu ovog zahtjeva dostavlja se:

– dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, odnosno završenom visokom obrazovanju s najmanje 300 ECTS bodova iz područja ekonomije i drugih srodnih područja (npr. bankarstvo i financije, poslovodstvo) ili pravo i srodna područja (npr. uprava)

– dokaz o radnom iskustvu iz članka 4. Pravilnika o utvrđivanju liste likvidatora

– izvod iz kaznene i prekršajne evidencije o tome vodi li se protiv podnositelja postupak ne stariji od tri mjeseca

– izjava iz članka 6. Pravilnika o utvrđivanju liste likvidatora.

 

 

 

Copyright © Ante Borić