Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 10/2021 (5.2.2021.), Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

194

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20.), članka 10. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06. i 25/13.), članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. veljače 2021. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

I.

Usvaja se Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (u daljnjem tekstu: Program), odobren od strane Europske komisije njenom Odlukom od 11. siječnja 2021. br. C(2021) 186 final.

Program je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ukupni iznos državnih jamstava po Programu iznosi 1.500.000.000,00 kuna.

III.

Po Programu će, u ime i za račun Republike Hrvatske jamstva odobravati Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO).

IV.

Ministarstvo turizma i sporta će s HBOR-om i HAMAG-BICRO-om s ciljem provedbe ove Odluke sklopiti sporazum / protokol o suradnji najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke.

V.

Zadužuje se Ministarstvo turizma i sporta da, u suradnji s HBOR-om i HAMAG-BICRO-om kao provedbenim tijelima, sukladno Programu, procijeni moguće rizike koji mogu nastati u slučaju da korisnici zajmova, za koje će biti izdana jamstva, neće biti u mogućnosti izvršavati svoje obveze te na temelju toga, a radi osiguranja plaćanja potencijalnih obveza koje mogu nastati temeljem izdanih jamstava, planira sredstva u okviru svog financijskog plana.

VI.

Zadužuje se Ministarstvo turizma i sporta da, u suradnji s HBOR-om i HAMAG-BICRO-om, osigura provedbu ove Odluke.

VII.

Zadužuju se HBOR i HAMAG-BICRO da tijekom provedbe Programa u razdoblju u kojem se jamstva mogu izdavati, mjesečno izvještavaju Ministarstvo turizma i sporta kao nositelja Programa te Ministarstvo financija, a da po prestanku razdoblja u kojem se jamstva mogu izdavati, navedena ministarstva izvještavaju polugodišnje.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/17

Urbroj: 50301-05/31-21-3

Zagreb, 4. veljače 2021.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU TURIZMA I SPORTA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

I.

Ciljevi

Pandemija COVID-a 19 prouzročila je ogromnu štetu hrvatskom gospodarstvu i utjecala na bitno pogoršanje uvjeta poslovanja u brojnim djelatnostima, pri čemu je među najizloženijima utjecaju krize upravo turistički sektor, kao i sportske djelatnosti zbog niza otkazanih ili na dulje vrijeme odgođenih sportskih aktivnosti. U takvim okolnostima prouzročenima pandemijom COVID-a 19 neophodno je žurno osigurati financijsku podršku države poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru turizma te poduzetnicima koji obavljaju sportske djelatnosti, a s ciljem ublažavanja posljedica krize na njihovo poslovanje. Stoga su mjere iz ovoga Programa usmjerene na nadoknađivanje manjka likvidnosti poduzetnicima u navedenim sektorima i to kroz omogućavanje pristupa financijskim sredstvima uz uvjete povoljnije od uobičajenih na financijskim tržištima, a radi osiguranja opstanka, očuvanja zaposlenosti i ublažavanja teškoća u poslovanju za vrijeme trajanja krize te stvaranja preduvjeta za što brži oporavak nakon krize.

II.

Pravni temelj

Ovim Programom dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (u daljnjem tekstu: Program) uređuje se dodjela državnih potpora (u daljnjem tekstu: potpora) na temelju Komunikacije Komisije Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVIDA-19 od 19. ožujka 2020. (SL C 91I, 20. 3. 2020.), Komunikacije Komisije Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 3. travnja 2020. (SL C 112I, 4. 4. 2020.), Komunikacije Komisije Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 od 8. svibnja 2020. (SL C 164, 13. 5. 2020.), Komunikacije Komisije Treća izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (SL C 218, 2. 7. 2020.) i Komunikacije Komisije Četvrta izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i izmjena Priloga Komunikaciji Komisije državama članicama o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kratkoročno osiguranje izvoznih kredita (SL C 340I, 13. 10. 2020.; u daljnjem tekstu: Privremeni okvir – COVID 19).

Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg će Vlada Republike Hrvatske – Ministarstvo turizma i sporta putem provedbenih tijela Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) sukladno Zakonu o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 47/14. i 69/17.), bez potrebe za daljnjom obavijesti, osigurati sredstva za njegovu provedbu i dodjeljivati pojedinačne potpore korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz ovoga Programa i Privremenog okvira – COVID 19.

Instrument državne potpore uređen ovim Programom predstavlja državno jamstvo za nove zajmove poduzetnika kod poslovnih banaka te HBOR-a i HAMAG-BICRO-a.

Davatelj potpore iz stavka 2. ove točke je Ministarstvo turizma i sporta, koji će osigurati sredstva za dodjelu potpora sukladno ovom Programu, kao i za plaćanja odnosno pokriće gubitaka po jamstvima koja će se izdavati na temelju ovoga Programa, voditi evidenciju i nadzor dodijeljenih potpora u obliku jamstava te izvršavati obveze iz Privremenog okvira – COVID 19 koje se odnose na korištenje privremenih mjera potpore iz ovoga Programa.

Mjere iz ovoga Programa provodit će i njima upravljati HBOR i HAMAG-BICRO, u ime i za račun Republike Hrvatske, na temelju ovlaštenja (odluke) Vlade Republike Hrvatske i u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta.

Ovaj Program, osim što predstavlja akt na temelju kojeg će se dodjeljivati potpore sukladno Zakonu o državnim potporama, ujedno daje okvir i smjernice za rad stručnim službama Ministarstva turizma i sporta, djelatnicima HBOR-a i HAMAG-BICRO-a u smislu prihvata zahtjeva prijavitelja, prikupljanja potrebne dokumentacije od podnositelja zahtjeva, obrade zahtjeva, a sve zaključno do faze odnosa komitent – banka koji proizlazi iz međusobnih prava i obveza uređenih obvezno-pravnim ugovorom o zajmu.

Nadzor nad provedbom plaćanja ili pozivima na plaćanje, izvješćivanje o istima u provedbi mjera kao i protestiranjima jamstava u provedbi mjera iz ovoga Programa osigurat će Vlada Republike Hrvatske svojim i/ili odgovarajućim provedbenim aktima Ministarstva turizma i sporta.

Za vrijeme trajanje ovoga Programa Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s HBOR-om i HAMAG-BICRO-om kao provedbenim tijelima, procjenjuje moguće rizike koji mogu nastati u slučaju da korisnici zajmova, za koje će biti izdana jamstva, neće biti u mogućnosti izvršavati svoje obveze te na temelju toga, a radi osiguranja plaćanja potencijalnih obveza koje mogu nastati temeljem izdanih jamstva, planira sredstva u okviru svog financijskog plana.

Ministarstvo turizma i sporta će u suradnji s HBOR-om i HAMAG-BICRO-om kao provedbenim tijelima pratiti korištenje jamstava odobrenih iz ovoga Programa, izvršavati pozive po plaćanjima u slučaju protestiranja jamstava, transparentno, objektivno i dosljedno voditi evidencije o izdanim jamstvima odnosno potencijalnim obvezama te potraživanjima koja mogu nastati temeljem izdanih jamstava o čemu će redovno izvještavati Ministarstvo financija.

O evidencijama i drugim postupanjima iz stavka 7. ove točke Ministarstvo turizma i sporta će na temelju izvješća provedbenih tijela pravodobno izvještavati Ministarstvo financija.

Ukupan iznos proračuna planiran na temelju Programa iznosi 1.500.000.000,00 kuna.

U slučaju povećanja planiranog proračuna Republika Hrvatska će o navedenom obavijestiti Europsku komisiju.

Potpore iz ovoga Programa spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te podliježu prijavi Europskoj komisiji na ocjenu u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU.

Ovaj Program usklađen je i primjenjuje se u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20.), Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06. i 25/13.).

III.

Prihvatljivi korisnici

Ovaj Program primjenjuje se na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i odnosi se na djelatnosti razvrstane u odjeljcima, skupinama ili razredima (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD/NACE Rev2, Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (Tekst značajan za EGP) (SL L 393, 30. 12. 2006.):

55.1 Hoteli i sličan smještaj

55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

55.3 Kampovi i prostori za kampiranje

55.9 Ostali smještaj

56.1 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

56.2 Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

79.11 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)

79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)

79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

93.11 Rad sportskih objekata

93.13 Fitnes centri

93.19 Ostale sportske djelatnosti

93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (osim rada automata za igre na kovanice).

Korisnici potpora iz ovoga Programa mogu biti i poduzetnici koji obavljaju djelatnosti zdravstvenog turizma u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18. i 147/20.), kao i korisnici koji obavljaju djelatnosti bolnica, opće medicinske prakse, specijalističke medicinske prakse, stomatološke prakse i ostale djelatnosti zdravstvene zaštite (NKD 86.10, 86.21, 86.22, 86.23 i 86.90) koji su uključeni u turističku ponudu te pretežito ostvaruju prihode izvan sustava javnog zdravstva.

Prihvatljivi korisnici potpora iz ovoga Programa su poduzetnici koji u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnosti iz stavaka 1. i 2. ove točke sukladno uvjetima propisanim zakonom, a svrstani su u mikro, mala, srednja i velika poduzeća prema kategorijama poduzeća na osnovi Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Tekst značajan za EGP) (SL L 187, 26. 6. 2014.; u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 651/2014), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Tekst značajan za EGP) (SL L 215, 7. 7. 2020.).

Prihvatljivi korisnici potpora iz ove točke mogu ostvariti pravo na potporu pod uvjetom da su pogođeni s manjkom likvidnosti i gubitcima u poslovanju uzrokovanim gospodarskim posljedicama COVID-a 19, odnosno ako je njihova poslovna aktivnost smanjena ili u cijelosti obustavljana tijekom pandemije te su zbog toga suočeni s poteškoćama u poslovanju koje su posljedica širenja bolesti COVID-19.

Smatra se da poteškoće u poslovanju koje su posljedica pandemije COVID-a 19 imaju poduzetnici koji su:

– ostvarili značajan pad poslovnih prihoda u odgovarajućem razdoblju 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. i/ili

– ostvarili fizički pad broja noćenja i rezervacija u hotelima i drugim smještajnim objektima, pad posjeta u ugostiteljskim objektima i uslužnim djelatnostima, pad broja putovanja i drugih vrsta aktivnosti karakterističnih za turizam (u djelatnostima koje obavljaju turističke agencije, turoperatori, luke nautičkog turizma, organizatori događanja kao što su konferencije, seminari i sl., kao i poduzetnici koji obavljaju zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu) i/ili

– ostvarili fizički pad broja posjetitelja i/ili prevezenih putnika u odgovarajućem razdoblju 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. ili kojima su otkazani ili na duže razdoblje odgođeni ranije ugovoreni poslovi, sportske aktivnosti ili druge poslovne aktivnosti planirane u 2020. i/ili

– registrirani za sportske djelatnosti te pružaju usluge na tržištu u području sportske rekreacije, sportske poduke i sportske pripreme, a ostvarili su znatan pad korisnika usluga i isporučenih usluga u navedenim djelatnostima koje obavljaju sportsko-rekreacijski centri, teretane, fitness centri i sl.

IV.

Neprihvatljivi korisnici

Neprihvatljivim korisnicima potpora iz ovoga Programa smatraju se poduzetnici koji su bili u teškoćama na dan 31. prosinca 2019., s izuzetkom mikro poduzetnika i malih poduzetnika u smislu Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, koji su već bili u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. pod uvjetom da se nad njima ne provodi skupni postupak u slučaju nesolventnosti u skladu s nacionalnim pravom (stečajni postupak) i da nisu primili potporu za sanaciju ili potporu za restrukturiranje.

Poduzetnikom u teškoćama iz stavka 1. ove točke smatra se poduzetnik koji ispunjava uvjete iz definicije poduzetnik u teškoćama iz članka 2. točke 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, odnosno točke VII. stavka 1. podstavka 9. ovoga Programa.

Potpore iz ovoga Programa ne mogu se dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat potpore na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

Potpore iz ovoga Programa ne mogu se dodijeliti poduzetnicima koji su u 2020. ili u 2021. isplatili dobit/dividendu iz prethodnih razdoblja, osim ako se ne radi o zakonskoj obvezi.

Ovaj se Program ne odnosi na poduzetnike koji obavljaju djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje i djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture.

Potpore iz ovoga Programa se ne mogu dodijeliti kreditnim i financijskim institucijama, osim u slučaju ako ih one izravno usmjere na korisnike potpora iz točke III. ovoga Programa, a u skladu s odredbama točke V. stavka 3. ovoga Programa odnosno odjeljaka 3.1. i 3.2. Privremenog okvira – COVID 19, u skladu sa zaštitnim mjerama iz odjeljka 3.4. Privremenog okvira – COVID 19.

V.

Oblici (instrumenti) potpora

Na temelju ovoga Programa dodjeljivat će se potpore kao privremene mjere u skladu s Privremenim okvirom – COVID 19, i to:

1) potpore u obliku jamstava za zajmove u skladu s uvjetima iz odjeljka »3.1. Ograničeni iznosi potpore«

2) potpore u obliku jamstava za zajmove u skladu s uvjetima iz odjeljka »3.2. Potpora u obliku jamstava za zajmove«.

Potpore iz stavka 1. ove točke u skladu s odjeljcima 3.1. i 3.2. Privremenog okvira – COVID 19, HBOR i HAMAG-BICRO će dodjeljivati izravno ili preko kreditnih i drugih institucija kao financijskih posrednika. U potonjem slučaju, potpore moraju biti izravno usmjerene na korisnike iz točke III. ovoga Programa koji su suočeni s iznenadnim manjkom likvidnosti odnosno poteškoćama u poslovanju radi pandemije uzrokovane bolešću COVID-19, a ne na kreditne ili druge financijske institucije koje su davatelji zajma za koji je dodijeljeno jamstvo.

Kreditne i druge financijske institucije iz stavka 2. ove točke u obvezi su u skladu s odredbama točke 31. Privremenog okvira – COVID19 u najvećoj mogućoj mjeri prenijeti pogodnosti državnih jamstava odnosno jamstava koje izdaju HBOR i/ili HAMAG-BICRO na krajnje korisnike u obliku većeg volumena financiranja, rizičnih portfelja, nižih zahtjeva za instrumente osiguranja, nižih premija za jamstvo ili nižih kamatnih stopa nego što bi to bio slučaj bez takvih jamstava. HBOR i HAMAG-BICRO su dužni osigurati odgovarajuće zaštitne mehanizme kako bi se onemogućio prijenos potpore kreditnim ili drugim financijskim institucijama i time neopravdano narušilo tržišno natjecanje. U tom smislu, HBOR i HAMAG-BICRO će pri sklapanju ugovora s poslovnim bankama i HBOR-om osigurati uvjete zajma za korisnike potpora iz ovoga Programa pod povoljnijim uvjetima.

VI.

Proračun i trajanje Programa

Potpore sukladno ovom Programu mogu se dodjeljivati od dana njegova stupanja na snagu, a po odobrenju Europske komisije, pa sve do 30. lipnja 2021.

Ukupan iznos proračuna planiran na temelju ovoga Programa iznosi 1.500.000.000,00 kuna, s time da za pojedine instrumente prema Privremenom okviru – COVID 19 iznosi:

1) za dodjelu potpora u obliku jamstava za nove zajmove iz odjeljka »3.1. Ograničeni iznosi potpore«: 1.000.000.000,00 kuna

2) za dodjelu potpora u obliku jamstava za nove zajmove iz odjeljka »3.2. Potpora u obliku jamstava za zajmove«: 500.000.000,00 kuna.

VII.

Definicije

Za potrebe ovoga Programa primjenjuju se sljedeće definicije:

1) »potpora« – svaka mjera koja ispunjava sve kriterije utvrđene u članku 107. stavku 1. UFEU;

2) »pojedinačna potpora« znači:

i. jednokratna potpora i

ii. potpora dodijeljena pojedinačnim korisnicima na temelju programa potpore

3) »program potpora« – svaki akt na temelju kojeg se mogu, bez potrebe za daljnjim provedbenim mjerama, dodjeljivati pojedinačne potpore poduzetnicima koji su utvrđeni u aktu na općenit i apstraktan način te svaki akt na temelju kojeg se potpora koja nije povezana s određenim projektom može dodijeliti jednom poduzetniku ili više njih na neodređeno razdoblje i/ili u neodređenom iznosu

4) »korisnik potpore« – svaki subjekt koji, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu na temelju ovoga Programa bez obzira na njezin oblik i namjenu

5) »poduzetnik« – svaki subjekt koji provodi aktivnosti gospodarske naravi, bez obzira na njegov pravni status, odnosno je li osnovan u skladu s javnim ili privatnim pravom, na način financiranja te činjenicu je li osnovan s ciljem stjecanja dobiti ili se radi o neprofitnom subjektu

6) »intenzitet potpore« – bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada

7) »mikro, malo i srednje poduzeće (u daljnjem tekstu: MSP)« su subjekti definirani Prilogom I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014

8) »veliko poduzeće« – poduzeće koje ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014

9) »poduzetnik u teškoćama« – poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

a) u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom sedam godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu temeljnog vlasničkog kapitala. Za potrebe ove odredbe »društvo s ograničenom odgovornosti« odnosi se posebno na dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću, a »vlasnički kapital« obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice

b) u slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom sedam godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenoga u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe »društvo u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva« odnosi se posebno na javno trgovačko društvo, komanditno društvo i gospodarsko interesno udruženje

c) ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika

d) ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja

e) u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:

i. omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i

ii. EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio niži od 1,0.

10) »primarna poljoprivredna proizvodnja« – proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. UFEU, uz iznimku proizvoda iz sektora ribarstva i akvakulture

11) »sektor ribarstva i akvakulture« – kako je definirano u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.)

12) »prihvatljivi troškovi« – u smislu ovoga Programa su troškovi određenog poduzetnika koji se mogu financirati iz zajmova za obrtna sredstva i ulaganja u skladu s odjeljkom 3.1. i 3.2. Privremenog okvira – COVID 19 odnosno ovoga Programa. To obuhvaća kategorije troškova kao što su: troškovi radne snage, troškovi najma i zakupa (prostora, zemljišta, vozila i druge opreme) povezani s osnovnom djelatnosti poduzetnika; režijski troškovi (energija, voda, komunikacije, održavanje i sl.); troškovi repromaterijala, polupro­izvoda, sitnog inventara; troškovi podmirenja obveza prema dobavljačima; troškovi ugovornih usluga (osiguranja, odvjetničke usluge, knjigovodstvene usluge, usluge poreznog savjetovanja, plaćanje licenci i sl.) koji se odnose na osnovnu djelatnost poduzetnika; troškovi podmirenja kratkoročnih dospjelih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima u trenutku sklapanja ugovora (isključeno refinanciranje); troškovi podmirenja kratkoročnih obveza prema državi; troškovi podmirenja drugih kratkoročnih obveza vezani isključivo uz osnovnu djelatnost poduzetnika; i drugi troškovi ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone

13) »dan dodjele potpore« – datum na koji je na temelju primjenjivog nacionalnog pravnog režima korisniku dodijeljeno zakonsko pravo na primanje potpore

14) »zdravstveni turizam« – kako je definirano člankom 39. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, je pružanje zdravstvenih usluga – dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvena njega te postupak medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih i/ili usluga u turizmu

15) »sportska djelatnost« – kako je definirano člankom 18. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20., 77/20. i 133/20.), a koju provode korisnici iz točke III. ovoga Programa su sportska priprema, sportska rekreacija i sportska poduka.

POGLAVLJE II.

PRAVILA ZA PRIMJENU MJERE

VIII.

Potpore u obliku jamstava za zajmove iz odjeljka »3.1. Ograničeni iznos potpore«

Potpore iz ove točke se mogu dodijeliti mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima kako su oni definirani na osnovi Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, odnosno u točki VII. stavku 1. podstavcima 7. i 8. ovoga Programa.

Na temelju ove točke Programa, HBOR i HAMAG-BICRO će:

a) izdavati jamstva za nove zajmove za obrtni kapital ili za ulaganja korisnicima iz stavka 1. ove točke koje će također odobravati HBOR i HAMAG-BICRO

b) izdavati jamstva za nove zajmove za obrtni kapital ili za ulaganja korisnicima iz stavka 1. ove točke koje će odobravati kreditne institucije.

Zajmovi za obrtni kapital odnose se na sredstva namijenjena za pokriće prihvatljivih troškova definiranih u točki VII. stavku 1. podstavku 12. ovoga Programa i za druge svrhe u skladu s Privremenim okvirom – COVID 19.

Povoljnija premija za jamstva za zajmove iz stavka 2. podstavaka a) i b) ove točke iznosit će 0,25 % za cijelo vrijeme trajanja zajma, neovisno o veličini poduzetnika. Jamstvo će pokrivati 100 % glavnice pojedinačnog zajma i izdavat će se na razdoblje koje ne može biti kraće od jedne ni duže od pet godina.

Ukupan nominalni iznos potpore u obliku jamstva za nove zajmove koji će se odobravati sukladno ovoj točki ne smije premašiti 800.000 eura po poduzetniku[1](Potpora dodijeljena na temelju programa odobrenih u skladu s odjeljkom »3.1. Ograničeni iznos potpore« koja je vraćena prije 30. lipnja 2021. neće se uzimati u obzir pri utvrđivanju je li relevantan prag prekoračen.) preračunato u hrvatske kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dodjele potpore. Iznos od 800.000 eura po poduzetniku odnosi se na sva poduzeća u okviru određene grupe između kojih postoji povezanost u smislu članka 3. stavka 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Gornja granica potpore od 800.000 eura iz stavka 5. ove točke se primjenjuje po poduzetniku neovisno o tome financira li se potpora iz odjeljka »3.1. Ograničeni iznosi potpore« u cijelosti ili djelomično državnim sredstvima Republike Hrvatske ili/i sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i neovisno o tome dodjeljuje li se potpora u obliku bespovratnih sredstava, poreznih olakšica i povoljnijih uvjeta plaćanja ili u drugim oblicima, kao što su povratni predujmovi, jamstva, zajmovi, vlasnički kapital i drugi. Svi iznosi moraju biti bruto iznosi, odnosno iznosi prije odbitka poreza ili drugih naknada.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ove točke odnose se na procijenjeni iznos sredstava.

Potpore iz ove točke se ne mogu dodijeliti poduzetnicima koji su već bili u teškoćama u smislu definicije iz članka 2. točke 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, odnosno točke VII. stavka 1. podstavka 9. ovoga Programa na dan 31. prosinca 2019.

Odstupajući od stavka 8. ove točke, potpore se mogu dodijeliti mikro poduzetnicima i malim poduzetnicima (u smislu Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014) koji su već bili u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. pod uvjetom da se nad njima ne provodi skupni postupak u slučaju nesolventnosti u skladu sa Stečajnim zakonom (»Narodne novine«, br. 71/15. i 104/17.) i da nisu primili potporu za sanaciju[2](Kao druga mogućnost, ako su primili potporu za sanaciju, nadoknadili zajam ili okončali jamstvo u trenutku dodjele potpore u skladu s ovim Programom odnosno Privremenim okvirom – COVID 19) ili potporu za restrukturiranje.

Potpore sukladno uvjetima iz ove točke se dodjeljuju najkasnije do 30. lipnja 2021.

Ako određeni poduzetnik djeluje u više sektora na koje se u skladu s točkom 22. podtočkom (a) i točkom 23. podtočkom (a) Privremenog okvira – COVID 19 primjenjuju različiti maksimalni iznosi potpora, taj je poduzetnik u obvezi na odgovarajući način tj. razdvajanjem računa osigurati da se za svaku od tih djelatnosti poštuje odgovarajuća gornja granica te da se ne premaši maksimalni iznos od 800.000 eura po poduzetniku. Ako poduzetnik djeluje u sektorima iz točke 23. podtočke (a) Privremenog okvira – COVID 19, nije dopušteno prekoračenje maksimalnog iznosa od 120.000 eura po poduzetniku.

HAMAG-BICRO će dodjeljivati potpore iz ovoga Programa izravno ili putem kreditnih institucija mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP) u smislu definicije iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, odnosno točke VII. stavka 1. podstavka 7. ovoga Programa, a HBOR velikim poduzetnicima u smislu definicije iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, odnosno točke VII. stavka 1. podstavka 8. ovoga Programa.

IX.

Jamstva za zajmove iz odjeljka »3.2. Potpora u obliku jamstava za zajmove«

Ako se potpora u obliku jamstava za zajmove ne može dodijeliti sukladno točki VIII. ovoga Programa ili ako ukupna nominalna vrijednost prelazi gornju granicu od 800.000 eura, jamstvo se može izdati u skladu s uvjetima iz odjeljka »3.2. Potpora u obliku jamstava za zajmove« Privremenog okvira – COVID 19.

U skladu s uvjetima iz odjeljka 3.2. Privremenog okvira – COVID 19, jamstva se mogu dodijeliti na ograničeno vrijeme i moraju biti prikladno, nužno i ciljano rješenje za rješavanje problema izazvanih krizom zbog pandemije COVID-a 19.

Jamstva iz stavka 1. ove točke HAMAG-BICRO izdavat će mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP) u smislu definicije iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, a HBOR će jamstva iz stavka 1. ove točke izdavati velikim poduzetnicima (u smislu definicije iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014).

Potpora dodijeljena u obliku novih državnih jamstava za pojedinačne zajmove kao odgovor na izbijanje pandemije bolesti COVID-19 smatrat će se spojivom s unutarnjim tržištem na temelju članka 107. stavka 3. točke (b) UFEU ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) premije za jamstvo se utvrđuju za pojedinačne zajmove na najnižoj razini, koja se postupno povećava ovisno o trajanju zajma pokrivenog jamstvom, i to kako slijedi:

i. za MSP-ove za prvu godinu 25 baznih bodova, od druge do treće godine 50 baznih bodova i od četvrte do šeste godine 100 baznih bodova

ii. za velike poduzetnike za prvu godinu 50 baznih bodova, od druge do treće godine 100 baznih bodova i od četvrte do šeste godine 200 baznih bodova

2) jamstvo će biti izdano najkasnije do 30. lipnja 2021.

3) za zajmove s rokom dospijeća prije i nakon 30. lipnja 2021. ukupni iznos zajma po korisniku ne smije prijeći:

i. dvostruke godišnje rashode korisnika za plaće zaposlenika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzetnika, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju poduzetnika osnovanih 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma, najviši iznos zajma ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja ili

ii. 25 % ukupnog prihoda korisnika u 2019. te

iii. iznimno u slučaju korisnika koji su izrazito pogođeni manjkom likvidnosti (zbog restrikcija u poslovanju, zatvaranja i sl.), ukupni iznos zajma po korisniku može prijeći iznos iz podtočke i. ovog podstavka, i to za najviše 10 %, a iznos iz podtočke ii. ovog podstavka za najviše 20 %, radi pokrivanja potreba za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 18 mjeseci za MSP-ove[3](Kako je definirano u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.) i u sljedećih 12 mjeseci za velika poduzeća. Korisnik mora dokazati postojanje potrebe za likvidnošću u okviru plana likvidnosti kojeg je dužan dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore. Taj plan likvidnosti se može odnositi i na obrtni kapital i na troškove ulaganja.

4) trajanje jamstva na zajmove ograničeno je na najviše šest godina, a jamstvo ne prelazi:

i. 90 % glavnice pojedinačnog zajma ako gubitke proporcionalno i pod istim uvjetima snose kreditna institucija i HBOR/HAMAG-BICRO/Ministarstvo turizma i sporta

ii. 35 % glavnice pojedinačnog zajma ako se gubici najprije pripisuju HBOR-u/HAMAG-BICRO-u/Ministarstvu turizma i sporta i tek poslije kreditnoj instituciji (tj. jamstvo za prvi gubitak)

iii. u oba navedena slučaja, ako se iznos zajma s vremenom smanjuje npr. jer je započela otplata zajma, zajamčeni iznos proporcionalno se također mora smanjivati.

5) jamstvo se može dodijeliti za nove zajmove za obrtni kapital za namjene definirane u točki VII. stavku 1. podstavku 12. ovoga Programa i/ili za nove zajmove koji se odnose na ulaganja

6) jamstvo se ne može dodijeliti poduzetnicima koji su već bili u teškoćama u smislu definicije poduzetnika u teškoćama iz točke VII. stavka 1. podstavka 9. ovoga Programa, odnosno članka 2. točke 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 na dan 31. prosinca 2019.

Odstupajući od stavka 4. podstavka 6. ove točke, jamstvo se može izdati mikro poduzetnicima i malim poduzetnicima u smislu Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 koji su već bili u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. pod uvjetom da se nad njima ne provodi skupni postupak u slučaju nesolventnosti u skladu sa Stečajnim zakonom i da nisu primili potporu za sanaciju[4](Kao druga mogućnost, ako su primila potporu za sanaciju, nadoknadila zajam ili okončala jamstvo u trenutku dodjele potpore u skladu s ovim Programom.) ili potporu za restrukturiranje[5](Kao druga mogućnost, ako su primila potporu za restrukturiranje, više nisu podložna planu restrukturiranja u trenutku dodjele potpore u skladu s ovim Programom.) .

X.

Zbrajanje (kumulacija) potpora

Privremene mjere potpore obuhvaćene ovim Programom mogu se međusobno zbrajati u skladu s odredbama utvrđenima u odjeljcima 3.1. i 3.2. Privremenog okvira – COVID 19, odnosno u skladu s odredbama točaka VIII. i IX. ovoga Programa.

Potpora dodijeljena u skladu s odjeljkom 3.2. Privremenog okvira – COVID 19 ne može se zbrajati s potporom dodijeljenom za glavnicu istog temeljnog zajma u skladu s odjeljkom 3.3. Privremenog okvira – COVID 19 i obrnuto. Potpore dodijeljene u skladu s odjeljcima 3.2. i 3.3. Privremenog okvira – COVID 19 mogu se zbrajati za različite zajmove ako ukupni iznos zajmova po korisniku ne prelazi gornje granice utvrđene u točki 25. podtočki (d) ili u točki 27. podtočki (d) Privremenog okvira – COVID 19. Korisnik može istodobno koristiti više mjera sukladno usvojenim programima potpora iz odjeljka 3.2. Privremenog okvira – COVID 19 ako ukupni iznos zajmova po korisniku ne prelazi gornje granice utvrđene u točki 25. podtočkama (d) i (e) Privremenog okvira – COVID 19, odnosno u točki IX. stavku 4. podstavku 3. ovoga Programa.

Privremene mjere potpore obuhvaćene ovim Programom mogu se zbrajati s potporom na temelju uredbi o de minimis potporama[6](Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013., str. 1), Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013., str. 9.), Uredba Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 28. 6. 2014., str. 45.) i Uredba Komisije (EU) br. 360/2012. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa (SL L 114 od 26. 4. 2012., str. 8.).) i/ili s potporama na temelju uredbi o skupnom izuzeću[7](Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora uključujući izmjene i dopune iz 2017. i 2020. (Opća uredba o skupnom izuzeću), Uredba Komisije (EZ) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, SL L 193, 1. 7. 2014., str. 1. i Uredba Komisije (EU) br. 1388/2014 od 16. prosinca 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, SL L 369, 24. 12. 2014., str. 37.) pod uvjetom ako se poštuju odredbe i pravila o zbrajanju potpora iz tih uredbi.

Potpore koje se dodjeljuju u okviru različitih odjeljaka Privremenog okvira – COVID 19, uključujući njegove izmjene, mogu se međusobno zbrajati pod uvjetom ako se poštuju odredbe utvrđene u pojedinim odjeljcima Privremenog okvira – COVID 19.

POGLAVLJE III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XI.

Nadzor i izvještavanje

Ministarstvo turizma i sporta će osigurati objavu svih relevantnih informacija o svakoj pojedinačnoj potpori dodijeljenoj u skladu s Programom na sveobuhvatnim mrežnim stranicama o državnim potporama u roku od 12 mjeseci od dana dodjele.

Ministarstvo financija dostavljat će godišnja izvješća o dodijeljenim potporama Europskoj komisiji u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ (SL L 140, 30. 4. 2004.).

Ministarstvo turizma i sporta će obavještavati Ministarstvo financija o svakoj pojedinačnoj potpori većoj od 100.000 eura preračunato u hrvatske kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dodjele potpore, dodijeljenoj u skladu s ovim Programom i Privremenim okvirom – COVID 19, radi objave na sveobuhvatnim mrežnim stranicama, u roku od 12 mjeseci od trenutka dodjele sukladno Prilogu III. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Ministarstvo turizma i sporta će Ministarstvu financija dostaviti popis mjera uvedenih na temelju ovoga Programa odobrenog na temelju Privremenog okvira – COVID 19 radi dostave tog popisa Europskoj komisiji do 30. lipnja 2021.

Ministarstvo turizma i sporta će osigurati detaljno vođenje evidencija o dodjeli potpora sukladno ovom Programu, odnosno Privremenom okviru – COVID 19. Takve se evidencije, koje moraju sadržavati sve potrebne informacije da bi se utvrdilo da su ispunjeni potrebni uvjeti, moraju čuvati deset godina nakon dodjele potpore i na zahtjev dostaviti Europskoj komisiji.

Na njezin zahtjev, Ministarstvo turizma i sporta će dostaviti Europskoj komisiji dodatne informacije o dodijeljenim potporama kako bi ona provjerila jesu li se poštovali uvjeti utvrđeni u odluci Europske komisije kojom je odobrila potporu.

 

 

 

Copyright © Ante Borić