Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Rezultati pretrage - zakoni

Zakon o proračunu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu ...klikni za još rezultata pretrage unutar zakona

Rezultati pretrage - podzakonski propisi

NN 79/2020 (10.7.2020.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu NN 143/2021 (24.12.2021.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu NN 15/13 od 06.02.2013. Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom NN 32/2024 (15.3.2024.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu zbog osiguranja sredstava radi ublažavanja posljedica rasta troškova života NN 26/15 od 09.03.2015. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom NN 138/2020 (11.12.2020.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja NN 77/2023 (12.7.2023.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja NN 160/13 od 31.12.2013. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom ...klikni za još rezultata pretrage unutar podzakonskih propisa

Rezultati pretrage - sudska praksa

Gž-906/2017 Županijski sud u Puli – Pola Gž-1298/2017 Županijski sud u Rijeci Gž-1814/2017 Županijski sud u Rijeci Gž-2995/14 Županijski sud u Zagrebu Kž 200/2014 Vrhovni sud Republike Hrvatske Gž-718/2017 Županijski sud u Sisku NN 40/2022 (31.3.2022.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-627/2022 i U-II-1034/2022 od 29. ožujka 2022. Gž-1855/2017 Županijski sud u Osijeku ...klikni za još rezultata pretrage unutar sudske prakse

Rezultati pretrage - EU propisi

Uredba (EU) 2019/516 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 (Uredba o BND-u Uredba Vijeća (EU) 2020/672 od 19. svibnja 2020. o uspostavi Europskog instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19 Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju Uredba (EU) 2024/792 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. veljače 2024. o uspostavi Instrumenta za Ukrajinu Uredba (EU) 2023/1322 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2023. o Agenciji Europske unije za droge (EUDA) i stavljanju IZVAN snage Uredbe (EZ) br. 1920/2006 Uredba (EU) 2021/819 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (preinaka) Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima Uredba (EU) 2019/1149 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad, izmjeni uredaba (EZ) br. 883/2004, (EU) br. 492/2011 i (EU) 2016/589 i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/344 ...klikni za još rezultata pretrage unutar EU propisa

Rezultati pretrage - vijesti

NN 46/2022 (15.4.2022.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu NN 43/2021 (23.4.2021.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu NN 37/2023 (31.3.2023.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu NN 83/2023 (21.7.2023.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu NN 144/2022 (9.12.2022.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu NN 155/2023 (22.12.2023.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu radi dodjele sredstava za obnovu objekata na potresom pogođenom području NN 47/2024 (22.4.2024.), Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2024. godini NN 73/2022 (27.6.2022.), Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje crne štitaste uši araukarije – Lindingaspis rossi (Maskell) ...klikni za još rezultata pretrage unutar vijesti

Copyright © Ante Borić